Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

282. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Kern, stran 874.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.  33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je župan Mestne občine Kranj dne 14. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Kern 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID 100204232 in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, se skladno s 3ea. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni list RS, št. 27/16) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje širitev kmetijskega gospodarstva, ki bo v celoti namenjen kmetijski dejavnosti (stavba za rejo živali). Pobudniku je bila izdana Odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene št. 3408-03-2211-K023/18 z dne 12. 4. 2018, s katero se dovoljuje krčitev gozda v kmetijske namene na delih parcel št. 462 in 470 v k. o. Goriče s skupno površino 0,2 ha.
2. člen 
(ureditveno območje OPPN) 
Ureditveno območje OPPN obsega del zemljišč s parc. št. 462/2 in del 462/1 k. o. 2088 Goriče v izmeri cca 3.820 m². V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture, če so le-ta potrebna za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V postopek priprave se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.
4. člen 
(postopek in roki priprave posameznih faz) 
Postopek priprave in sprejemanja OPPN se bo vodil v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja in sicer po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– objava sklepa o pripravi OPPN do 31. 1. 2021;
– priprava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 30 dni po objavi sklepa o pripravi OPPN;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku ministrstvo pristojno za varstvo okolja tudi sporoči ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);
– analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 20 dni po pridobitvi smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve – 20 dni po javni razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN – 10 dni po sprejetju stališč do pripomb;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga;
– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na Svetu Mestne Občine Kranj – 20 dni po prejetju vseh mnenj;
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu na Svetu Mestne Občine Kranj.
Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
– RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– RS, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
– MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
– ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
– TELEKOM SLOVENIJE, Sektor za dostopovna omrežja, Stegne 19, 1000 Ljubljana;
– KOMUNALA KRANJ, PE vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
– KOMUNALA KRANJ, PE kanalizacija, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
– KOMUNALA KRANJ, Ravnanje z odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Drugi udeleženci:
– RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik.
7. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2020-3
Kranj, dne 14. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost