Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1258. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (SD ZN 9), stran 3714.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 6/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (SD ZN 9) 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 69/17, 59/17 in 11/18), in sicer za območja II., III. in IV., Šmarje (v nadaljevanju: SD ZN 9).
Prostorski akt je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p.; Identifikacijska številka prostorskega akta: 1332.
2. člen 
Na koncu 2. člena se doda odstavek, ki se glasi:
»SD ZN 9 sestavlja tekstualni del, obvezne priloge in grafični del. Na območju SD ZN 9 velja grafični del, in sicer z naslednjo vsebino:
– 1.1 Območje na TTN in DOF
M 1:2000
– 1.2 Območje in EU na DKN in OPN
 
M 1:1000, M 1:5000
– 1.3 Območje na geodetskem načrtu
M 1:1000
– 2. Vplivi in povezave
M 1:2000
– 3.1 Dejavnosti po ožjih zazidalnih območjih
M 1:2000
– 3.2 Ureditvena situacija 
M 1:1000
– 4. Promet in infrastruktura
M 1:500«.
3. člen 
V 3. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Območje SD ZN 9 zajema parc. št.: del 1, del 2, del 4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 5/1, 5/2, 18/3, 18/4, 18/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 15/11, 14/5, 14/6, del 13/2, del 145/1, del 145/2, del 146/1, 146/2, 146/3, del 883/1, del 883/2, del 885, del 871/4, 871/10, 871/11, del 871/7 in del 875/14, vse v 1380 – k.o. Šmarje.«.
4. člen 
V 4. členu se spremenijo tretja, četrta in deseta alineja, tako da se glasijo:
»– III. območje širitve Tanina,
– IV. rezervirano območje (poslovno, trgovsko, storitveno, servisno in obrtno območje),
– X. poslovno območje Elektro Celje d.d.«.
5. člen 
V 7. členu se:
– spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Obstoječa stanovanjska pozidava se lahko ohranja z možnostjo rekonstrukcij, dozidav, nadzidav in spremembo namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v poslovno-stanovanjske objekte ter rušitve in nadomestne gradnje objektov.«;
– spremenita tretji in četrti odstavek, tako da se glasita:
»Skladno z namensko rabo prostora se na območju gradbenih parcel z oznako GP1-GP4 dopusti gradnja naslednje vrste objektov:
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
– 12203 Druge poslovne stavbe.
Obstoječa javna pot JP 872334 Hermanova cesta se rekonstruira. Med obstoječim stanovanjskim območjem in območjem III. ter ob severnem obodu stanovanjske pozidave, je predvidena ureditev zelene bariere z zasaditvijo avtohtonega drevja in/ali ureditvijo zelene žive meje.«.
6. člen 
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»III. Območje širitve Tanina
Na območju se nahaja objekt Dinosa, katerega dejavnost se ne izvaja več na lokaciji.
Skladno z namensko rabo prostora se na območju gradbene parcele GP 5 dopusti gradnja servisno-logističnega objekta za lastne potrebe vzdrževanja in servisiranja voznega parka ter skladiščenja, in sicer:
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, od tega avtopralnice in avtomehanične delavnice,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega skladiščne stavbe, pokrite skladiščne površine, rezervoarji in cisterne za vodo.«.
7. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»IV. Rezervirano območje (poslovno, trgovsko, storitveno, servisno in obrtno območje)
Tovrstne dejavnosti so mestotvorne (namenjene npr. oskrbi prebivalcev, izobraževanju, znanosti, upravi, poslovni dejavnosti, gostinstvu ipd.), zato se prioritetno usmerjajo v mesto kot centralne dejavnosti.
Skladno z namensko rabo prostora se dopusti gradnja naslednje vrste objektov:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, od tega prehrambni obrat kot spremljajoč objekt primarne dejavnosti za potrebe zagotavljanja prehrane zaposlenim v coni,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe, od tega samo trgovska stavba kot spremljajoč objekt primarne dejavnosti za potrebe proizvodne dejavnosti ali trgovina na debelo (veleprodaja),
– 12510 Industrijske stavbe, od tega manjše delavnice.«.
8. člen 
Za 9.a členom se doda novi 9.b člen, ki se glasi:
»9.b člen 
Na območju SD ZN 9 je dopustna gradnja pripadajočih objektov, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti na parceli in za zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti območja, in sicer kot manj zahtevni, nezahtevni ali enostavni objekti.
Merila in pogoji za pripadajoče manj zahtevne stavbe veljajo enako kot za glavni objekt, kot določa 20.a člen tega odloka.
Odmik nezahtevnih in enostavnih stavb mora biti več kot 2,0 m od meje gradbene parcele, nezahtevnih in enostavnih objektov 0,5 m, lahko tudi manj s soglasjem lastnika sosednjih zemljišč.
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih stavb je smiselno enako kot za glavni objekt. Zaradi zmanjšanja pojavnosti tovrstnih stavb je dopustna tudi ravna streha.
– Dopustna max. višina ograj je 1,8 m. Ograje ne smejo biti masivne.
– Prepovedana je postavitev predimenzioniranih objektov za oglaševanje, to je reklamnih stolpov ali panojev. Dejavnosti v objektu naj se oglašujejo s posameznimi tablami manjših dimenzij, montiranimi na fasado ob glavni vhod objekta. Drugačno oglaševanje je dopustno s soglasjem pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.«.
9. člen 
17.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Urbanistično-arhitektonski pogoji za gradnjo objektov na parceli št. 4 (del), in 145/2 (del), k.o. Šmarje.
Ureditveno območje samopostrežne montažne avtopralnice
Lega objekta:
Na skrajnem delu jugozahodnega dela parcel št. 145/2 in 4, k.o. Šmarje je predvidena gradnja samopostrežne montažne avtopralnice z manipulativnimi površinami.
Na jugovzhodnem delu objekta se izvede uvozni in izvozni priključek na predvideno dovozno cesto. Iz jugozahodne strani pa so iz predvidene dovozne ceste predvideni uvozi do pralnih boksov. Komunikacijsko se bo območje predvidene avtopralnice na vzhodni strani preko nove dovozne ceste navezovalo na obstoječo javno cesto.
Horizontalni in vertikalni gabarit:
Tloris objekta je pravokotne oblike. Tlorisne dimenzije:
– pralni boksi 6,80 m x 30,50 m
– sesalni boksi 5,00 m x 32,50 m.
Objekt je pritličen. Etažna višina objekta izhaja izključno iz funkcije objekta in se ji prilagaja. Maksimalna višina objekta je 4,00 m. V okviru gradbene parcele naj faktor zazidanosti ne presega 0,7 in naj ima vsaj 10 % zelenih površin.
Konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično zidana.
Kota manipulativnih površin: se prilagaja raščenemu terenu oziroma predvidenemu uvoznemu – izvoznemu priključku iz dovozne ceste.
Arhitekturni elementi objekta:
Oblikovanje arhitekturne podobe objekta je sodobnejše.
Streha: ravna streha.
Kritina: pločevina.
Fasada: Finalna obdelava fasad pločevina v nevtralnih barvnih tonih, ki naj bodo v mat izvedbi.
Zunanja ureditev:
Manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bo v čim večji meri ohranil avtohtono listopadno drevnino ter ozelenil okolico novih stavb.«.
10. člen 
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
Urbanistično-arhitektonski pogoji na območju SD ZN 9 
Koncept
Oblikovanje objektov naj upošteva lokacijo na vhodnem območju v ožji del naselja Šmarje – Sevnica. Izkazuje naj svojo funkcijo in drugačnost od obstoječe stanovanjske grajene strukture s cerkvijo in jo na ta način tudi izpostavlja.
V ožjem vedutnem koridorju na cerkev se oblikovnost in volumni objektov prilagodijo vizualnem izpostavljanju cerkve, gledano iz najbolj izpostavljene točke percepcije uporabnika prostora, in sicer s pozicije novo predvidenega krožišča dostopne ceste v cono.
Na preostalem območju se dopustijo sodobnejše oblikovani objekti, saj le-ti iz najbolj izpostavljene vedutne točke skoraj niso vidni, poleg tega z zazelenjenimi strehami oblikujejo prijetnejši in bolj sonaravni prostor z očišča uporabnika prostora.
Natančnejši prikaz je v grafičnem delu, list št. 3.2. Ureditvena situacija.
Lega objektov
Gradnja objektov je dopustna na površinah za razvoj objekta. Površina za razvoj objekta je odmaknjena od meje gradbene parcele 4,0 m. Dovoljeni so manjši odmiki ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja infrastrukturnih vodov, uvozov, ureditve utrjenih parkirišč in manipulativnih površin ter nezahtevnih in enostavnih objektov.
Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
Faktor izkoriščenosti
Dopusten maksimalni faktor zazidanosti je 0,8.
Gradbeni parceli GP4 in GP1:
– Zasnova: izhaja iz strukture obstoječe pozidave.
– Tlorisni gabarit: pravokoten tloris, razmerje stranic med 1:1,2 do 1:2, pri čemer širina objektov ne sme presegati najširšega stanovanjskega objekta v neposredni bližini, oziroma v območju cerkve (simboličen prikaz v grafičnem delu).
– Višinski gabarit: ne sme presegati višinskega gabarita najvišjega stanovanjskega objekta v neposredni bližini oziroma v ožjem območju cerkve. Objekt na gradbeni parceli GP4 se v nadstropni etaži odmika iz pogleda na cerkev, kot je razvidno iz prikaza v grafičnem delu.
– Streha: simetrična dvokapnica naklona 38°–42°, usmerjenost (SV–JZ), vrsta kritine v barvi in teksturi oblikovno prilagojena prevladujoči kritini v ožjem prostoru t.j. opečne–bakrene barve in drobne strukture. Nameščanje fotovoltaičnih panelov na strešine objektov ni sprejemljivo.
– Fasada: prevladujejo naj klasične obdelave fasad, v nevtralnem barvnem tonu (ubito bela ali v pastelno peščenem odtenku). Možne so kombinacije z lesom za členitve fasad in podobno ali drugi naravni materiali oziroma materiali, ki naravno patinirajo.
Gradbena parcela GP3:
– predvidi se parkirišče, ki se uredi s kombiniranimi materiali (asfalt / tlakovci / pesek) in z zasaditvijo avtohtonih dreves.
Gradbene parcele GP2, GP5-GP9:
– Zasnova: sodobno oblikovani objekti.
– Tlorisni gabarit: podolgovate oblike, lahko z dodajanjem volumnov zaradi poudarjanja členitve objekta (členitev volumna, lahko več manjših povezanih, s transparentnimi ali oblikovno ločenimi povezavami). Tlorisni gabarit objekta na gradbeni parceli GP8 se prilagodi lokaciji na način, da se umakne iz pogleda na cerkev kot je razvidno iz prikaza v grafičnem delu.
– Višinski gabarit: ne sme presegati višinskega gabarita najvišjega stanovanjskega objekta v neposredni bližini oziroma v ožjem območju cerkve. Višina objekta na gradbeni parceli GP8 naj ne presega kapi cerkvene ladje.
– Streha: ravne, zazelenjene strehe.
– Fasada: členjene z različnimi fasadnimi sistemi in s kompozicijsko skladnimi fasadnimi odprtinami, v svetlih naravnih zemeljskih tonih.
Zazelenitev:
– Skladno z 22. členom tega odloka naj ima vsaka gradbena parcela najmanj 10 % zelenih površin.
– Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti minimalno 10 avtohtonih dreves na ha gradbene parcele.
– Na meji proti krajini (reki Savi) se zagotovi zeleni pas z zasaditvijo visokodebelne avtohtone listopadne drevnine.
– Zasaditev določata tudi 6. in 7. člen odloka.
– Shematski prikaz zazelenitve je razviden v grafičnem delu.
– Skladno s tem členom se zazelenijo ravne strehe.«.
11. člen 
Za 22.a členom se doda novi 22.b člen, ki se glasi:
»22.b člen 
Parcelacija na območju SD ZN 9 je glede na lastniško strukturo v času izdelave SD ZN 9 prikazana v grafičnem delu, list št. 3.2 Ureditvena situacija.
Znotraj gradbene parcele morajo biti zagotovljene tudi potrebne manipulativne površine in površine za parkiranje, potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti.
Gradbene parcele je možno združevati glede na posamezne programe ali tudi deliti pod pogojem, da ima stavbišče tolikšno funkcionalno zemljišče, da je omogočena nemotena raba in vzdrževanje objekta, pri tem pa mora omogočiti, da je na še nepozidanem delu mogoče tvoriti gradbeno parcelo pod pogoji tega odloka, kjer bo mogoče izgraditi stavbo pod pogoji tega odloka in zagotoviti neovirano komunalno opremljanje preostalih zemljišč, kar je potrebno prikazati v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljene.
Dopustno je tudi združevanje gradbenih parcel na robu območja z obstoječim delom cone.
Pri združevanju ali delitvi gradbene parcele se določi površina za razvoj objektov skladno z 2.a členom tega odloka.
Severna meja gradbene parcele GP3, GP8 in vzhodna meja GP9 se natančneje določijo, ko bo definirano območje gradbene parcele nadvoza (oznaka Op1 v grafičnem delu, list št. 3.2 Ureditvena situacija).
Območje gradbene parcele GP3 funkcionalno pripada h gradbeni parceli GP8.
Severna meja gradbene parcele GP9 se natančneje določi v dogovoru z lastnikom železniške infrastrukture in njihovimi potrebami (oznaka Op2 v grafičnem delu, list št. 3.2 Ureditvena situacija).«.
12. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju ZN je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne zbirne ceste, javne kategorizirane in nekategorizirane poti, lokalna zbirna cesta in gradnja prometnih povezav posameznih ožjih zazidalnih območij.«
13. člen 
V 23.a člena se:
– spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Območje se nahaja v varovalnem progovnem pasu železniške proge Sevnica–Trebnje. Objekte in naprave je treba načrtovati in postavljati skladno s predpisi, ki urejajo železniški promet.«;
– v prvem stavku četrtega odstavka se črta besedilo »ter železnice«;
– doda se novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»V varovalnem progovnem pasu železniške proge se smejo na podlagi predhodnega mnenja upravljavca graditi objekti ter postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.«.
14. člen 
Črta se 24. člen.
15. člen 
V 26. členu se:
– prvi stavek prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
»Obstoječa asfaltirana javna pot JP 872334 Hermanova cesta se rekonstruira.«;
– na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Že izvedena cesta, ki zagotavlja dostop do avtopralnice, se nameni za zagotavljanje dostopa do območja IV, zato se rekonstruira z ustreznimi zavijalnimi radiji in se opredeli kot javno dobro.«.
16. člen 
V 27. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»To so prometne povezave, ki so locirane v obrtno-servisnem območju.«.
17. člen 
V 28. členu se spremeni drugi stavek prvega odstavka, tako da se glasi:
»Število parkirnih mest se načrtuje skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica in veljavnimi predpisi glede na dejavnost.«.
18. člen 
Na koncu 35. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD ZN 9 odjemna mesta odpadkov ne smejo biti vizualno izpostavljena, zato se lahko predvidi za to namenjen servisni prostor znotraj objekta, v primeru umestitve odjemnih mest na zunanje površine, pa morajo biti le-ta vizualno zastrta z lahkimi paneli, lahko zazelenjenimi.«.
19. člen 
Za 36. členom se doda se novi 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen 
Zagotavljanje infrastrukture
SD OPN 9 ne vplivajo na ureditev javne komunalne infrastrukture, saj gradnjo le-te že omogočajo pogoji ZN IC Sevnica, zato priprava posebnega programa opremljanja za to območje ni potrebna.«.
20. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen 
Varovanje zdravja ljudi
– Novogradnje je treba projektirati na način, da pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo presežene mejne vrednosti za hrup, kakovost zunanjega zraka in svetlobno onesnaženje.
– Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge mora investitor novih posegov predvideti ukrepe za varovanje pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.
– Strojne naprave na fasadah objektov je treba umestiti na lokacijo, kjer v bližini ni sosednjih stanovanjskih objektov, na katere bi imelo obratovanje teh naprav s stališča varovanja pred hrupom negativne vplive na okolje, kar je treba preveriti s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom.
– Prometno infrastrukturo na območju SD ZN je treba umestiti v prostor na način, da bo v čim manjši meri vplivala na najbližje stanovanjske objete na tem območju.
– S stališča ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, se naj za ogrevanje in hlajenje objektov v čim večji meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin, onesnažen zrak iz proizvodnih procesov pa je treba voditi na prosto skozi filtrne naprave.
– Osvetljevanje objektov v nočnem času naj bo omejeno na delovni čas oziroma opremljeno s senzorji za samodejno vklapljanje in izklapljanje, na oknih stavb z varovanimi prostori pa ne smejo presegati mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja.«.
21. člen 
Za 41.a členom se doda nov 41.b člen, ki se glasi:
»41.b člen 
Pri realizaciji SD ZN 9 so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom.«.
22. člen 
V 42. členu se:
– črta drugi odstavek;
– na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Etapnost izvajanja se nanaša predvsem na zagotavljanje komunalne opreme, in sicer je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela gospodarske javne infrastrukture, da se zagotavlja funkcioniranje objekta in na način, ki smiselno upošteva celoto in ne ovira izvedbe komunalnega opremljanja območja.«.
23. člen 
(prehodne in končne določbe) 
Po prenehanju veljavnosti SD ZN 9, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica. Pri določanju nadaljnjih meril in pogojev je potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja.
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
24. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SD ZN 9 opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
25. člen 
SD ZN 9 je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2019
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost