Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

Št. 671-0001/2021-3 Ob-1141/21, Stran 149
Občina Rogaška Slatina na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 77/19) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših;
– Razvojne dejavnosti v športu: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založništvo v športu;
– Organiziranost v športu: delovanje športnih organizacij;
– Športne prireditve in promocija športa: športne prireditve;
– Športni objekti in površine za šport v naravi: investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
III. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in
– zasebni športni delavci.
Pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in delujejo na njenem območju,
– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– imajo poravnane davčne obveznosti.
IV. Višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa na področju športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2021 znaša 115.000 EUR, od tega za:
1. Športne programe – 59.500 EUR
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni in vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu – 6.000 EUR
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
– založništvo v športu
3. Organiziranost v športu – 10.000 EUR
– delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa – 9.500 EUR
– športne prireditve
5. Športni objekti in površine za šport v naravi – 30.000 EUR
– Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Občina Rogaška Slatina si pridružuje pravico, da zmanjša višino dodeljenih sredstev za čas, ko dejavnosti ni bilo možno izvajati.
V. Merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov: izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina.
VI. Poraba odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021, in sicer na način, ki velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter v skladu s pogodbo.
VII. Način in rok za prijavo
Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti izključno na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in priložiti vse zahtevane priloge in dokazila.
Obvezne priloge:
– potrdilo o registraciji izvajalca športnega programa, ki se prvič prijavlja na razpis,
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,
– pogodba oziroma drug dokument o najemu oziroma uporabi športnega objekta, iz katerega bo razvidna višina stroška za uporabo objekta,
– pogodba z izvajalci strokovnega dela, oziroma drug dokument, iz katerega je razvidna višina stroška za strokovni kader in potrdilo o njegovi usposobljenosti,
– druge priloge navedene v razpisnih obrazcih.
Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno ponedeljka, 1. marca 2021. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 1. marca 2021, oziroma je bila do tega dne do 15. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora biti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis LPŠ 2021«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
VIII. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje prijav bo 4. marca 2021 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina. Odpiranje vlog ni javno. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 29. 1. 2021 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
X. Dodatne informacije in pojasnila: Polonca Golob Kovačič, tel. 03/818-17-17, e-mail: polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si
Občina Rogaška Slatina 

AAA Zlata odličnost