Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 862.

  
Na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. redni seji dne 20. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06, 90/07 in 91/20) se 47. člen spremeni, tako da se glasi:
»Do sprejema drugačne odločitve v Občini Dol pri Ljubljani, javno službo oskrbe s pitno vodo na vseh poselitvenih območjih v Občini Dol pri Ljubljani izvaja upravljavec JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o..«
2. člen 
V Odloku se v poglavju III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN IN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV doda 5.a. člen, ki se glasi:
»Upravljavec najmanj enkrat letno novelira območja javnega vodovoda, pri čemer:
1. prekvalifikacije območij javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe v območja, kjer se izvaja javna služba, v prostorsko informacijskem sistemu izvede sam in o tem seznani javnost,
2. v primeru spreminjanja skupnega območja javnega vodovoda predhodno pridobi sklep občinskega sveta.«
3. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo se v poglavju III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN IN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV doda 6.a člen, ki se glasi:
»Območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in kjer je predvideno izvajanje javne službe, so prikazana v javno dostopnem prostorsko informacijskem sistemu Občine Dol pri Ljubljani na svetovnem spletu, vpogled pa je možen tudi pri občinski upravi Občine Dol pri Ljubljani in pri upravljavcu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2020-30
Dol pri Ljubljani, dne 20. januarja 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost