Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1264. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Straža, stran 3740.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Straža 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Straža, določa upravičence, pogoje, postopek, višino denarne pomoči in prehodne in končne določbe.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma staršem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Straža.
II. UPRVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata tako upravičenec kakor tudi otrok na dan rojstva stalno prebivališče v Občini Straža.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev pri katerem novorojenec dejansko živi.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
Upravičencu pripada višina prispevka na dan rojstva.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
4. člen 
Pravica do pomoči se uveljavlja pisno na predpisanem obrazcu Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca, ki je sestavni del tega Pravilnika.
Rok za vložitev pisne vloge je šest (6) mesecev od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen 
Pisni vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži naslednje dokumente:
– izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka,
– potrdilo o stalnem prebivališču za vlagatelja in novorojenca,
– fotokopijo davčne številke vlagatelja,
– fotokopijo bančne kartice vlagatelja ter
– navede predhodno rojene otroke s podatkom EMŠA.
V primeru, ko vlagatelj sam ne predloži zahtevanih dokumentov bo organ sam pridobil podatke iz uradnih evidenc.
6. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča župan.
7. člen 
Pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
8. člen 
Višina denarne pomoči za novorojenca znaša 250,00 eur.
Staršem, ki se jim rodijo dvojčki, pripada trojna višina prispevka za oba novorojenca.
Staršem, ki se jim rodijo trojčki pripada štirikratna višina prispevka za vse tri novorojence.
Staršem se prispevek za novorojenca poveča za vsakega predhodno rojenega otroka v višini 50,00 eur.
Višino pomoči iz prvega odstavka tega člena lahko s sklepom spremeni Občinski svet Občine Straža.
9. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža (Uradni list RS, št. 125/08 in 79/16).
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021.
Št. 00700-1/2021-3
Straža, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost