Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1236. Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 3582.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 
1. člen 
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19) se v 13. členu za tretjim odstavkom dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na drugi in tretji dostavek tega člena se vloge za ukrepe iz 6. in 9. člena te uredbe izpolnijo in vložijo na agencijo v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, opredeljenem v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(5) Vloge iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jih vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(6) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog iz četrtega odstavka tega člena agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
(7) Če vlogo iz četrtega odstavka tega člena vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(8) Kot sredstvo elektronske identifikacije iz šestega odstavka tega člena se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo deveti do enajsti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-2330-0045
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost