Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1240. Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 3588.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20 in 61/21) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
S K L E P 
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta sklep določa skupine, podskupine in vrste medicinskih pripomočkov ter natančnejšo opredelitev zdravstvenih stanj in drugih pogojev, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka ali do medicinskih pripomočkov iz posamezne podskupine medicinskih pripomočkov, ki so pravica v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: medicinski pripomočki).
2. člen 
(Priloge) 
Skupine, podskupine, vrste medicinskih pripomočkov, zdravstvena stanja in drugi pogoji za medicinske pripomočke so določeni v naslednjih Prilogah, ki so sestavni del tega sklepa:
1. za medicinske pripomočke iz skupine proteze udov s podskupinami – v Prilogi 1;
2. za medicinske pripomočke iz skupine estetske proteze – v Prilogi 2;
3. za medicinske pripomočke iz skupine ortoze s podskupinami – v Prilogi 3;
4. za medicinske pripomočke iz skupine ortopedska obutev – v Prilogi 4;
5. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti s podskupinami – v Prilogi 5;
6. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za dihanje s podskupinami – v Prilogi 6;
7. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za osebno higieno – v Prilogi 7;
8. za medicinske pripomočke iz skupine blazine proti preležaninam – v Prilogi 8;
9. za medicinske pripomočke iz skupine kilni pasovi – v Prilogi 9;
10. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi s podskupinami – v Prilogi 10;
11. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča s podskupinami – v Prilogi 11;
12. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni s podskupinami – v Prilogi 12;
13. za medicinske pripomočke iz skupine kanile – v Prilogi 13;
14. za medicinske pripomočke iz skupine drugi medicinski pripomočki – v Prilogi 14;
15. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe – v Prilogi 15;
16. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za sluh in govor s podskupinami – v Prilogi 16;
17. za medicinske pripomočke iz skupine obvezilni material s podskupinami – v Prilogi 17;
18. za medicinske pripomočke iz skupine raztopine – v Prilogi 18;
19. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za izboljšanje vida s podskupinami – v Prilogi 19;
20. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za hranjenje ter dajanje olja in zdravil s podskupinami – v Prilogi 20;
21. za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje s podskupinami – v Prilogi 21.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati:
– Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 4/20) in
– Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih je zavarovanim osebam zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami, št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a-2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005, 0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne 28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c-2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007, 9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 9001-24/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne 3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009, 9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 9001-12/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne 16. 10. 2013).
4. člen 
(prehodna ureditev za medicinske pripomočke pri kolostomi, ileostomi in urostomi) 
(1) Za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi se Priloga 10 tega sklepa začne uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov iz te skupine medicinskih pripomočkov.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka se za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi uporabljajo podskupine, vrste, zdravstvena stanja in drugi pogoji, ki so v Prilogi 22, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen 
(prehodna ureditev za medicinske pripomočke pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča) 
(1) Za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča se Priloga 11 tega sklepa začne uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov iz te skupine medicinskih pripomočkov, vendar ne prej kot 1. novembra 2021.
(2) Če so vrste medicinskih pripomočkov iz prejšnjega odstavka uvrščene na seznam medicinskih pripomočkov do 1. novembra 2021, se za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča od dneva uvrstitve do 1. novembra 2021 uporabljajo vrste, zdravstvena stanja in drugi pogoji, ki so v Prilogi 23, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Če vrste medicinskih pripomočkov iz prvega odstavka tega člena niso uvrščene na seznam medicinskih pripomočkov do 1. novembra 2021, se za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča:
– do 1. novembra 2021 uporabljajo vrste, zdravstvena stanja in drugi pogoji, ki so v Prilogi 24, ki je sestavni del tega sklepa;
– od 1. novembra 2021 do dneva uvrstitve iz prvega odstavka tega člena uporabljajo podskupine, vrste, zdravstvena stanja in drugi pogoji, ki so v Prilogi 25, ki je sestavni del tega sklepa.
6. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Ureditev iz tega sklepa se začne uporabljati 15 dni od uveljavitve tega sklepa za naslednje medicinske pripomočke:
– ortopedske čevlje po Ponsetijevi metodi, spono po Ponsetijevi metodi ter ortopedske čevlje in spono po Ponsetijevi metodi iz Priloge 4 tega sklepa;
– sobno dvigalo iz Priloge 5 tega sklepa;
– dvigalo za kopalnico iz Priloge 7 tega sklepa;
– inzulinsko črpalko s sistemom zaprte zanke in za pogoje za senzor in oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini iz Priloge 12 tega sklepa;
– zaščitno čelado in testne trakove za določanje beljakovin v urinu iz Priloge 14 tega sklepa;
– gel za zaščito ustne sluznice za sedem dni iz Priloge 18 tega sklepa;
– brizge za dajanje olja in zdravil 10 ml, brizge za dajanje olja in zdravil z enfit nastavkom 10 ml, brizge za dajanje olja in zdravil 20 ml in brizge za dajanje olja in zdravil z enfit nastavkom 20 ml ter za medicinske pripomočke iz podskupine medicinski pripomočki za hranjenje iz Priloge 20 tega sklepa.
(2) Ureditev iz tega sklepa se 1. novembra 2021 začne uporabljati za naslednje medicinske pripomočke:
– pogone za voziček iz Priloge 5 tega sklepa;
– izkašljevalnik, obrazno masko za izkašljevalnik, ustnik za izkašljevalnik, nastavek za kanilo za izkašljevalnik, filter za izkašljevalnik in cev za izkašljevalnik iz Priloge 6 tega sklepa;
– medicinske pripomočke iz Priloge 21 tega sklepa.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2021-DI/16
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2020-2711-0135
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister za zdravje 

AAA Zlata odličnost