Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1278. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava, stran 3764.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 21. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Vipava (v nadaljevanju: občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in vrednotenje opredeli z letnim programom športa in objavi v javnem razpisu.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Vipava (v nadaljevanju: LPŠ),
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI: so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez,
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – je prilagojeno izvajanje gibalnih programov,
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem,
4. Kakovostni šport – so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ), do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih,
5. Vrhunski šport – so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik,
6. Šport invalidov – so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema,
7. Športna rekreacija – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave,
8. Šport starejših – je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– založništvo v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– delovanje športnih organizacij.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODROČJIH:
– športne prireditve,
– javno obveščanje v športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe/področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov/področij športa,
– obseg in vrsto programov/področij.
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov/področij so opredeljeni v prilogi odloka.
(4) Predlog LPŠ pripravi občinska uprava. Svoje mnenje poda tudi Športna zveza.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja športne zveze, če ga občinska športna zveza ne poda v roku 30 dni.
5. člen 
(javni športni objekti in površine) 
(1) Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
(2) Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti ali Republike Slovenije.
6. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(3) Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
III. IZVAJALCI 
7. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene v LPŠ.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
8. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Vipava in so njihovi programi namenjeni občanom občine Vipava,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost pa je tudi izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen; 
– v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in šport invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), na katerega se nanaša javni razpis,
– urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov letnega programa športa.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
(5) Javni zavod za šport, ustanovljen za izvajanje nalog iz 45. člena Zakona o športu, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje LPŠ, ampak neposredno iz proračuna občine. Sredstva za delovanje javnega zavoda se opredelijo v letnem programu športa.
(6) Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja športne zveze, če je ta ustanovljena. Športna zveza lahko kandidira za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvaja sama, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.
(7) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih.
(8) V izrednih razmerah se lahko v razpisu predvidi možnost spremembe obsega, načina in višine porabe dodeljenih sredstev, o kateri odloča komisija.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
9. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljevanju: člani komisije) ter njihovi namestniki.
(2) Člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu od vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Pri obravnavi posamičnih vlog mora razpravljajoča komisija presojati, ali obstajajo pri katerem od njenih članov omejitve iz drugega odstavka tega člena. V kolikor razpravljajoča komisija ugotovi, da so pri konkretnem članu ali več članih komisije podani razlogi za izločitev, mora o tem izdati sklep, s katerim odloči o izločitvi konkretnega člana komisije in imenovanju nadomestnega člana oziroma članov. Komisija mora o izločitvi člana oziroma članov navesti razlog za izločitev in svojo odločitev obrazložiti.
Če obstajajo v konkretnem primeru razlogi iz drugega odstavka tega člena pri vseh članih komisije in njihovih namestnikih, mora razpravljajoča komisija ob smiselni uporabi določb tretjega odstavka tega člena o tem izdati sklep ter predlagati županu, da imenuje komisijo, ki bo sposobna obravnavati konkretno vlogo. Župan imenuje komisijo za konkretni primer s sklepom.
Sklep o izločitvi sprejme in povzame razpravljajoča komisija v zapisniku, ki ga vodi v zvezi z postopkom javnega razpisa po tem odloku.
(4) Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(5) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(6) Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih,
– podaja predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu; zapisniki sej komisije niso javni.
(7) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
10. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina objavi JR na spletni strani občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(5) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.
(8) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložil vlagatelj, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi odločitve komisije izda občinska uprava odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja progama/področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen 
(ugovor) 
(1) Zoper odločbo je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
16. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati se po zaključku JR objavijo na spletni strani občine.
VI. POGODBA IN NAČIN FINANCIRANJA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ se sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika in izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da mora izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, oziroma če drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen 
(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 
(1) Izvajalcu letnega programa športa se 50 % dodeljenih sredstev izplača najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe, preostali del pa na podlagi zahtevka za izplačilo, ki mu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev (računi, pogodbe, dokazila o plačilu ipd.). Zahtevek za izplačilo mora biti oddan najkasneje do 15. novembra.
(2) V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov programa v višini dodeljenih sredstev, je upravičen do višine javnih sredstev, ki izkazujejo upravičene stroške programa. Razliko med prejetimi sredstvi in priznano višino sofinanciranja na podlagi priznanih upravičenih stroškov, mora vrniti v občinski proračun najkasneje v roku 30 dni od prejetega poziva.
(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške izključno v programu, za katerega so bila dodeljena.
19. člen 
(upravičeni stroški programa) 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
– Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice …).
– Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu.
– Materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi …), oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev.
– Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane.
– Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana.
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in stroški bivanja in strokovna literatura.
(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.
(5) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material …).
(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve.
(7) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.
VII. SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POROČANJE 
20. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR.
(1) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
(4) Skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa v terminu, ki je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega programa športa, datum in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega delavca.
21. člen 
(poročila izvajalcev) 
(1) Izvajalci programov letnega programa športa morajo občinski upravi najkasneje do zadnjega dne v mesecu februarju naslednjega leta na predpisanih obrazcih oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati, ter finančno poročilo.
(2) Če izvajalec poročila ne odda do zadnjega dne v mesecu februarju se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
(4) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila, zlasti o vsebinah iz tega pravilnika in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter organom, ki jih le-ti potrebujejo za oblikovanje ocen, mnenj in stališč.
22. člen 
(dolžnosti izvajalcev LPŠ) 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva. Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister. V primeru, da minister pravilnika ne izda, mora izvajalec pripraviti izračun cene programa na podlagi dejanske ocene stroškov športnega programa.
(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(3) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce, občino promovirati na primeren način (npr. opremiti prostor z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je grb občine, zastavo občine …) ter na primeren način opremiti z grbom občine publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/18).
24. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2021-4
Vipava, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost