Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1277. Pravilnik o pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin, stran 3761.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 20. seji dne 6. aprila 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja pomoči, namenjene omilitvi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč po epidemiji) se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
Pomoč po epidemiji po tem pravilniku predstavlja pomoč, ki se dodeljuje po pravilu de minimis (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis) na podlagi:
1. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), in
2. predpisa, ki ureja področje spremljanja državnih pomoči.
4. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Pomoč« je vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
2. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organizirana kot:
– gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik na podlagi predpisa, ki ureja gospodarske družbe, ali
– zadruga na podlagi predpisa, ki ureja zadruge.
3. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
4. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 18. točki drugega člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3).
5. »Biološki dejavnik« je mikroorganizem, vključno z gensko spremenjenim organizmom, celična kultura in človeški endoparazit, ki lahko povzroči okužbo, alergijo ali zastrupitev.
6. »SARS-CoV-2« je biološki dejavnik Koronavirus 2 hudega akutnega respiratornega sindroma.
7. »COVID-19« je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-2.
8. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč po epidemiji lahko dodeli.
2. NAMEN DODELJEVANJA POMOČI PO EPIDEMIJI 
5. člen 
(1) Predmet dodeljevanja pomoči po epidemiji po tem pravilniku je izdelava, dopolnitev in/ali sprememba izjave o varnosti z oceno tveganja za zdravje in varnost delavcev ter določitev potrebnih ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj v podjetju, in sicer v delu, ki se nanaša na tveganja zaradi okužbe s SARS-CoV-2 in širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v podjetju (v nadaljnjem besedilu: ocena biološkega tveganja).
(2) Namen dodeljevanja pomoči po epidemiji po tem pravilniku je omiliti posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19 podjetjem, ki skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izdelajo oceno biološkega tveganja.
6. člen 
(1) Pomoč po epidemiji se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški ocene biološkega tveganja, izdelane s strani:
– izvajalca, vpisanega v seznam organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo, in/ali
– izvajalca medicine dela, vpisanega v seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za zdravje;
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje točke, če ni povračljiv.
(2) Kot upravičeni stroški ocene biološkega tveganja štejejo stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od 13. marca 2020 do vključno 19. novembra 2021.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi z računi, pogodbami in/ali drugimi listinami izvajalcev, opredeljenih v prvi točki prvega odstavka tega člena, ki glasijo na ime podjetja.
3. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA POMOČI PO EPIDEMIJI 
7. člen 
Upravičenec do pomoči po epidemiji po tem pravilniku je podjetje, kot je opredeljeno v drugi točki 4. člena tega pravilnika, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Tolmin,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
3. ni podjetje v težavah,
4. ima poravnane vse davke in prispevke,
5. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
8. člen 
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena, do pomoči po epidemiji ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno na vsaj enem od področij iz prejšnjega odstavka in je poleg tega dejavno na enem ali več področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.
9. člen 
Pomoč po epidemiji se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje glede kumulacije pomoči de minimis:
1. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Evropske komisije;
2. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
3. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000,00 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
4. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
5. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz druge oziroma tretje točke tega odstavka;
6. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
10. člen 
Ostali pogoji, ki jih mora pomoč po epidemiji izpolnjevati, so:
1. pomoč po epidemiji ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč po epidemiji ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč po epidemiji ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
11. člen 
(1) Pomoč po epidemiji znaša do največ 100 odstotkov upravičenih stroškov ocene biološkega tveganja, kot so opredeljeni v prvem in drugem odstavku 6. člena tega pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in najvišji znesek pomoči po epidemiji, ki se podjetju lahko dodeli, določi z javnim razpisom.
(3) Podjetju je pomoč po epidemiji po tem pravilniku lahko dodeljena največ enkrat.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI PO EPIDEMIJI 
12. člen 
(1) Pomoč po epidemiji se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pomoč gospodarstvu po epidemiji (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan za obdobje tekočega leta. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči po epidemiji.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
13. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namen javnega razpisa;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljena ocena biološkega tveganja izvedena;
9. določitev obdobja za sklenitev pogodbe o dodelitvi pomoči po epidemiji;
10. določitev obdobja in načina črpanja dodeljene pomoči po epidemiji;
11. opredelitev upravičencev;
12. opredelitev upravičenih stroškov;
13. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
14. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev pomoči po epidemiji, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa;
15. datum odpiranja vlog za dodelitev pomoči po epidemiji oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
16. rok, v katerem bo podjetje, ki zaproša za dodelitev pomoči po epidemiji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščeno o izidu javnega razpisa;
17. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo za dodelitev pomoči po epidemiji (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinske, finančne in terminske podatke o oceni biološkega tveganja, ki je predmet vloge;
3. višino zaprošene pomoči po epidemiji;
4. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu;
5. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
6. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
7. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
8. izjavo vlagatelja o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlagatelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka praviloma priložiti:
1. dokazila o nastalih stroških ocene biološkega tveganja,
2. druge priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
14. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
15. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
16. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči po epidemiji.
(8) Višina pomoči po epidemiji, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
17. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči po epidemiji. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo, da dodeljena pomoč po epidemiji predstavlja pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EUinznesek dodeljenepomoči de minimis.
(3) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči po epidemijiz ostalimi izbranimi upravičenci do dodelitve pomoči po epidemiji (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(5) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(6) Župan o pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
18. člen 
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči po epidemiji iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči po epidemiji, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba o dodelitvi pomoči po epidemiji praviloma obsega:
1. namen, za katerega je pomoč po epidemiji dodeljena;
2. vsebinske, finančne in terminske podatke o oceni biološkega tveganja, ki je predmet dodelitve pomoči po epidemiji;
3. vrsto in višino upravičenih stroškov ocene biološkega tveganja, za katero je pomoč po epidemiji dodeljena;
4. naziv dajalca in višino dodeljene pomoči po epidemiji, tj. pomoči de minimis;
5. obveznost upravičenca, da pomoč po epidemiji porabi namensko;
6. rok in način izplačila pomoči po epidemiji;
7. zahtevo, da upravičenec hrani celotno dokumentacijo v zvezi z oceno biološkega tveganja, ki je predmet dodelitve pomoči po epidemiji, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči po epidemiji;
8. zahtevo, da upravičenec zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa, vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči po epidemiji;
9. način nadzora nad namensko porabo dodeljene pomoči po epidemiji in posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Datum dodelitve pomoči po epidemiji je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči po epidemiji iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi pomoči po epidemiji pristojnemu organu ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev pomoči po epidemiji.
19. člen 
(1) Upravičencu se dodeljena pomoč po epidemiji iz proračuna Občine Tolmin izplača osmi dan od dneva začetka veljavnosti pogodbe o dodelitvi pomoči po epidemiji.
(2) Pomoč po epidemiji se upravičencu nakaže na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
5. SPREMLJANJE DODELJENE POMOČI PO EPIDEMIJI 
20. člen 
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih pomoči po epidemiji po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči po epidemiji.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč po epidemiji vodijo podatki o upravičencu, namenu, za katerega je pomoč po epidemiji dodeljena, vrsti in višini upravičenih stroškov ocene biološkega tveganja, datumu dodelitve in višini dodeljene pomoči po epidemiji ter datumu izplačila in višini izplačane pomoči po epidemiji.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je deset let od datuma dodelitve zadnje pomoči po epidemiji po tem pravilniku.
6. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE POMOČI PO EPIDEMIJI 
21. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči po epidemiji opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči po epidemiji po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. pomoči po epidemiji delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega je bila dodeljena, ali
2. mu je bila pomoč po epidemiji dodeljena na podlagi neresničnih navedb ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči po epidemiji,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč po epidemiji v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
7. KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Tolmin, dne 7. aprila 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost