Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

Št. 450/37/21 Ob-1151/21, Stran 167
Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10, 77/10, 8/12, 9/15), Svet vrtca Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:
– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
– imeti opravljen ravnateljski izpit;
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Za ravnatelja/co je lahko imenovan tudi kandida/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil najkasneje v enem letu od pričetka mandata.
Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, dokazilom o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata, da bo ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpisanem roku, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izjavo o veljavnem vozniškem dovoljenju B kategorije in izjavo o poznavanju programskega orodja za delo z osebnim računalnikom in potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni ter programom vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa.
Predviden začetek dela bo 1. 8. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko. Začetek razpisa je 1. 2. 2021. Vašo prijavo z dokazili pošljite najpozneje v 8 dneh po začetku razpisa, na naslov Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Antona Medveda Kamnik 

AAA Zlata odličnost