Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1249. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih, stran 3697.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 3.ea člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na obravnavanem območju opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Po določbah 35. člena OPN spada območje v enoto urejanja MS 37. Podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot K1 – najboljša kmetijska zemljišča.
(4) Pobudo za pripravo OPPN je podal investitor (nosilec kmetijskega gospodarstva).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo skladišča za pridelke in stroje. Območje OPPN obsega del zemljišča parc. št. 2718/1 v k.o. Bakovci, v skupni površini 1.815 m² (0,18 ha).
(2) Meja območja OPPN se lahko v času postopka priprave na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi nekoliko spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastrukturne ureditve.
(3) Predvidena je gradnja objekta za skladiščenje pridelkov/strojev, gradnja potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture. OPPN bo predvidel umestitev skladišča ter potrebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo. Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v skladu s pogoji iz smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg ter v ustreznem formatu za objavo v prostorskem informacijskem sistemu.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza
Roki
1.
osnutek OPPN (pridobitev konkretnih smernic, odločba CPVO)
2 meseca po objavi sklepa o začetku priprave
2.
dopolnitve osnutka OPPN (pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje, priprava dopolnjenega osnutka)
2 meseca po pridobitvi konkretnih smernic in odločbe o CPVO
3.
javna razgrnitev, javna obravnava, priprava stališč do pripomb, I. obravnava OPPN na mestnem svetu
2 meseca po dopolnitvi osnutka OPPN
4.
predlog OPPN (pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje)
2 meseca po I. obravnavi na mestnem svetu
5.
sprejem OPPN in objava
1 mesec po pridobitvi II. mnenj
(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistem B, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 46, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna) v celoti financira investitor Danilo Meolic, Mali Bakovci 22, Bakovci, 9000 Murska Sobota.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0002/2021-7(740)
Murska Sobota, dne 12. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost