Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

Št. 410-9/2021 Ob-1170/21, Stran 144
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20, z dne 11. 12. 2020), objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis 
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2021 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev
Proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 2.000,00 €.
Prejemnik sredstev mora na sofinanciranem dogodku oziroma pri izvajanju aktivnosti navesti Občino Ilirska Bistrica kot sofinancerja, skladno s priročnikom o Celostni grafični podobi Občine Ilirska Bistrica.
Po zaključku dogodka mora prejemnik sredstev občini posredovati gradivo v obliki teksta in fotografij za objavo na spletni strani in v občinskemu gradivu, iz česar mora biti razvidno, da je občina sofinancirala aktivnost – dogodek.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je 10. november 2021, za odobrene aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske prireditve) vezane na izvajanje po 10. novembru 2021 do 14. januarja 2022.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, po vnaprejšnjem dogovoru ali pridobi s spletne strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele oziroma bodo vložene do vključno ponedeljka, 1. 3. 2021, do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Sofinanciranje turističnih društev 2021«.
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila Javnega razpisa.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/711-23-15 ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, tel. 05/711-23-10, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih osebah, po vnaprejšnjemu dogovoru.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost