Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

253. Sklep o prilagoditvah izvedbe poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021, stran 797.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o prilagoditvah izvedbe poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se, zaradi nemotenega izvajanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021, določa prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov, izvedbo mature v dveh zaporednih rokih, imenovanje in sestavo šolske izpitne komisije, razporeditev kandidatov in nadzornih učiteljev v izpitnem prostoru pri pisnih izpitih, termini ustnih izpitov in sestava šolskih izpitnih komisiji ter obveščanje kandidatov, priprava izpitnega prostora, priprava kandidatov na pisni izpit, naloge nadzornega učitelja, potek ustnega izpita in izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature.
2. člen 
(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo) 
Za zimski izpitni rok poklicne mature se uporabljajo prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za četrti predmet poklicne mature, sprejete na podlagi Sklepa o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020, št. 6036-92/2021, 8. maja 2020, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
3. člen 
(matura v enem oziroma dveh izpitnih rokih) 
(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v zimskem izpitnem roku, pa zaradi epidemiološke situacije ne morejo opravljati praktičnega dela izpita četrtega predmeta poklicne mature v zimskem izpitnem roku, lahko opravljajo maturo v dveh zaporednih izpitnih rokih, in sicer tri predmete v zimskem in četrti predmet poklicne mature v spomladanskem roku.
(2) O utemeljenosti razlogov za opravljanje mature v dveh delih odloči Državna komisija za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: DK PM) v osmih dneh od prejema vloge, ki jo mora kandidat vložiti na DK PM najkasneje do začetka opravljanja izpitov iz četrtega predmeta poklicne mature v zimskem izpitnem roku. Vlogi mora kandidat priložiti utemeljitev šolske maturitetne komisije.
(3) Kandidatom, ki so na podlagi odobritve DK PM opravili maturo v dveh delih, se pri uveljavljanju pravic šteje, kot da so maturo opravili v zimskem izpitnem roku.
4. člen 
(imenovanje in sestava šolske izpitne komisije) 
Ne glede na tretji odstavek 15. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko šolsko izpitno komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje ta predmet. Izpraševalec lahko, zaradi odrejene karantene ali samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo.
5. člen 
(razporeditev kandidatov) 
(1) Ne glede na peti odstavek 37. člena pravilnika obvesti šolska maturitetna komisija o razporeditvi za pisni izpit, nadzornih učiteljih po skupinah in izpitnih prostorih, vsakega kandidata posebej, na način kot ga sama določi.
(2) Ne glede na 45. člen pravilnika obvesti šolska maturitetna komisija o imenih članov izpitne komisije, razporeditvi kandidatov za ustni izpit, izpitnem prostoru in času opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu vsakega kandidata posebej, na način kot ga sama določi.
6. člen 
(izpitni prostor) 
(1) Ne glede na peti odstavek 38. člena pravilnika je razmik med središči stolov najmanj 2 metra.
(2) Ne glede na šesti odstavek 38. člena pravilnika je lahko v izpitnem prostoru največ 15 kandidatov.
7. člen 
(priprava kandidatov na pisni izpit in izpit iz četrtega predmeta) 
Ne glede na prvi odstavek 39. člena in prvi odstavek 50. člena pravilnika se kandidati pred izpitnim prostorom ne zbirajo.
8. člen 
(naloge nadzornega učitelja) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 40. člena pravilnika je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem nadzoruje potek izpita.
(2) Če izpitni prostor nadzira en nadzorni učitelj, ne glede na deveto alinejo drugega odstavka 40. člena pravilnika, med krajšo odsotnostjo kandidata iz izpitnega prostora, pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega učitelja na hodniku.
(3) Nadzorni učitelj mora biti v izpitnem prostoru 30 minut pred začetkom pisnega izpita.
9. člen 
(potek ustnega izpita) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 47. člena pravilnika lahko izpraševalec, v soglasju s kandidatom, določi drugo vprašanje kot je na izpitnem listku, ki ga je izbral kandidat, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilj iz predmetnega izpitnega kataloga, ki zaradi izvajanja izobraževanja na daljavo, ni bilo predelano.
(2) Ne glede na četrti odstavek 47. člena pravilnika se uporabljeni izpitni listki ne vrnejo v komplet izpitnih listkov.
10. člen 
(izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 48. člena pravilnika se lahko celoten izpit iz četrtega predmeta izvaja pred šolsko izpitno komisijo, če tako odloči šolska maturitetna komisija.
(2) Ne glede na tretjo alinejo 51. člena pravilnika izvedbo izpitnega nastopa pri izpitu iz četrtega predmeta spremljata kandidatov mentor ali njegov namestnik.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2021
Ljubljana, dne 12. januarja 2021
EVA 2021-3330-0004
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost