Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02, stran 3711.

  
Na podlagi 115. in 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09, 30/19, 160/20) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) za razširitvijo na območje OPPN-5-02 (v nadaljevanju: SD OPPN 3) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 24/19.
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta 
M 1:5000
2. Območje SD OPPN 3 z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000
3. Geodetski načrt 
M 1:1000
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2000
5. Ureditvena situacija
M 1:500
6. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:500
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
8. Načrt parcelacije 
M 1:500
9. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom
M 1:500
10. Prereza 
M 1:500
3. člen 
(1) Predmet SD OPPN 3 je vzhodni sklop z razširitvijo na območje, ki je v lasti pravnih in fizičnih oseb.
(2) Površina območja prostorske ureditve SD OPPN 3 znaša cca 2,5 ha.
(3) SD OPPN 3 se nanaša na zemljišče s parc. št. 295/24, 295/64, 295/27, 295/62, 295/60, 295/57, 295/32, 295/66, 295/67, 294/70, 295/61, 294/46, 294/48, 3774, 294/50, 3775, 3784, 3783, 3787, vse k.o. 1381 – Boštanj.
4. člen 
V 4. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju SD OPPN 3 je po standardni klasifikaciji dejavnosti dovoljena: C Predelovalna dejavnost, G Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil; H Promet in skladiščenje, I gostinstvo (samo strežba pijač-št.56.30).«.
5. člen 
V 7. členu se:
– spremenijo deveti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki opredeljujejo vzhodni sklop, tako da se glasijo:
»(9) Območje SD OPPN 3 je razdeljeno na sedem gradbenih parcel, od katerih so štiri nove (GP4, GP5, GP6 in GP7) in tri obstoječe (GP1, GP2, GP3). Znotraj gradbene parcele je dovoljena nova gradnja glavne in pomožnih stavb. Na gradbeni parceli »GP4«, ki je v območju vzhodnega sklopa, je predvidena nova gradnja avtomehanične in vulkanizerske delavnice. Gradbene parcele »GP5, GP6 in GP7« so v območju razširjenega dela. Na gradbeni parceli »GP5« je predvidena dograditev proizvodno-skladiščnega objekta. Gradbeni parceli »GP6 in GP7« sta znotraj priobalnega pasu, zato je na teh parcelah dovoljena samo gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture. Na vseh gradbenih parcelah je dovoljena gradnja pomožnih stavb (nadstrešnice) ter enostavnih in nezahtevnih objektov po uredbi.
(11) Dograditev proizvodno-skladiščnega objekta na gradbeni parceli »GP5« se gradi v več fazah – etapah, s tem, da mora biti vsaka faza konstrukcijsko in funkcionalno zaključena celota.
(12) Glavne stavbe:
– lega objekta: okvirno po geodetsko zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v vseh smereh, s tem da se mora upoštevati varovalni pas vodnega sveta in predpisani odmik od gradbenih parcel. Natančna lokacija se določi v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje;
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkem načrtu, pri čemer se upošteva faktor zazidanosti, ki znaša 0,8. K osnovnem kubusu je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov, ki pa po velikosti (zazidalni površini) ne smejo presegati zazidalne površine osnovnega objekta. Dovoljena je pravokotna, kvadratna in ostale oblike (nepravilne, prerezane, polkrožne), razmerje stranic ni določeno;
– vertikalni gabarit: etažnost ni predpisana, max. višine osnovnega in sekundarnega kubusa do 16,00 m nad koto ± 0,00 m, ki je kota etaže na stiku z zemljiščem, razen skladiščih objektov, kjer je max. dovoljena višina 40,0 m. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž. Višina sekundarnega kubusa ne sme presegati višine osnovnega kubusa. Dovoljene so tolerance višinske kote etaže na stiku z zemljiščem do ± 80 cm, ki so prikazane v grafičnih prilogah, s tem da se kote zunanjih manipulativnih površin prilagajajo cestnemu priključku in vzdolžnemu naklonu, ki znaša max. 4 %;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha: ravna, dvokapna in enokapna, naklona do 25°. Streha nižjega naklona se skrije za fasadnim zidcem. V strehi je dovoljeno vgrajevati svetlobnike, na njo pa postaviti nižje inštalacijske elemente, ki ne presegajo višine fasadnega zidca;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina;
– fasada: odvisna od konstrukcije objekta, zato so dovoljene različne fasadne obloge v kombinaciji s kompozicijsko skladno razporeditvijo fasadnih odprtin in kvalitetno oblikovanimi arhitekturnimi detajli. Arhitekturni detajli so lahko iz drugih materialov kot fasada objekta. Fasadne površine (obloge) se lahko kombinirajo v največ dveh barvah, ki morajo biti nevpadljive in medsebojno barvno usklajene, kričeče barve niso dovoljenje;
– osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja;
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane;
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulativne površine in parkirišča so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana, preostali del gradbene parcele pa se hortikulturno uredi. Višinska razlika se premošča z brežino ali s podpornim zidom višine do 1,50 m;
– faznost gradnje objekta: objekt se lahko gradi fazno, s tem, da je ena faza konstrukcijsko in funkcionalno zaključena celota.«.
– spremeni se šestnajsti odstavek, tako da se glasi:
»(16). Pomožne stavbe (nadstrešnice in objekti po uredbi):
– lega objekta: lokacije pomožnih stavb niso prikazane v grafičnih prilogah in se locirajo znotraj gradbenih parcel z upoštevanjem določenega faktorja zazidanosti in predpisanega odmika od sosednjih zemljišč ter cone preglednost;
– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je lahko pravokotne, kvadratne in nepravilne oblike;
– vertikalni gabarit: višina nadstrešnice ne sme presegati višine glavne stavbe. Vertikalni gabarit objektov po uredbi pa mora biti skladen z uredbo;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha nadstrešnice ter objektov po uredbi: ravna ali enokapna naklona do 6°;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina.«.
6. člen 
V 9. členu se:
– na koncu odloka za območje SD OPPN 3 dodajo novi osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti, triindvajseti in štiriindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(18) Za SD OPPN 3 veljajo nove prometne ureditve. Vzhodni sklop skupaj z novim razširjenim delom se bo komunikacijsko navezoval na glavno cesto preko obstoječega priključka »D«. Omenjena servisna cesta bo tudi edina prometna povezava za gradbeno parcelo »NP 6« osrednjega sklopa, ki ni predmet tega izvedbenega načrta.
(19) Za potrebe novih objektov je predvidena dograditev servisne ceste »D« z obračališčem na skrajnem vzhodnem delu prostorske ureditve.
Trasa servisne ceste je načrtovana ob severnem robu območja ob kolesarski cesti. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 6,00 m.
(20) Prometna ureditev se izvaja v dveh fazah. Za prvo fazo priključevanja na državno cesto oziroma za objekte, ki so že zgrajeni se upošteva obstoječe izvedeno stanje prometnega omrežja. Druga faza zahteva izvedbo levega zavijalnega pasu ob začetku gradnje vsakega novo-predvidenega objekta, ki za dostop uporablja obstoječi cestni priključek. Izvedba levega zavijalnega pasu na državni cesti sodi med vzdrževalna dela v javno korist, za kar je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo na podlagi ustrezno izdelane projektne dokumentacije po določilih Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.
(21) Za zasaditev avtohtonega listopadnega drevja, je ob državni cesti vzdolž razširjenega dela prostorske ureditve predviden zeleni pas širine 4,00 m. Zasaditev v največji rasti ne sme posegati v prosti profil cestnega telesa državne ceste.
V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
(22) Načrtovani posegi so locirani v varovalnem pasu državne ceste.
Najmanjši odmik od vozišča državne ceste ima zeleni pas, ki je od vozišča glavne ceste oddaljen 4,20 m, intervencijska pot 6,40 m, objekti visoke gradnje pa 11,0 m.
(23) Kakršnokoli postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, ki bi bilo predvideno ali izvedeno v nasprotju z Zakonom o cestah (77. in 78. člen), Zakonom o pravilih cestnega prometa, Pravilnikom o projektiranju cest (56. člen) ter Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov si je potrebno pridobiti nalog ali soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.
(24) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varovalnem pasu glavne ceste je potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo in si pridobiti pozitivno mnenje za izvedbo del na podlagi Zakona o cestah in Gradbenega zakona.«.
7. člen 
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Vzhodni sklop ima izvedeno ločeno kanalizacijsko omrežje. Dodani razširjeni del je opremljen z javno fekalno kanalizacijo. Končna dispozicija fekalnih voda je obstoječa centralna čistilna naprava na Logu. Fekalne vode iz objektov se preko fekalnega kanala speljejo v javno fekalno kanalizacijo.
(2) Za dodani razširjeni del območja urejanja je predvidena dograditev javne meteorne kanalizacije. Za meteorne vode s strehe in manipulativnih površin se izvede meteorna kanalizacija s priključkom na javni meteorni kanal z izpustom v reko Savo. Onesnažene meteorne vode se pred izpustom v javno kanalizacijo vodijo preko lovilca olj in zadrževalnika.
(3) Pri projektiranju odvajanja meteornih voda v Savo je potrebno določiti projektne rešitve, ki bodo preprečile poškodbe zaščitne obloge brežin v fazi izvedbe del.
(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca kanalizacijskega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.«.
8. člen 
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
Vodovodno omrežje:
(1) Zahodni sklop ima izvedeno vodovodno in hidrantno omrežje. Za potrebe razširjenega območja je predvidena dograditev javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja.
(2) Za predvidene objekte se izvedejo samostojni vodovodni priključki s pripadajočim vodomernim jaškom, ki mora biti na vedno dostopnem mestu zunaj stavbe.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.«.
9. člen 
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
»Električno omrežje:
(1) Poslovna cona se oskrbuje z električno energijo iz transformatorskih postaj TP HE Boštanj in TP Sevnica Baron 20/0,4 kV, ki ni v lasti in upravljanju Elektro Celje, d.d.
(2) Obstoječi objekti v vzhodnem sklopu so priključeni na NN električno omrežje, lokacije elektro omaric so na parcelah investitorja. Predvidena je dograditev elektroenergetskega omrežja in naprav SN in NN za potrebe priključevanje novih objektov.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca elektroenergetskega omrežja za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.«.
10. člen 
V 18. členu se na koncu doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Območje prostorske ureditve se nahaja v vizuri vplivnega območja spomenika Boštanj – Cerkev Sv. Križa (EŠD 1653), zato se izvede naslednji omilitveni ukrep:
– v južnem obcestnem delu obravnavanega območja oziroma vzdolž državne ceste se zasadi pas avtohtone listopadne drevnine, ki bo omilila poglede na načrtovane objekte in tako omilila negativen vpliv gradnje načrtovanih objektov na širše vedutno območje ter na pojavnost cerkvene dominante v prostoru. Pas zasaditve bo širok 4,00 m.«.
11. člen 
V 27. členu se na koncu doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri gradnji vseh vrst objektov na območju SD OPPN 3 nad in pod terenom mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od meje sosednjih zemljišč – gradbenih parcel oddaljen najmanj 2,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi soglasja lastnika sosednje gradbene parcele. V primeru, da je investitor lastnik več gradbenih parcel, je dovoljena graditev objekta na meji gradbene parcele.«.
12. člen 
V 28. členu se
– v tretjem odstavku na koncu doda novi stavek, ki se glasi:
»Na območju SD OPPN 3 je maksimalna višina skladiščnih objektov 40,00 m.«.
13. člen 
V 29. členu se na koncu doda četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pri načrtovanju objektov in izvedbi je potrebno upoštevati lokacije obstoječih stebrov za izvajanje geodetskega opazovanja jezovne zgradbe HE Boštanj, ki so vrisane v grafični prilogi Geodetsko zazidalna situacija št. 9. Zagotovljena mora biti vidnost med stebri. Znotraj vidne vizure ni dovoljena gradnja vseh vrst objektov razen prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Komunalna in energetska infrastruktura mora biti izvedena podzemno. Prepovedna je izvedba luči, ograj, vertikalne prometne signalizacije, zasaditev dreves in grmičevja. Med gradnjo in izvedbo načrtovanih del je potrebno dodatno zaščititi steber z oznako 9000, ki se nahaja na parceli 295/24, steber z oznako 9000Y, ki se nahaja na parceli št. 295/53 in steber z oznako 04, ki se nahaja na parceli št. 3780, vse k.o. 1381 – Boštanj.
(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti projektne pogoje ter mnenje k projektni dokumentaciji od družbe HESS d.o.o.«.
14. člen 
Za 29. členom se doda novi 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN 3 vplivajo na ureditev javne komunalne infrastrukture obravnavanega območja, zato je potrebno uskladiti obstoječi program opremljanja za območje OPPN.«.
15. člen 
SD OPPN 3 je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN 3 izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0017/2019
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost