Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

256. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja, stran 803.

  
Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja 
1. člen 
V Sklepu o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja (Uradni list RS, št. 26/19) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil iz 571. člena (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20; v nadaljevanju: ZZavar-1), zavezance, način in roke poročanja.«
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: »in za banko iz osmega odstavka 558. člena ZZavar-1 (v nadaljnjem besedilu: banka).«
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se spremeni peta alineja prvega odstavka, ki se glasi:
– poslovodnih oseb zavarovalno zastopniške družbe ali zavarovalno posredniške družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost zastopanja zavarovalnic ali posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) in o izpolnjevanju pogojev, ki so za te poslovodne osebe določeni v tretjem odstavku 561. člena ZZavar-1;
Dodata se šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– poslovodnih oseb pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj iz četrtega odstavka 558. člena (v nadaljnjem besedilu: zastopnik dopolnilnih zavarovanj) in pri banki, ki so odgovorne za distribucijo zavarovalnih produktov;
– oseb, ki so pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj in pri banki imenovane za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, ter o izpolnjevanju pogojev, ki so za te osebe določeni v tretjem odstavku 561. člena ZZavar-1.«
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Zavarovalno zastopniške družbe in zavarovalno posredniške družbe ter samostojni podjetniki posamezniki poročajo glede spremembe poslovodnih oseb na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje nove poslovodne osebe, ki je odgovorna za distribucijo zavarovalnih produktov ali novih poslovodnih oseb, ki so odgovorne za distribucijo zavarovalnih produktov in da za nove člane poslovodstva predložijo dokazila o tem, da:
1. je oseba uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja,
2. ima oseba najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico, zavarovalno zastopniško družbo, zavarovalno posredniško družbo, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj, samostojnim podjetnikom posameznikom ali banko,
3. oseba obvlada slovenski jezik,
4. oseba v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
5. nad osebo ni bil začet postopek osebnega stečaja,
6. osebi Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zastopniki dopolnilnih zavarovanj in banke poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor glede sprememb oseb, ki so pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj oziroma pri banki imenovane za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje nove osebe ali novih oseb, ki so imenovane za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, ter da predložijo za te nove osebe dokazila, o tem, da:
1. je oseba uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja,
2. ima oseba najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico, zavarovalno zastopniško družbo, zavarovalno posredniško družbo, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj, samostojnim podjetnikom posameznikom ali banko,
3. oseba obvlada slovenski jezik,
4. oseba v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
5. nad osebo ni bil začet postopek osebnega stečaja,
6. Agencija za zavarovalni nadzor osebi ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena zavarovalno zastopniškim družbam, zavarovalno posredniškim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom za nove člane poslovodstva, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj in bankam pa za nove osebe, ki so imenovane za odgovorne osebe za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, v primeru, da je Agencija za zavarovalni nadzor tem osebam že izdala dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja po 561. členu ZZavar-1 (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), ni treba predložiti dokazil iz 1. do 3. točke prvega oziroma drugega odstavka tega člena. V tem primeru osebe, naštete v prejšnjem stavku, Agenciji za zavarovalni nadzor predložijo dokazila o izdaji dovoljenja z navedbo številke, datuma ali kopije izdanega dovoljenja.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če pri poslovodni osebi zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma pri poslovodni osebi, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali pri banki odgovorna za distribucijo zavarovalnih produktov, in osebi, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali pri banki imenovana za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, pride do spremembe katerega od spodnjih podatkov:
– da je bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
– da je bil nad njo začet postopek osebnega stečaja,
– da ji je Agencija za zavarovalni nadzor odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1,
o tem poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na način, da predloži listino, ki navedeno spremembo izkazuje.«
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2020-9
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2020-1611-0148
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 

AAA Zlata odličnost