Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

296. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok, stran 895.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10, 48/16) je župan Občine Postojna sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok 
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok (v nadaljevanju: SD OLN). Spremembe in dopolnitve OLN se skladno z ZUreP-2 pripravlja kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OLN
Veljavni občinski lokacijski načrt Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04; v nadaljevanju: OLN) je bil izdelan na območju bivših vojaških objektov, centra za tujce in proizvodnih objektov. Z OLN se je uredilo območje, namenjeno poslovni, obrtni in proizvodni dejavnosti, danes imenovano Poslovno-obrtna cona Veliki Otok (v nadaljevanju: POC Veliki Otok).
Območje veljavnega OLN se po namenski rabi nahaja na območju proizvodnih dejavnosti z oznako namenske rabe IG – območje gospodarske cone. Vrste dopustnih dejavnosti so: proizvodne, prometne, skladiščne, obrtne in poslovne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti: trgovina, strokovne, tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo območjem. Izključujoča dejavnost je bivanje.
Občina Postojna namerava v poslovni stavbi podjetniškega inkubatorja, to je v objektu št. 5 po veljavnem OLN, urediti doslej neizkoriščeno mansardo za namen kratkotrajne nastanitve. Objekt št. 5 se nahaja na vzhodnem robu območja POC Veliki Otok in je bil zgrajen kot nastanitveni objekt vojašnice v obdobju pred II. svetovno vojno. Leta 2010 je bil rekonstruiran in statično konsolidiran. Sanirane so bile vse etaže, vključno z mansardo. Objekt št. 5 ima 4 etaže, in sicer pritličje, 2 nadstropji in mansardo. V objektu št. 5 se nahaja podjetniški inkubator ter podobne dejavnosti za pospeševanje podjetništva.
Zaradi uresničitve investicijske namere, to je ureditev nastanitvenih kapacitet za kratkotrajno nastanitev v mansardi in izvedba rekonstrukcijskih del na obstoječi konstrukciji, je potrebno v delu območja veljavnega OLN, kjer se nahaja objekt št. 5, spremeniti namensko rabo. Skladno z 282. členom ZUreP-2 je dopustna sprememba namenske rabe brez predhodne spremembe občinskega prostorskega narta (v nadaljevanju: OPN). Namembnost zemljišča se bo s SD OLN spremenila iz območij proizvodnih dejavnosti z oznako IG – območje gospodarske cone v območja centralnih dejavnosti z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
3. Območje SD OLN in predmet načrtovanja
Območje SD OLN zajema objekt št. 5, ki se nahaja na vzhodnem robu POC Veliki Otok, na zemljišču s parc. št. 1449/18 k.o. 2477 Zagon, velikosti 4.368 m2. Objekt je bil obnovljen in nadzidan do sedanje etažnosti P+2 z neizkoriščeno mansardo.
Predmet sprememb in dopolnitev OLN Veliki Otok je:
– sprememba namenske rabe iz IG v CU,
– možnost ureditve neizkoriščene mansarde.
Skladno z 282. členom ZUreP-2 je brez predhodne spremembe OPN med drugim dopustna sprememba podrobnejše namenske rabe z OPPN, in sicer iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja in območja zelenih površin. Predmet izdelave SD OLN je sprememba namenske rabe prostora na območju objekta št. 5, in sicer iz proizvodnih dejavnosti z oznako IG v območja centralnih dejavnosti z oznako CU.
Predvidena gradnja bo potekala v obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritih. Predvidena je ureditev nastanitvenih kapacitet za kratkotrajno nastanitev v mansardi in izvedba rekonstrukcijskih del na obstoječi konstrukciji. Predvideni so apartmaji (dupleks) in sobe z ločenimi kopalnicami, ureditev skupnega prostora, sanitarij, recepcije ter servisnih prostorov. Zaradi predvidenih ureditev niso potrebne in niso predvidene spremembe prometne in komunalne infrastrukture.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo SD OLN se uporabijo podlage veljavnega OLN. SD OLN bo po vsebini, obliki in načinu priprave skladen z določili veljavne prostorske zakonodaje.
5. Vrsta postopka
SD OLN se skladno z ZUreP-2 pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
6. Roki za pripravo SD OLN
Postopek predvidenih SD OLN bo skladno z roki, ki jih za sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih prostorskih izvedbenih aktov določa ZUreP-2, trajal približno 12 mesecev.
7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OLN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD OLN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,
– Valtel, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave SD OLN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. Načrt vključevanja javnosti
Javnost se je vključilo pri pripravi Izhodišč z objavo Poziva za oblikovanje izhodišč na spletni strani Občine Postojna. Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom ZUReP-2. Dopolnjen osnutek SD OLN se javno objavi ter javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno dajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, načinom dajanja pripomb in rokov za njihovo podajanje, seznanjena preko javnega naznanila o javni razgrnitvi.
9. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-9/2020
Postojna, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 

AAA Zlata odličnost