Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

294. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020, stran 890.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 
Št. 843-15/2020
Koper, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. januarja 2021 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 
1. člen 
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020 se uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper do višine 320.886,55 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena se namenijo za financiranje izdatkov naslednjega programa za odprave posledic neurja s poplavami:
Naziv projekta
Znesek
Intervencije in nujne sanacije na občinskih cestah 
90.000,00 EUR
Druge intervencije – plazovi in poplave
59.423,66 EUR
Ocenjevanje škode na stvareh
3.018,77 EUR
Sanacija plazu Cesta na Markovec (parc. št 543/1, 552, 549/1, 501/1 in 500/2 vse k.o. Semedela)
28.288,80 EUR
Sanacija meteornega kanala v Šalari (parc. št. 4638/1 k.o. Semedela)
20.000,00 EUR
Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje–Pomjan–Marezige (LC 177133)
10.700,00 EUR
Sanacija zemeljskih udorov na cesti Bošamarin–Grinjan–Šmarje (JP 677351)
70.000,00 EUR
Zaščita ceste Šmarje–Puče pred skalnimi podori (LC 177231)
26.000,00 EUR
Zaščita ceste Župančiči–dolina Dragonje pred skalnimi podori (LC 177241)
13.455,32 EUR
V teh sredstvih so zajeta tudi plačila prevzetih obveznosti po sklepu župana št. 843-15/2020 z dne 9. 12. 2020, katerih plačilo zapade v letu 2021.
3. člen 
S projekti iz 2. člena se dopolni Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2021–2024 v letu 2021.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-15/2020
Koper, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull'utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all'eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 
Nr. 843-15/2020
Capodistria, 28 gennaio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell'articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – Sentenza della CC), dell'articolo 37 della Legge sulla protezione da calamità naturali e altri eventi calamitosi (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 51/06 – testo consolidato ufficiale, 97/10 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 28 gennaio 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sull'utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all'eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 
Articolo 1 
Si utilizzano i fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria nell'importo di 320.886,55 EURO per il finanziamento delle spese relative all'eliminazione delle conseguenze del temporale con alluvioni tra il 6 e il 9 dicembre 2020.
Articolo 2 
I fondi di cui all'articolo 1 vengono destinati al finanziamento delle spese del seguente programma di eliminazione delle conseguenze del temporale con alluvioni:
Denominazione del progetto
Importo
Interventi e risanamenti urgenti sulle strade comunali 
90.000,00 EURO
Altri interventi – smottamenti e alluvioni
59.423,66 EURO
Stima dei danni cagionati a beni
3.018,77 EURO
Risanamento dello smottamento in Strada di Monte Marco (p.c. 543/1, 552, 549/1, 501/1 e 500/2, tutte C.c. Semedella)
28.288,80 EURO
Risanamento del canale delle acque meteoriche a Salara (p.c. 4638/1 C.c. Semedella)
20.000,00 EURO
Risanamento del cedimento sulla strada Šmarje–Pomjan–Marezige (LC 177133)
10.700,00 EURO
Risanamento dei cedimenti sulla strada Bossamarino–Grinjan–Šmarje (JP 677351)
70.000,00 EURO
Protezione della strada Šmarje–Puče dalla caduta di massi (LC 177231)
26.000,00 EURO
Protezione della strada Župančič–valle del Dragogna dalla caduta di massi (LC 177241)
13.455,32 EURO
Detti fondi comprendono anche i pagamenti di impegni sottoscritti ai sensi dell’atto di Delibera del Sindaco prot. n. 843-15/2020 del 9 dicembre 2020, cui pagamento scade nell’anno 2021.
Articolo 3 
Con i progetti di cui all'articolo 2 si integra il Piano dei programmi di sviluppo del Comune città di Capodistria 2021–2024 nell'anno 2021.
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 28 gennaio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost