Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1273. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5 in parc. št. 300/1 in 301/5, stran 3758.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je župan Občine Tišina dne 6. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5 in parc. št. 300/1 in 301/5 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5 in parc. št. 3001/1 in 301/5 (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-1/21, januar 2021) in začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podala Občina Tišina.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora TR 5 z oznako podrobnejše namenske rabe SS (stanovanjske površine), O (območje okoljske infrastrukture) in ZD (druge urejene zelene površine) za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Tišina (Uradni list RS, št. 5/10; Uradni list RS, št. 32/11; Uradni list RS, št. 24/17) predvidena izdelava OPPN.
(2) Obravnavano območje obsega naslednje parcele: 271/2, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 300/1, 301/5 vse v k.o. Tropovci, skupne površine 17.108 m² oziroma 1,71 ha.
(3) Predmet OPPN je umestitev novih enostanovanjskih stavb ter ostalih spremljajočih objektov oziroma ureditev (enostavni in nezahtevni objekti, manipulativne površine, zelenice in podobno). OPPN bo predvidel urbanistično zasnovo stavb ter potrebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo. Z novo parcelacijo bodo določene parcele za gradnjo stanovanjskih stavb ter cestne povezave z vsemi potrebnimi elementi. Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v skladu s pogoji iz smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(4) Meja območja OPPN se lahko v času postopka priprave na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi nekoliko spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastrukturne ureditve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v desetih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31 a, 9000 Murska Sobota,
– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Vodovod sistem B, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Saubermacher-komunala, Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota,
– Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
(2) Drugi udeleženci:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tišina. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2021-3
Tišina, dne 6. aprila 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost