Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

247. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kostariki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

300. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021
301. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo
302. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov
303. Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

304. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Kancijana v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

248. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji
305. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
306. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Drugi akti

249. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

MINISTRSTVA

250. Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi
253. Sklep o prilagoditvah izvedbe poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021
307. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
308. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov pri izvrševanju dela v splošno korist
309. Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji
310. Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021
311. Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih
312. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021

USTAVNO SODIŠČE

254. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča
255. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

256. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja
257. Akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta
258. Poročilo o gibanju plač za november 2020
259. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2021
260. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Kočevje
313. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

261. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
262. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu
263. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
264. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
265. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
266. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
267. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena

OBČINE

Beltinci

268. Sklep o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci v plačni razred

Borovnica

269. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občine Borovnica

Cankova

270. Sklep o ceni uporabe igrišča z umetno travo pri OŠ Cankova

Dol pri Ljubljani

271. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani
272. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani
273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
274. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
275. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dolenjske Toplice

276. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021
277. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022

Ivančna Gorica

278. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021
279. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2022
280. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja

Kamnik

281. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021 v Občini Kamnik

Koper

294. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020

Kranj

282. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Kern

Ljubljana

283. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2021

Metlika

295. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2021

Miren-Kostanjevica

284. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021
285. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022

Postojna

296. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok

Slovenske Konjice

297. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
298. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
299. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Tišina

286. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2021

Turnišče

287. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2021
288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Turnišče

Velike Lašče

289. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5 (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1199)

Vipava

290. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021

Žalec

291. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
292. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2

Železniki

293. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti