Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Št. 1108-1/2016-519 Ob-1935/21, Stran 918
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 
v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« in v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile«, prednostne naložbe 8.3 »Aktivno in zdravo staranje« in specifičnega cilja 8.3.1 »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« 
1 Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2 Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
3 Namen javnega razpisa
Namen »Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021« (v nadaljevanju JR ASI 2021) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.
Namen JR ASI 2021 je skladen s cilji programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« (v nadaljevanju program ASI). Izhodišče za program ASI so demografske projekcije za Slovenijo, ki nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših v njem. Povprečna življenjska doba se je v Sloveniji zvišala, rodnost je upadla in kljub povečanju priselitev, te trenutno ne morejo nadomestiti upada delovno sposobnega prebivalstva. Zmanjšalo se je število prebivalstva predvsem v najbolj aktivni starostni skupini, to je od 20 do 64 let (Raziskava EUROPOP2018 napoveduje, da bo do leta 2030 na 100 delovno sposobnih 44,7 starejših, kar je 13 krat več kot leta 2018 (Vir: Poročilo o razvoju 2020, UMAR)). Zato je cilj programa ASI opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.
Na osnovi ugotovitev v Poročilu o razvoju 2020 (UMAR), pri merilih omogočamo tudi doseganje dodatnih točk podjetjem, ki imajo kot glavno dejavnost po SKD registrirano oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja in informacijske ter komunikacijske dejavnosti. Poleg tega, da te dejavnosti podpirajo pospeševanje digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizko ogljično krožno gospodarstvo in so prednostne z vidika razvoja, pa je tudi vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi v teh dejavnostih nizka.
Slovenija zaostaja za povprečjem EU pri digitalnih spretnostih prebivalstva. Zaskrbljujoče je dejstvo, da izstopa tudi po nizki vključenosti zaposlenih v vseživljenjsko učenje na delovnih mestih, ki so močno podvržena digitalizaciji. Iz tega sledi, da bi zaposleni potrebovali veliko novih znanj in spretnosti, kar bi lahko dosegli s pospešenimi vlaganji v digitalne kompetence kadrov. Ne nazadnje je pomembnost digitalnih spretnosti postala še posebej izrazita ob novih oblikah dela, kot so delo od doma ter druge oblike dela na daljavo, ki so jih spodbudile omejitve proti širjenju virusa Covid-19.
Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad). Program se izvaja od leta 2017 do leta 2022 (več o programu na https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi.
4 Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa
4.1 Viri sredstev financiranja
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) in Evropska unija, slednja iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta.
4.2 Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v dveh programskih območjih v obsegu:
– kohezijska regija Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju KRVS): 60 odstotkov sredstev in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS): 40 odstotkov sredstev.
Sredstva med programskima območjema niso prenosljiva.
Vlagatelj bo upravičen do sredstev tistega programskega območja, kjer bo imel na dan oddaje vloge na JR ASI 2021 svoj sedež, pri tem je relevanten sedež podjetja (vlagatelja), ki je vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register1 in je razviden v AJPES-u.
1 V primeru razhajanj med podatki v Poslovnem in Sodnem registru se upoštevajo podatki iz Sodnega registra.
4.3 Skupna razpoložljiva sredstva
Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 za obdobje 2021 in 2022 je 4.728.520,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike – po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
Programsko območje
2021 (EUR)
2022 (EUR)
SKUPAJ EUR
KRVS (60 odstotkov) – SKUPAJ
759.422,40
2.077.689,60
2.837.112,00
PP 160125 – PN+ 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-V-EU (80 odstotkov)
607.537,92
1.662.151,68
2.269.689,60
PP 160126 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-V-SLO (20 odstotkov)
151.884,48
415.537,92
567.422,40
KRZS (40 odstotkov) – SKUPAJ
506.281,60
1.385.126,40
1.891.408,00
PP 160127 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-Z-EU (80 odstotkov)
405.025,28
1.108.101,12
1.513.126,40
PP 160128 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20-Z-SLO (20 odstotkov)
101.256,32
277.025,28
378.281,60
SKUPAJ JR ASI 2020
1.265.704,00
3.462.816,00
4.728.520,00
EU DEL 80 odstotkov
1.012.563,20
2.770.252,80
3.782.816,00
SLO DEL 20 odstotkov
253.140,80
692.563,20
945.704,00
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in je odvisna od likvidnostnega stanja proračuna Republike Slovenije, zato sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike.
4.4 Sredstva po sklopih
Višina razpoložljivih sredstev za sklop A je 400.000,00 EUR.
Višina razpoložljivih sredstev za sklop B je 4.328.520,00 EUR.
Načrtovani zneski sklopov so okvirni. V kolikor bodo sredstva za posamezen sklop javnega razpisa ostajala neizkoriščena, lahko sklad sredstva med sklopi ustrezno prerazporedi.
5 Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podjetjem sofinancirati aktivnosti v okviru izvedbe projektov, in sicer:
Sklop A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (v nadaljevanju strategija);
K pripravi in oddaji strategije je zavezan vsak vlagatelj, ki ima 10 ali več zaposlenih2, saj analiza stanja in potreb po znanjih in kompetencah v podjetju predstavlja strateški pristop podjetja k razvoju kadrov. Upravljanje znanj zaposlenih na podlagi analize pa je izjemnega pomena za učinkovito upravljanje zaposlenih. Pri tem je do sofinanciranja sklopa A upravičen le vlagatelj, kateremu pri pripravi strategije svetuje zunanji izvajalec.
2 Zaposlen je vsaka fizična oseba, ki ima sklenjeno delovno razmerje z delodajalcem po pogodbi o zaposlitvi na podlagi veljavnega Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in ga je delodajalec (vlagatelj) prijavil v obvezna socialna zavarovanja. V primeru samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) se podjetnik sam šteje kot zaposlena oseba, če obenem ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu. Po veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) je podjetnik (s.p.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnosti v okviru organiziranega podjetja (opomba velja za celotno besedilo JR ASI 2020).
Vlagatelj, ki ima 9 ali manj zaposlenih, ni upravičen do sofinanciranja sklopa A in tudi ni zavezan k pripravi in oddaji strategije, temveč je upravičen samo do sofinanciranja aktivnosti B2, B3 in B4 iz sklopa B.
Vlagatelj, ki kandidira za sklop A, se ne sme pojavljati v vlogi svetovalca pri pripravi strategije drugim izbranim vlagateljem na tem javnem razpisu, kar sklad preverja v svojih evidencah. V kolikor do tega pride, bo sklad pogodbo o sofinanciranju s tem vlagateljem prekinil.
Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije (v nadaljevanju svetovanje), ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev, pri čemer je višina sofinanciranja omejena glede na velikost podjetja, kot izhaja iz tabele v nadaljevanju te točke javnega razpisa.
Vlagatelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral pri izboru zunanjega izvajalca za svetovanje pri pripravi strategije (v nadaljevanju svetovalec) upoštevati zahtevo, da ima izbrani svetovalec zaposleno (glej opombo 1) vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju razvoja človeških virov, kadrovskega menedžmenta in razvoja ukrepov upravljanja zaposlenih ter da bo ta oseba aktivno sodelovala pri samem svetovanju za pripravo strategije. Svetovalec mora izbranemu vlagatelju izkazati tudi, da ima ta oseba vsaj eno referenco, ki je vsebinsko primerljiva vsebini sklopa A, pri čemer pa ni nujno, da je bila storitev namenjena samo starejšim zaposlenim.
Dokazila za upravičenost stroškov sklopa A:
1. strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
2. dokazila o formalizaciji in seznanitvi zaposlenih s strategijo;
3. življenjepis osebe, zaposlene pri svetovalcu, z dokazilom o zaposlitvi;
4. poročilo o pripravi strategije.
Podrobneje so dokazila opredeljena v Navodilih za izvajanje.
Vlagatelj, ki prejme sredstva za sklop A, mora oddati strategijo najkasneje do 30. 9. 2021, skupaj z dokazili in z ZzS, v katerem uveljavlja povračilo stroškov za sklop A, strategija pa mora vsebovati elemente, ki so podrobneje opredeljeni v Navodilih za izvajanje.3 Oddaja strategije ni pogoj za začetek izvajanja aktivnosti iz sklopa B.
3 Navodila za izvajanje so navodila o poteku izvajanja samega projekta, v skladu s katerimi bodo morali izbrani vlagatelji izvajati projekt.
Sklop B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:
B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana),
B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja),
B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.
Aktivnost B1 – izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja (v nadaljevanju NOPR) starejših zaposlenih je izbrani vlagatelj dolžan pripraviti in izvesti, ni pa sofinancirana s tem javnim razpisom.
Upravičen strošek v okviru sklopa B je strošek storitev zunanjih izvajalcev 30 EUR/uro4/zaposlenega za aktivnosti B2, B3 in B4, ki je določen na podlagi potrjene Metodologije za določitev standardnega stroška na enoto B – ura usposabljanja na osebo.
4 Enota ura usposabljanja je določena kot pedagoška ura v trajanju 45 minut.
Za posameznega starejšega zaposlenega lahko po tem javnem razpisu vlagatelji v okviru sklopa B uveljavljajo največ 60 ur oziroma 1.800,00 EUR. Vsak starejši zaposleni, ki ga je vlagatelj predvidel v vlogi kot vključenega v usposabljanje, mora biti vključen v vsaj eno usposabljanje.
Da se strošek posameznega usposabljanja šteje kot upravičen, mora trajati skupaj najmanj 5 ur, obenem pa največ 8 ur v enem dnevu.
Na posameznem usposabljanju morajo biti udeleženi najmanj trije starejši zaposleni vlagatelja, ki so vključeni v projekt. V primeru mikro in malih podjetij te obveznosti ni.
V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti navedene v predmetu tega javnega razpisa, pri čemer je sofinanciranje aktivnosti razdeljeno na 4 obdobja, ki so podrobneje definirana v poglavju 5.1 in Navodilih za izvajanje.
V prvih dveh obdobjih izvajanja aktivnosti sklopa B bodo kot upravičen strošek sofinancirane izključno aktivnosti na področju digitalnih kompetenc (B4).
V kolikor podjetje tudi naprej želi oziroma ima potrebo po tovrstnih kompetencah, lahko nadaljuje z izvajanjem usposabljanj na temo digitalnih kompetenc tudi v naslednjih obdobjih.
Naslednji dve obdobji izvajanja (tretje in četrto) sta namenjeni usposabljanju iz aktivnosti B2, B3 in B4.
Do sofinanciranja bodo upravičene samo tiste aktivnosti B2, B3 in B4, ki so opredeljene v NOPR posameznega zaposlenega.
Vključeni zaposleni (glej opombo 1) mora biti med usposabljanji v delovnem razmerju pri vlagatelju (tj. sklenjena pogodba o zaposlitvi).
Podjetje uveljavlja sofinanciranje s posredovanjem popolnega ZzS-ja, to je urejen ZzS posredovan v rokih in skupaj z vsemi dokazili in prilogami, v skladu s pogodbo o sofinanciranju in Navodili za izvajanje.
Dokazila za upravičenost stroškov sklopa B:
1. vsebinsko poročilo o vsakem izvedenem usposabljanju;
2. dokazilo o izvedbi usposabljanja, udeležbi (lista prisotnosti, potrdilo o udeležbi).
Podrobneje so dokazila opredeljena v Navodilih za izvajanje.
Posamezni vlagatelj je v okviru tega javnega razpisa, z upoštevanjem števila zaposlenih na dan objave5 JR ASI 2021, za posamezen sklop, upravičen do sofinanciranja največ do višine zneskov kot so navedeni v spodnji tabeli in so odvisni od velikosti podjetja:
5 Dan objave se šteje dan objave v Uradnem listu RS.
Velikost podjetja vlagatelja6
Najvišji znesek sofinanciranja v EUR
sklop A
sklop B
Veliko podjetje
2.000,00
50.400,00
Srednje podjetje
1.500,00
37.800,00
Malo podjetje
1.000,00
18.000,00
Mikro podjetje
/
5.400,00
6 Za potrebe tega javnega razpisa se velikost podjetja opredeli glede na število zaposlenih, in sicer veliko podjetje več kot 250 zaposlenih, srednje podjetje od 50 do 250 zaposlenih, malo podjetje od 10 do 49 zaposlenih, mikro podjetje: od 5 do 9 zaposlenih.
Stroški in izdatki (v nadaljevanju stroški) projekta, ki so upravičeni do povračila in se izplačajo vlagatelju, so stroški zunanjih izvajalcev in svetovalcev za izvedbo aktivnosti iz posameznega sklopa JR ASI 2021.
Za izvedbo sofinanciranih aktivnosti iz sklopa A in iz sklopa B mora vlagatelj izbrati zunanje izvajalce oziroma svetovalce, ki so pravne ali fizične osebe, usposobljene za opravljanje dejavnosti iz predmeta javnega razpisa (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje in druge vsebinsko primerljive dejavnosti) ter ob upoštevanju temeljnih načel ZJN-3 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo sorazmernosti) in določil pogodbe o sofinanciranju.
Stroški iz sklopa A in iz sklopa B so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega razpisa;
– je samo izvedbo usposabljanja možno dejansko preveriti (npr. nenapovedane/napovedane kontrole s strani sklada, z dokazili glede upravičenosti stroškov posameznega sklopa);
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti ter pred oddajo posameznega ZzS;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
V primeru, da se pri pregledovanju upravičenosti stroškov pojavijo nejasnosti, ima sklad pravico zahtevati dodatna dokazila, ki niso opredeljena med dokazili za upravičenost stroškov sklopa A ali sklopa B (npr. izjava zaposlenega, slike, gradivo, ponudbe, program, razširjeno vsebinsko poročilo, računi, bančni izpiski ipd.).
5.1 Obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Vlagatelj, ki mu bodo sredstva odobrena, mora dodeljena sredstva porabiti7 v skladu z naslednjo dinamiko:
7 Sredstva se štejejo kot porabljena, ko nastane strošek (z dnem opravljene storitve s strani izvajalca).
Sklop A:
Zap. št.
obdobja
Trajanje obdobja izvajanja aktivnosti in nastanka stroška
Odstotek porabe dodeljenih sredstev
1.
Od podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 30. 9. 2021
100 %
Sklop B:
Zap. št.
obdobja
Trajanje obdobja izvajanja aktivnosti in nastanka stroška
Odstotek porabe skupno dodeljenih ur
Aktivnosti sklopa B, 
ki so upravičene 
v posameznem obdobju
1.
Od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 30. 9. 2021
20 %
B4
2.
Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
20 %
B4
3.
Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
30 %
B2, B3, B4
4.
Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022
30 %
B2, B3, B4
V kolikor vlagatelj v posameznem obdobju sredstev, določenih z dinamiko odstotkov porabe za to obdobje, ne porabi v celoti, ostanka sredstev ne bo mogel prenašati v naslednje obdobje in bodo neporabljena sredstva za to obdobje propadla. Za vrednost propadlih sredstev se zniža pogodbena vrednost sofinanciranja, do katere je vlagatelj upravičen.
6 Ciljna skupina
Ciljna skupina, ki jo naslavlja javni razpis, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 50 let.
Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JR ASI 2021, tj. 16. 4. 2021, stari 50 let ali več.
7 Cilji javnega razpisa
7.1 Cilji javnega razpisa so:
– podpora podjetjem/vlagateljem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
– krepitev kompetenc starejših zaposlenih, zlasti s področja digitalizacije;
– večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.
7.2 Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
Kazalnik učinka: število oseb iz ciljne skupine, vključenih v programe usposabljanja in motivacijske programe:
Programsko območje8/leto
2021
2022
kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija
303
1.155
kohezijska regija 
Zahodna Slovenija
212
770
8 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito KRZS in manj razvito KRVS. KRZS sestavljajo štiri statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška). KRVS sestavlja osem statističnih regij (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnje posavska, Jugovzhodna Slovenija in Notranjsko-kraška). http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-maj-2015.pdf. Občina Litija se skladno z Navodilom organa upravljanja pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 umešča v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, čeprav je statistično uvrščena v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Občine, ki spadajo v posamezno kohezijsko regijo, so navedene v Prilogi 3 »Seznam občin in regij po kohezijskih regijah« tega javnega razpisa.
Kazalnik rezultata: 50 odstotkov vključenih starejših zaposlenih, ki so pripravljeni delati dlje.
Sklad spremlja kazalnike s pomočjo izpolnjenih vprašalnikov o ugotavljanju delovnih razmer, ki jih bodo v usposabljanja vključeni zaposleni pri vlagatelju izpolnili po podpisu Pogodbe o sofinanciranju podjetja pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc (v nadaljevanju pogodba o sofinanciranju) in vnesli v portal ISS9 (natančneje bo spremljanje kazalnikov opredeljeno v Navodilih za izvajanje).
9 Portal namenjen poročanju o izvedenih aktivnostih, geslo se kontaktni osebi (ki bo obenem v pogodbi o sofinanciranju definirana kot skrbnik pogodbe) izbranega podjetja dodeli po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
8 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. V kolikor kateri od pogojev ni izpolnjen, se vloga zavrne.
Pogoji za vlagatelja:
Način preverjanja izpolnitve pogoja s strani sklada
a) ima na dan objave JR ASI 2021 (glej opombo 4) najmanj tri (3) zaposlene (glej opombo 1), ki so stari 50 let ali več.
ZZZS
b) ima najmanj pet (5) zaposlenih na dan objave JR ASI 2021.
ZZZS
c) je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah10 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju ZGD-1)
ali po Zakonu o zadrugah11 (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZZad) in je vpisan v poslovno/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave JR ASI 2021.
AJPES 
d) na dan objave JR ASI 2021 ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16-odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18-odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
AJPES
e) z zaprošenimi sredstvi ne bo presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis12« v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu* (več v poglavju 15).
Izjava vlagatelja / Ministrstvo za finance / AJPES
f) mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 16/20; v nadaljevanju ZPDZC-1) do dneva objave JR ASI 2021 ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po četrti alineji prvega odstavka 23. člena13.
FURS
g) ni za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Izjava v vlogi
h) ima na dan 30. 3. 2021 poravnane vse do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo.
FURS
i) ni kot prejemnik sredstev na Javnem povabilu JP ASI 2017, objavljenem na spletni strani sklada dne 15. 12. 2017 ali na Javnem povabilu JP ASI 2019 objavljenem na spletni strani sklada dne 26. 7. 2019 podpisal Pogodbe o sofinanciranju s skladom.
Evidenca sklada
j) ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta.
Izjava v vlogi
10 d.n.o. (družba z neomejeno odgovornostjo) , d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo), k.d. (komanditna družba),  d.d. (delniška družba), k.d.d. (komanditna delniška družba), s.p. (samostojni podjetnik).
11 z.o.o. (zadruga z omejeno odgovornostjo), z.b.o. (zadruga brez odgovornosti)
*Do upravičenih stroškov izvedbe aktivnosti oziroma do pomoči po pravilu de minimis na podlagi tega javnega razpisa skladno s 1. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 v zvezi z Uredbo (EU) št. 972/2020 niso upravičena podjetja, ki delujejo:
12 Katera sredstva se štejejo v pravilo »de minimis«, je odvisno od vsakega posameznega projekta. Pravilo je načeloma opredeljeno s pogodbo. V kolikor v pogodbi ni navedeno, se preveri pri organu, s katerim je pogodba sklenjena.
13 Na podlagi ZPDZC-1 se pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, za pet let od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa za ta prekršek, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se ji omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.
– v sektorju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (EU) št. 104/2000;
– v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v primerih:
(i) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
(ii) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 v zvezi z Uredbo (EU) št. 972/2020 na podlagi tega javnega razpisa vlagatelj tudi ne more pridobiti de minimis pomoči:
– za dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojene s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Če je vlagatelj poleg zgornjih dejavnosti registriran tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso izločene, lahko odda vlogo za sofinanciranje dejavnosti, ki niso izločene, če se na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni v skladu s tem javnim razpisom, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi tega javnega razpisa.
Z oddajo vloge vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje tistih razpisnih pogojev, katere ni mogoče preveriti v uradnih evidencah. Izpolnjevanje večine razpisnih pogojev sklad preverja po uradni dolžnosti v uradnih evidencah.
9 Obdobje upravičenosti
Obdobji, za kateri so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2021 in 2022.
Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 6. 2022, upoštevajoč omejitve pri izvajanju posameznih aktivnosti, kot opredeljeno v poglavju 5.1 tega javnega razpisa.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo pri vlagatelju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 6. 2022 ter izdatki, ki bodo vlagatelju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 15. 7. 2022. Strošek nastane z dnem opravljene storitve, izdatek pa z dnem plačila storitve.
10 Rapisna dokumentacija
10.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Javni razpis ASI 2021 (JR ASI 2021),
– Vlogo JR ASI 2021 z izjavo,
– Priloga 1 Vzorec pooblastila odgovorne osebe vlagatelja14,
14 V primeru oddaje e-vloge, ko se kvalificirano digitalno potrdilo glasi na drugo osebo iz podjetja vlagatelja, ki ni zakoniti zastopnik podjetja.
– Priloga 2 Vzorec pogodbe o sofinanciranju JR ASI 2021,
– Priloga 3 Seznam občin in regij po kohezijskih regijah,
– Navodila za vlagatelje.
Razpisna dokumentacija, ki je sestavni del razpisa, je najmanj do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada https://www.srips-rs.si/ in v vložišču sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure, pri čemer se je zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potrebno predhodno naročiti. Kontaktna oseba je Andraž Banfi (01/43-45-878). V primeru elektronske oddaje vloge vlagatelj uporabi obrazec vloge JR ASI 2021 z izjavo (e-vloga), ki je dostopna izključno v informacijskem sistemu sklada za sprejem vlog na spletni strani https://eportal.srips-rs.si/.
V primeru oddaje vloge po pošti vlagatelj uporabi obrazec vloge JR ASI 2021 z izjavo, ki je dostopen na skladovi spletni strani https://www.srips-rs.si.
Vlagatelj mora pri pripravi vloge upoštevati Navodila za vlagatelje, kjer so podrobneje opisana vsa potrebna navodila in postopki za pripravo in oddajo formalno popolne vloge (za elektronsko vlogo kot tudi za vlogo oddano po pošti) in so dostopna na spletni strani sklada (https://www.srips-rs.si) in v ePortalu (https://eportal.srips-rs.si/).
Sklad si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh sklada (https://www.srips-rs.si), morebitna sprememba javnega razpisa pa tudi v Uradnem listu RS. Vse spremembe in dopolnitve mora vlagatelj upoštevati od dneva objave dalje.
10.2 Dodatne informacije
Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju oziroma uporabi razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov, težave z ePortalom) se lahko vlagatelji po pomoč obrnejo na tel. 01/43-45-879 vsak delovni dan od 9. do 15. ure ali na e-naslov asi@sklad-kadri.si.
Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko vlagatelji zahtevajo izključno po elektronski pošti na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si. Sklad bo na vprašanja odgovoril predvidoma v roku enega delovnega dne.
Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z JR ASI 2021 bodo objavljeni na spletnih straneh sklada (https://www.srips-rs.si).
Sklad je organiziral dve informativni delavnici za potencialne vlagatelje, kjer so bili ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega razpisa, in sicer 13. in 15. 4. 2021 v e-obliki.
11 Način oddaje, formalna popolnost vloge in odpiranje vlog
11.1 Roki in način oddaje
Vlagatelj lahko odda vlogo v roku od 19. 4. 2021 od 8. ure do 23. 4. 2021 do vključno 16. ure.
Vloge, ki bodo oddane izven roka določenega za oddajo vlog, ne glede na način oddaje vloge, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom kot nepravočasne zavržene.
Vlagatelj lahko odda samo eno vlogo na JR ASI 2021, pri čemer jo lahko odda le na enega izmed dveh načinov oddaje vloge, in sicer:
– v elektronski obliki preko ePortala: https://eportal.srips-rs.si/
V primeru oddaje elektronske vloge vlagatelj soglaša, da se preko ePortala vročajo tudi vsi morebitni pozivi za dopolnitev vloge, dopolnitve vloge ali umiki vloge s strani vlagatelja, prav tako se preko ePortala vroča pogodba o sofinanciranju (več v Navodilih za vlagatelje).
Vloga se šteje za oddano, ko jo vlagatelj podpiše in odda preko ePortala ter jo ePortal zabeleži kot oddano. Z oddajo vloge vlagatelj soglaša z vsemi pogoji, merili in določili tega javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o sofinanciranju, ki je tudi sestavni del razpisne dokumentacije.
Pravočasno oddana vloga je v roku za oddajo vloge oddana vloga, podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom (podrobneje opredeljeno v Navodilih za vlagatelje) odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika vlagatelja, pri čemer sta merodajna sistemski datum in ura zabeležena ob elektronski oddaji vloge v ePortalu. EPortal vlagatelju samodejno potrdi oddajo in prejem vloge s povratnim elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je vlagatelj vnesel ob registraciji. Čas oddaje in prejem vloge bo viden tudi v ePortalu.
– po pošti
Vlogo lahko vlagatelj odda po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila najkasneje dne 23. 4. 2021 do vključno 16. ure oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Pri tem mora imeti ovojnica žig, ki dokazuje uro, minuto in datum oddaje. Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, naj vlagatelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem ovojnice vanjo priloži kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke, obenem pa naj na kuverto še ročno prepiše podatke iz potrdila oziroma računa o datumu in uri oddaje. Kot datum in čas oddaje se bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki.
Če vloga ni poslana s priporočeno pošiljko, se kot datum oddaje vloge šteje dan in ura prejema vloge na sklad. Datum in ura prejema vloge je razvidna iz žiga sklada.
Ovojnica in vsebina vloge v primeru oddaje vloge po pošti
V primeru oddaje po pošti, mora biti vloga oddana v zaprti ovojnici in ustrezno opremljena, in sicer mora biti na naslovni strani nalepljen izpolnjen obrazec Oprema ovojnice, ki je del vloge JR 2021 z izjavo. Ovojnico lahko pripravi vlagatelj tudi sam, vsebovati pa mora vse na zgoraj omenjenem obrazcu navedene podatke, obvezna je tudi navedba »Ne odpiraj – Vloga na JR ASI 2021«. Vloga naj bo označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
V primeru oddaje po pošti, bo vsa nadaljnja pisna korespondenca med vlagateljem in skladom potekala na enak način.
Ob morebitni dopolnitvi vloge naj vlagatelj na ovojnico označi »Vloga na JR ASI 2021 – Dopolnitev vloge«.
V kolikor se vlagatelj odloči za oddajo vloge po pošti, mora biti vloga oddana na obrazcu Vloga JR ASI 2021, ki je dostopen na spletni strani sklada (www.srips.si) v sklopu razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke, ki jih lahko vlagatelj spiše elektronsko. Po izpolnitvi vlagatelj vlogo natisne. Vloga mora biti lastnoročno podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ter žigosana, v kolikor vlagatelj uporablja pri poslovanju žig, sicer označi, da ne posluje z žigom. Istočasno z vlogo v fizični obliki vlagatelj posreduje vlogo tudi v elektronskem zapisu in sicer se v ovojnico priloži XML vloge shranjeno na podatkovnem nosilcu (USB-ključ).
Ob morebitni neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski različici (priloženi na USB-ključu) se šteje, da se upošteva tiskana različica vloge.
Sklad bo odpiral le vloge, ki bodo pravočasne in predložene v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti za poškodovane in odprte ovojnice poslane po pošti.
Neustrezno označena vloga se zavrže s sklepom.
Ostale skupne določbe glede vložitve vlog
Sklad lahko v izjemnih primerih podaljša rok oddaje vlog z obvestilom na spletnih straneh sklada (https://www.srips-rs.si) in z objavo podaljšanja javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Vlagatelj lahko odda samo eno vlogo na ta javni razpis.
V kolikor želi vlagatelj iz kakršnega koli razloga vlogo umakniti, to stori:
– če je vlogo vložil preko ePortala in jo želi umakniti v roku za oddajo vloge: vlogo umakne preko ePortala v skladu z Navodili za vlagatelje,
– če je vlogo vložil preko ePortala in jo želi umakniti po roku za oddajo vloge: vlogo umakne pisno po elektronski pošti tako, da s strani zakonitega zastopnika podpisan umik pošlje na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si;
– če je vlogo oddal po pošti, jo lahko umakne po pošti ali pa po elektronski poti tako, da s strani zakonitega zastopnika podpisan umik pošlje na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si.
V kolikor vlagatelj oddano vlogo na enega izmed predpisanih načinov umakne znotraj roka za oddajo vloge, lahko do konca roka za oddajo vloge odda novo vlogo na enega od predpisanih načinov in upoštevajoč določbe javnega razpisa o načinu in rokih za oddajo vloge.
Če vlagatelj odda več vlog, ne glede na način oddaje vloge, bodo vse naslednje, razen prve oddane (šteje ura in dan oddaje priporočeno na pošti / ura in dan prejema na vložišču sklada v primeru navadne pošte / ura in dan oddaje na ePortalu), zavržene, razen v primeru, če prvo na predpisan način umakne. V tem primeru bo sklad upošteval prvo naslednjo vlogo po vrstnem redu vložitve.
O morebitnem drugačnem načinu oddaje vlog in razlogih zanj bo sklad vlagatelje obvestil na svojih spletnih straneh (https://www.srips-rs.si) in z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11.2 Odpiranje vlog in formalno popolna vloga
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktorica sklada.
Odpiranje, v roku in na predpisan način prejetih vlog, se bo pričelo dne 30. 4. 2021 ob 9. uri na sedežu sklada Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejema, odpiranje vlog je javno. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Uredba) lahko strokovna komisija v primeru prevelikega števila prejetih vlog odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tem bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 2 dni pred odpiranjem vlog, preko spletnega naslova https://www.srips-rs.si.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
Formalno popolno elektronsko vlogo, oddano preko ePortala, sestavlja:
– V celoti in ustrezno izpolnjen obrazec »Vloga JR ASI 2021 z izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa« na skladovem ePortalu https://eportal.srips-rs.si/,
– Podpis vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom (v nadaljevanju digitalno potrdilo) odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma druge zaposlene osebe iz podjetja vlagatelja, pri čemer mora biti uporabljeno eno izmed digitalnih potrdil, ki so določena v Navodilih za vlagatelje,
– Priloga 1 k vlogi, oddana v ePortalu: podpisano pooblastilo odgovorne osebe vlagatelja, v kolikor se digitalno potrdilo glasi na drugo zaposleno osebo iz podjetja vlagatelja, ki ni zakoniti zastopnik podjetja in bo podpisnik vloge,
– V roku za oddajo oddana vloga elektronsko preko ePortala https://eportal.srips-rs.si/.
Formalno popolno pisno vlogo, oddano po pošti, sestavlja:
– V celoti in ustrezno izpolnjen obrazec »Vloga JR ASI 2021 z izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa«, original lastnoročno podpisan s strani odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika vlagatelja in žigosan15,
15 Žig je obvezen, če vlagatelj z njim posluje. Če vlagatelj ne posluje z žigom, na vlogi (prijavnici) dopiše »Ne poslujem z žigom«.
– V roku za oddajo po pošti oddana vloga.
Vlagatelj naj pisni vlogi obvezno priloži še vlogo (prijavnico) v XML obliki na podatkovnem nosilcu (USB-ključ).
V primeru, ko iz uradnih evidenc izhaja, da podjetje skupno zastopata dva ali več zakonitih zastopnikov, vlogo odda zakoniti zastopnik, ki je za to pooblaščen s strani ostalih zakonitih zastopnikov.
Če komisija sama ali na predlog vlagatelja ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo vlagatelja v roku 8 dni od odpiranja pozvala k dopolnitvi. Poziv za dopolnitev vlagatelj prejme v elektronski obliki v ePortal sklada, v kolikor je vlogo oddal po elektronski poti, obenem pa na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji v ePortal prejme obvestilo, da poziv za dopolnitev čaka na prevzem v ePortalu.16 Dopolnitev vlagatelj prav tako odda v elektronski obliki v ePortal sklada. V primeru oddaje vloge po pošti, morebitni poziv za dopolnitev vlagatelj prejme po pošti. Vlagatelj mora v osmih dneh po prevzemu poziva vlogo dopolniti v skladu z vsebino poziva za dopolnitev vloge.
16 Podrobneje opisano v Navodilih za vlagatelje.
Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vlagateljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je sklad prejel v okviru tega javnega razpisa.
Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v roku in na način, določenem v tej točki javnega razpisa, bo s sklepom zavržena.
12 Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora
12.1 Merila za ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa, komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila za ocenjevanje:
Najvišje 
število točk17
1. Delež starejših zaposlenih, 
ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene (zaokroženo na celo število/točke)18
100
2. Delež starejših žensk, 
ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse vključene (zaokroženo na cele število/točke)19
100
3. Velikost podjetja vlagatelja na dan objave JR ASI 2021 – glej opombo 5
70
Mikro podjetje
30
Malo podjetje oziroma srednje podjetje
70
Veliko podjetje
50
4. Vlagatelji, ki imajo kot glavno dejavnost po SKD registrirano: 
E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 
(36, 37, 38, 39) 
ali 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63)
10
Največje možno število točk:
280
17 Točke za merilo 1 in Merilo 2 se pretvorijo iz deleža. Primer točkovanja: Vlagatelj ima 49,25 % delež starejših zaposlenih, ki jih bo vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene, za kar prejme po merilih za ocenjevanje 49 točk, v kolikor doseže 49,50 % prejme 50 točk.
18 Delež pod zap. št. 1 se izračuna na podlagi naslednje formule: Število starejših zaposlenih, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B * 100 / število vseh zaposlenih pri vlagatelju na dan objave JR 2021.
19 Delež pod zap. št. 2 se izračuna na podlagi naslednje formule: Število starejših žensk, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B * 100 / Število vseh starejših zaposlenih, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B.
Obrazložitev za Merili 1 in 2:
Delež starejših zaposlenih, vključenih v aktivnosti sklopa B, glede na vse zaposlene pri posameznem vlagatelju in delež starejših žensk, vključenih v aktivnosti sklopa B, bo izračunan na podlagi podatkov oziroma števila zaposlenih in vključenih navedenih v vlogi in jih bo sklad upošteval pri ocenjevanju. Naknadno, po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo sklad po uradni dolžnosti preverjal resničnost podatkov iz evidence ZZZS, in sicer na podlagi vnesenega seznama zaposlenih v portal ISS, ki ga bo moralo podjetje (vlagatelj, izbran na JR ASI 2021) vnesti v roku enega meseca od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Sklad bo preverjal resničnost podatkov po stanju na dan oddane vloge podjetja.
V kolikor podjetje seznama ne vnese v določenem roku, je to razlog za prekinitev pogodbe o sofinanciranju, saj mora sklad preveriti resničnost izjave oziroma pravilnost vlagateljevih podatkov vnesenih v vlogo.
Obrazložitev za Merilo 3:
Velikost podjetja oziroma število zaposlenih pri posameznem vlagatelju na dan objave JR ASI 2021 bo sklad preverjal po uradni dolžnosti v evidencah ZZZS.
Obrazložitev za Merilo 4:
Glavno dejavnost po SKD bo sklad preverjal po uradni dolžnosti v evidencah AJPES.
12.2 Postopek in način izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane formalno popolne vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje tega javnega razpisa in bodo hkrati po merilih dosegle večje število točk.
V primeru, ko dve ali več vlog prejmeta enako število točk pri zadnjih razpoložljivih (razpisanih) sredstvih sklopa A ali sklopa B v okviru posameznega programskega območja, bo sklad izbral tisto vlogo, ki prejme več točk na podlagi merila za ocenjevanje pod zap. št. 2 (Delež starejših žensk, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse vključene). V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu pod zap. št. 2, bo izbrana tista vloga, ki prejme več točk na podlagi merila za ocenjevanje pod zap. št. 1 (Delež starejših zaposlenih, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene). V kolikor bo več vlog prejelo enako število pri merilu pod zap. št. 1, bo izbrana tista vloga, ki prejeme več točk na podlagi merila za ocenjevanje pod zap. št. 3 (Velikost podjetja vlagatelja na dan objave JR ASI 2021).
Če bo število točk pri posameznih vlagateljih tudi po izvedbi zgornjih ocenjevalnih in razvrstitvenih postopkih še vedno enako, bo sklad o izbiri vlog odločil z žrebom, katerega postopek bo objavljen na spletni strani sklada najmanj en dan pred njegovo izvedbo.
Vlogo se lahko izbere za sofinanciranje le delno, če kateri od predlaganih stroškov ni upravičen oziroma ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev. Vlagatelj mora ne glede na manjši obseg odobrenih sredstev glede na zaprošena sredstva zagotoviti enako število upravičenih vključitev, kot je navedel v vlogi, v kolikor lahko zagotovi tem udeležencem minimalno število ur. V nasprotnem primeru pa mora zmanjšati število vključenih oseb, kar je stvar medsebojnega dogovora in posledično pogodbe o sofinanciranju med skladom in izbranim vlagateljem.
Po končanem postopku izbora bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v sprejem direktorici sklada. Na podlagi predloga komisije direktorica sklada sprejme odločitev o dodelitvi sredstev.
Vlagatelji, ki so vlogo oddali elektronsko preko ePortala bodo o izidu javnega razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od datuma odpiranja vlog, preko ePortala. Vlagatelji, ki so vlogo oddali po pošti, pa bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v istem roku s sklepom po pošti.
Izbranim vlagateljem bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih hkrati pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani vlagatelj v roku osmih (8) dni na poziv za podpis pogodbe o sofinanciranju ne odzove, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.
Ponudba sklada k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju sklad veže še osem (8) dni od dne, ko se je vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju odzval, ob pogoju, da se je vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju odzval v roku osmih dni od prejema pogodbe o sofinanciranju. V kolikor vlagatelj v dodatnem roku 8 dni na sklad ne vroči tudi s strani svojega zakonitega zastopnika podpisanega izvoda pogodbe o sofinanciranju, pri čemer mora vlagatelj podpisati pogodbo o sofinanciranju v elektronski obliki v ePortal-u, dostopnem na spletni strani https://eportal.srips-rs.si/, kadar je oddal vlogo elektronsko oziroma jo lastnoročno podpisati in oddati po pošti v primeru oddaje po pošti, se šteje, da je ponudba za sklenitev pogodbe o sofinanciranju s strani sklada umaknjena.
Pravočasno sklenjena pogodba o sofinanciranju je pogodba o sofinanciranju, ki je:
1. V primeru, da se vroča po elektronski poti preko ePortala:
– v roku za sprejem ponudbe k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in s kvalificiranim digitalnim potrdilom odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika vlagatelja (več v Navodilih za vlagatelje) podpisana pogodba,
– pri čemer sta merodajna sistemski datum in ura zabeležena ob elektronski oddaji pogodbe o sofinanciranju v ePortalu. Informacijski sistem podjetju samodejno potrdi prejem s povratnim elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je vlagatelj vnesel ob registraciji. Čas oddaje pogodbe o sofinanciranju bo viden tudi v ePortalu.
2. V primeru, da se vroča po pošti:
– v roku za sprejem ponudbe k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s strani zakonitega zastopnika vlagatelja lastnoročno podpisana pogodba,
– pri čemer mora biti s strani vlagatelja podpisana pogodba oddana po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje na zadnji dan roka za sprejem ponudbe določenega z javnim razpisom.
Seznam izbranih prejemnikov in višina prejetih sredstev bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.
V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev JR ASI 2021 po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, sklad od pogodbe o sofinanciranju odstopi, sklep o izboru pa odpravi.
V primeru, da sklad po podpisu pogodbe o sofinanciranju ugotovi, da podjetje sredstev v primeru pravih/resničnih podatkov ne bi prejelo zaradi neizpolnjevanja pogojev in/ali nedoseganja zadostnega števila točk po merilih, bo sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je vlagatelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev skladu.
Vse dokumente v postopku prijave in izbora vlagateljev do vključno podpisane pogodbe o sofinanciranju sklad vroča in prejema preko ePortala v primeru, da je bila vloga oddana preko ePortala v elektronski obliki. V primeru, da je bila vloga oddana po pošti, pa se vsi dokumenti vročajo po pošti.
13 Obveznosti vlagatelja, izbranega na javnem razpisu
Obveznosti in pravice vlagatelja, izbranega na tem javnem razpisu ter pravne posledice kršitve pogodbe o sofinanciranju, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju (Priloga 2 Vzorec pogodbe o sofinanciranju) in Navodilih za izvajanje.
13.1 Obveznosti
Vlagatelj, izbran na javnem razpisu se s podpisom pogodbe o sofinanciranju obveže, da:
– bo izvedel aktivnosti projekta skladno z oddano in potrjeno vlogo oziroma bo sklad takoj, najkasneje pa v roku osmih dni, pisno obvestil o kakršnihkoli odstopanjih in spremembah od potrjenega projekta, na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si, s predloženo utemeljitvijo in dokazilom, ki izkazuje upravičenost odstopanja (o čemer sklad odloči po prostem preudarku). Skupno maksimalno možno odstopanje od v vlogi določenega števila vključenih starejših zaposlenih je 10 %;
– bo vnesel v portal ISS seznam zaposlenih, ki jih je določil v vlogi, da jih bo vključil v usposabljanja, v roku enega meseca od podpisa pogodbe o sofinanciranju;
– bo tekom celotnega projekta poročal o vseh primerih, ko mu bodo odobrena sredstva po pravilu »de-minimis«. V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, bo neupravičeno prejeta sredstva v celoti vrnil, skupaj z obrestmi v višini zakonskih zamudnih obresti od dneva nakazila s strani sklada na transakcijski račun podjetja do dneva vračila skladu;
– dodeljena sredstva uporabil strogo namensko in izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti projekta, v skladu z oddano vlogo, JR ASI 2021, Navodili za izvajanje in pogodbo o sofinanciranju;
– bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili sklada in veljavnimi predpisi;
– bo zagotavljal vnos podatkov o projektu in listinah, vključenih v zahtevek za sofinanciranje (v nadaljevanju ZzS) v informacijski sistem sklada (portal ISS) skladno z Navodili za izvajanje;
– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal sklad;
– bo zagotavljal spodbujanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU. Izbrani vlagatelj bo zagotavljal spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečeval vsakršno diskriminacijo med osebami, ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti projektov in si prizadeval, da bodo aktivnosti izvedene v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
13.2 Spoštovanje zakonodaje o javnem naročanju
Prejemniki sredstev (izbrani vlagatelji) so pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi ESS, zavezani spoštovati pravila javnega naročanja določena v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), in sicer:
– v primeru, ko jih k temu zavezuje 9. člen ZJN-3;
– v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
V zgoraj navedenih primerih morajo prejemniki sredstev (izbrani vlagatelji) pri oddaji naročil v celoti upoštevati ZJN-3.
14 Stroški
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru tega javnega razpisa potekalo skladno z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroškov v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila PO, dostopna na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Urad-za-izvajanje-EKP/Navodila-MDDSZ/Navodila_MDDSZ_verzija_8_5.pdf) in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila OU, dostopna na https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
14.1 Neupravičeni stroški / izdatki
Neupravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju projekta in jih izbrani vlagatelj krije sam, so stroški:
– ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi projekta;
– za pripravo aktivnosti B1;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– usposabljanj s področja varstva in zdravja pri delu, ki so zakonsko obvezna ali druga zakonsko obvezna usposabljanja za opravljanje določenega poklica, delovnega mesta;
– za izvedene aktivnosti iz sklopa B2 in B3 v prvem in drugem obdobju izvajanja aktivnosti;
– e-usposabljanj, ki ne potekajo v živo;20
20 Npr. vnaprej posneto e-usposabljanje ni upravičen strošek
– formalnih izobraževanj21;
21 Formalno izobraževanje daje formalno, javno veljavno izobrazbo (spremeni izobrazbeni ali kvalifikacijski status) z javno veljavno diplomo oziroma spričevalom, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Struktura/Shema_izobrazevanja_2016_17.pdf
– posebnih programov22 za odrasle (programi splošnega opismenjevanja, programi za integracijo priseljencev, programi za mlajše odrasle in jezikovni programi);
22 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/posebni_programi_za_odrasle/#c17651
– podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi pri vlagatelju;
– notranjih usposabljanj (izstavljanje internih računov znotraj podjetja vlagatelja);
– zunanjih izvajalcev, ki so s prejemnikom sredstev povezane osebe23;
23 Povezane osebe:
– zunanjih izvajalcev, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe;
– zunanjih izvajalcev, če je zakoniti zastopnik vlagatelja ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 25 odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
– vsi drugi stroški, ki po tem javnem razpisu niso določeni kot upravičeni oziroma so navedeni kot neupravičeni v Navodilih PO in Navodilih OU.
V primeru ugotovitve uveljavljanja neupravičenih stroškov pri izvedbi aktivnosti oziroma izvedene aktivnosti, ki se ne navezujejo na predmet JR ASI 2021, sklad teh stroškov ne bo povrnil in bo zahtevek za povrnitev teh stroškov zavrnil oziroma bo zahteval povračilo izplačanega zneska, v kolikor se neupravičenost stroška ugotovi po samem izplačilu.
15 Shema in pomoč po pravilu »de minimis«
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/X z dne 29. 11. 2016, z vsemi spremembami in dopolnitvami, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z vsemi spremembami) v zvezi z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvam (UL L 215).
V okviru obravnave vloge bo sklad izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preveril na podlagi kriterijev pomoči po pravilu »de minimis«, pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance. Izpolnjevanje pogoja bo sklad preveril tudi tik pred dodelitvijo sredstev (pred podpisom pogodbe o sofinanciranju s strani odgovorne osebe sklada in pošiljanjem vlagateljem v podpis).
Skupni znesek pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju24 ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v primeru podjetji, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije.
24 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če sklad ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju presegla 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v primeru podjetji, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh poslovnih let (2021, 2020, 2019), ne glede na obliko ali namen pomoči, in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije, vlagatelju pomoč po pravilu »de minimis« ne bo dodeljena in z njim ne bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
V primeru, da z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa vlagatelj prekorači dovoljen znesek pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, kot to določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 v zvezi z Uredbo (EU) št. 972/2020 je dolžan vrniti celoten po tem javnem razpisu prejet znesek pomoči skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki se obračunajo od dneva prejema sredstev do dneva vračila oziroma plačila.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, vendar le do maksimalno določene zgornje meje pomoči (tj. 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR v primeru podjetji, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu). Pomoč po pravilu »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU v zvezi z Uredbo (EU) št. 972/2020, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 360/2012/EU do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012/EU. Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep, le če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določene z Uredbo 651/2014/ES v zvezi z Uredbo (EU) št. 972/2020.
16 Posledice, če se ugotovi, da so bile v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov resne napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa vlagatelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani vlagatelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega vlagatelja do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V primeru suma kaznivega dejanja, se bo o tem obvestilo organe pregona.
17 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani vlagatelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5., 19. členom in Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU, moral spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Za učinkovito izvajanje projektov bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike:
– število starejših, vključenih v programe usposabljanja in motivacijske programe;
– delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje.
18 Spremljanje podatkov o udeležencih
V skladu z razčlenitvijo, podano v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe 1303/2013/EU, s 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU, Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 in navodili sklada, bo izbrani vlagatelj spremljal in zagotavljal podatke o udeležencih, in sicer glede na:
– Ime
– Priimek
– Kontaktni podatki (elektronska pošta ali telefonska številka)
– Spol
– Starost
– Občina stalnega prebivališča
– Status na trgu dela
– Izobrazba
– Pripadnost eni izmed navedenih skupin: migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine, invalidi, druge prikrajšane osebe, brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve.
Izbrani vlagatelj mora spremljati podatke posameznikov iz ciljne skupine JR ASI 2021, ki sodelujejo kot udeleženci usposabljanj. Podatki se bodo spremljali z uporabo Vprašalnikov za zbiranje podatkov, ki so priloga Navodil za izvajanje.
19 Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun vlagatelja do dneva vračila sredstev skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za vlagatelja izgubljeni.
20 Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti ter informacije javnega značaja
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Vsi podatki iz vloge, ki jo strokovna komisija obravnava, so informacije javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ), razen osebnih podatkov in tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot zaupne, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena ZDIJZ in Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, v nadaljevanju ZPosS), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloge po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in podatkov, opredeljenih v 2. členu ZPosS.
V primeru zahteve za dostop do informacije javnega značaja s strani prosilca bo sklad odločal v skladu z ZDIJZ.
21 Pravno sredstvo: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom. Na podlagi sklepa o izboru bodo pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema sklepa sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na pristojno Upravno sodišče Republike Slovenije. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Treba ji je priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje in razvrščanje vlog. Vložena tožba ne zadrži izvršitve sklepov o (ne)izboru in podpisov pogodb o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji.
22 Komuniciranje
Izbrani vlagatelji morajo pri izvajanju projekta izpolnjevati zahteve glede komuniciranja skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020:
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020.doc
Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi javnega razpisa.
23 Ločeno računovostvo in hramba dokumentacije
23.1 Ločeno računovodstvo
Izbrani vlagatelj bo moral v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določiti ustrezno ločeno računovodsko kodo (stroškovno mesto, konto) in voditi ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za namene tega projekta ter evidentirati prilive, ki jih bo sklad nakazal na podlagi pogodbe o sofinanciranju.
Ob predložitvi prvega in zadnjega ZzS bo moral obvezno priložiti dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva (izpis iz knjigovodskih evidenc). Sklad lahko po lastni presoji dokazilo o ločenem knjigovodstvu zahteva tudi kadarkoli med izvajanjem projekta.
23.2 Hramba dokumentacije
Izbrani vlagatelj mora hraniti celotno original projektno dokumentacijo, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo, deset (10) let od dodelitve sredstev.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 je izbrani vlagatelj dolžan zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov, ki so nastali v okviru sofinanciranja predmetnega javnega razpisa in zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju OU), revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obveščal sklad.
24 Protikorupcijsko določilo: sklad bo izločil iz postopka izbire vlagatelja, če obstaja utemeljen sum, da je vlagatelj ali kdo drug v njegovem imenu delavcu sklada ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev sklada v postopku oddaje javnega razpisa, obljubil, ponudil ali dal kakršno koli korist, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev sklada glede vloge pred in med izbiro javnega razpisa. V primeru, da se koruptivno ravnanje ugotovi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, se šteje pogodba o sofinanciranju za nično, vlagatelj pa je skladu dolžan vrniti vsa prejeta sredstva po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema do dne vračila.
25 Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih od vlagateljev, lahko tehnično, administrativno in finančno preverjanje projektov ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske komisije, ki so pristojne za izvajanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja in učinkovitostjo. Sklad lahko opravi napovedan ali nenapovedan nadzor izvajanja napovedanih aktivnosti v delovnih prostorih pri vlagatelju, pri zunanjem izvajalcu ali v drugih prostorih, kjer se bodo izvajale sofinancirane aktivnosti sklopa B. V primeru nenapovedanih kontrol e-usposabljanj se kontrola izvaja na spletnem naslovu ali platformi, kjer se napovedano usposabljanje izvaja. Vlagatelj se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta »Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc«; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.
26 Pravne podlage za izvajanje javnega razpisa: javni razpis je pripravljen na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/2020 – odl. US, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 174/2020 – ZIPRS2122, 15/2021 – ZDUOP), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljenega na www.mddsz.gov.si), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17, 69/17 in 67/18), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013-2020) (Uradni list RS, št. 90/13, 6/18 – ZIO-1), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, verzija 4.1 z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Uredbe Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/X z dne 29. 11. 2016 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14), Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki jo je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 303-35/2016/6 z dne 15. 12. 2016; z vsemi spremembami), Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, ki ga je sprejela Vlada RS dne 30. 9. 2020, ter Pogodbe št. 2611-17-383101 o sofinanciranju operacije »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« med naročnikom tega javnega povabila in MDDSZ v vlogi posredniškega organa z dne 23. 12. 2016 (z vsemi aneksi).
Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost