Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 795.

  
Na podlagi drugega in petega odstavka 29. člena ter desetega odstavka 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11, 88/14 in 44/16) se v 1. členu v prvem odstavku v četrti alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14 in 58/14 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(uporaba pravil elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih) 
Za elektronsko poslovanje v postopku izvršbe in zavarovanja se za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih.«.
3. člen 
V 3. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pomen izrazov)«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »8. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)« nadomesti z besedilom »predpis iz 2. člena tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi: »– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem so vložili predlog za izvršbo,«, dosedanja druga in tretja alineja pa postaneta tretja in četrta alineja.
V petem odstavku se v napovednem stavku besedilo »Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, občinska pravobranilstva« nadomesti z besedilom »Državno odvetništvo Republike Slovenije, občinska odvetništva«, v drugi alineji pa se za besedo »sredstvo« doda vejica in besedilo »predlog za revizijo«.
V šestem odstavku se v alineji pika na koncu besedila nadomesti z vejico in dodata druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo.«.
V osmem odstavku se v napovednem stavku besedilo »uporabniki – stranke, pooblaščenci samostojnih uporabnikov, ter samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki, ki niso izrecno navedeni v petem, šestem in sedmem odstavku tega člena,« nadomesti z besedilom »uporabniki – stranke ali udeleženci postopka in samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki iz skupine nepremičninske družbe«.
Za osmim odstavkom se dodata nova, deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki iz skupine sodni izvedenci, sodni tolmači in sodni cenilci lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo posamezna e-Izvršba-opravila, in sicer:
– lahko iz skupine e-Izvršba-opravila »Vloge in druga pisanja«, podskupina Druga vloga vložijo vlogo,
– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo.
(10) Pooblaščenec samostojnega uporabnika lahko v e-Izvršba-postopku opravlja samo tista e-opravila, ki jih lahko po prejšnjih odstavkih tega člena glede na posamezno skupino opravlja samostojni zunanji kvalificirani uporabnik.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se za besedo »stranke« doda besedilo »ali udeleženci postopka«.
Dosedanji deseti odstavek postane dvanajsti odstavek.
5. člen 
V 7. členu se besedilo »pravila, določena v 17. do 19. členu Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)« nadomesti z besedilom »pravila predpisa iz 2. člena tega pravilnika«.
6. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »19. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)« nadomesti z besedilom »24. člena predpisa iz 2. člena tega pravilnika,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na 2. člen tega pravilnika, v e-Izvršba- postopku uporabnikom ni zagotovljena elektronska vložitev elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo.«.
7. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »iz 1. točke tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)« nadomesti z besedilom »časa prejema elektronske vloge«, v drugi alineji pa se besedilo »oddaje elektronske vloge po 2. točki tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)« nadomesti z besedilom »prejema elektronske vloge«.
8. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V e-Izvršba-postopkih se spis vodi v elektronski obliki.«.
9. člen 
V 14. členu se v petem odstavku besedilo »Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, občinsko pravobranilstvo« nadomesti z besedilom »Državno odvetništvo Republike Slovenije, občinsko odvetništvo«.
Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če upnik predlaga izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje, priloži predlogu za izvršbo na posebnem belem listu formata A4 z navedbo udeleženca trga vrednostnih papirjev, pooblaščenega za prodajo in unovčenje pravic iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe (drugi odstavek 44.b člena zakona).«.
10. člen 
V 20. členu se v prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine po elektronski poti prek portala e-sodstvo, podportala e-Izvršba, mora upnik na portalu e-sodstvo predhodno pridobiti uporabniško geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki in se prijaviti kot registrirani uporabnik oziroma se mora uspešno vključiti v varnostno shemo modula informacijskega sistema e-sodstva (v nadaljnjem besedilu: varnostna shema) kot zunanji kvalificirani uporabnik. Pogoj za pridobitev uporabniškega gesla kot registrirani uporabnik je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem pošlje uporabniško geslo.«.
11. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku črta besedilo »po postopku, ki ga določata 12. in 13. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11)«.
12. člen 
30. člen se črta.
13. člen 
V Prilogi 5 se v »Podskupini e-Izvršba-opravila« »06 Pravna sredstva« za »067 Vrnitev v prejšnje stanje (VPS) – predlog« doda besedilo »068 Revizija – predlog«.
14. člen 
V Prilogi 7 se v sektorju 5 pri naslovu »1. podatki o verodostojni listini« druga alineja spremeni tako, da se glasi: »– v rubriki »oznaka« opredelite temelj zahtevka z določno označbo terjatve iz določenega pravnega razmerja in označite verodostojno listino tako, da bo dolžniku čim bolj nedvoumno jasno, za katero verodostojno listino gre (npr.: račun št. 1/07). Če ne terjate celotnega zneska, kot izhaja iz verodostojne listine, poleg oznake navedite, da gre za delno plačilo (npr. račun št. 1/07 – delno plačano dne 1. 5. 2007 v višini XX EUR; npr. račun št. 1/07, zmanjšan za dobropis št. 1 za znesek XX EUR);«.
V sektorju 17 se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na posebnem belem listu formata A4 navedite udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki je pooblaščen za prodajo in unovčenje pravic iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek uporabe posameznih pravil) 
Določbe spremenjenega 6. člena in spremenjene Priloge 5 pravilnika, ki se nanašajo na e-Izvršba-opravilo predlog za revizijo se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-432/2020/14
Ljubljana, dne 22. januarja 2021
EVA 2020-2030-0046
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti