Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Ob-1908/21, Stran 947
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10, 60/15 in 2/16) in 16., 27., 28., 29. in 30. člena Statuta Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd, objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za določen čas, za mandatno dobo petih let, in sicer za polni delovni čas ter občasno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.
direktor 
Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti (Šifra delovnega mesta: B017810)
Kraj opravljanja delovnega mesta je Dravograd, na sedežu Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
– pripravi statut zavoda ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
– pripravlja strateški načrt ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
– pripravlja letni program dela in finančni načrt ter ju da v sprejem svetu zavoda,
– pripravlja letno poročilo ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
– pripravi akt o organizaciji dela ter ga da v sprejem svetu zavoda,
– posreduje potrjene in sprejete načrte iz prejšnjih alinej ustanovitelju oziroma županu,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi,
– skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora predložiti v potrditev županu,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, statut in druge splošne akte zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba /prva stopnja/;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– nižja raven znanja enega tujega jezika*;
* najmanj B1
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda;
– sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
– ne sme mu biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– ne sme biti kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis, v katerem se poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine.
2. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je posebej razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodstvenih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel).
Kandidati naj predložijo tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj.
4. Izjava (dokazilo) glede izpolnjevanja ostalih pogojev (znanje enega izmed tujih jezikov, pri čemer se znanje dokazuje z javno veljavnimi listinami, kot so spričevala, diplome in potrdila).
5. Predlog programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let.
6. Izjavo kandidata da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje;
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Dravit Dravograd, Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Dravit Dravograd« na naslov: Svet Javnega Zavoda Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd, v roku 15 dni po zadnji objavi javnega razpisa na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Javnega zavoda Dravit Dravograd in v časopisu Večer.
Kandidati lahko vse dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa dobijo pri predsedniku sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd, Ivanu Kotniku, na tel. 041/654-623, od ponedeljka do petka med 12. in 17. uro.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje javnega razpisa ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa. Kandidati bodo pisno povabljeni na kratko osebno predstavitev članom Sveta zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri, ki se zaključi s podajo soglasja na seji Občinskega sveta Občine Dravograd.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.
Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti 

AAA Zlata odličnost