Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

Ob-1190/21, Stran 111
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis 
za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Recognised by EFQM« za dosežene točke nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti mednarodni certifikat uporablja v promocijske namene, veljavnost certifikata je tri leta.
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.
Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.
3. Prijava in sodelovanje v postopku ocenjevanja za PRSPO
Prijavitelj se prijavi tako, da na spletni naslov podlicnost@spiritslovenia.si do 31. marca sporoči svojo namero za sodelovanje v letošnjem ocenjevalnem postopku. Istočasno priloži izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. SPIRIT Slovenija, javna agencija prijavitelju potrdi prijavo in mu v petih delovnih dneh omogoči dostop do ocenjevalne platforme, ki podpira celoten postopek ocenjevanja od vnosa menedžerskega poročila s strani prijavitelja do končnega poročila o ocenitvi s strani ocenjevalcev. SPIRIT Slovenija, javna agencija prijavitelju po potrebi omogoči tudi kratko uvajanje za uporabo ocenjevalne platforme, ki je sicer last EFQM.
Za ocenjevanje v okviru PRSPO se uporablja najkompleksnejši način ocenjevanja v ocenjevalni platformi, to je Napredna poslovna matrika. V to platformo mora prijavitelj do predpisanega roka 18. 6. 2021 vnesti:
– Ključne informacije o organizaciji, ki omogočajo prvi vpogled v organizacijo in njeno delovanje (dejstva in številke; izzive in strategijo; tržišča, vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje in dobavitelje ter strukturo managementa in aktivnosti).
– Za vsako merilo v poglavjih Usmeritev in Izvedba kratek povzetek s ključnimi poudarki obravnavane vsebine, za vsak del merila znotraj posameznega merila pa kratek opis ključnih uporabljanih pristopov v obliki, ki omogoča analizo z metodologijo RADAR (ime pristopa – Pristop; kako se izvaja – Uvedba in razširjanje; kako in kdaj se pregleduje – Ocenjevanje in izpopolnjevanje; kako lahko to organizacija pokaže – dokazila; lastnik pristopa ter povezave z drugimi deli meril modela).
– V 3. merilu Vključevanje deležnikov prijavitelj glede na vpliv, ki ga imajo posamezne skupine ključnih deležnikov na delovanje in trajnostno uspešnost organizacije, z utežmi opredeli pomen in velikost tega vpliva.
– Za merili rezultatov kratek povzetek rezultatov oziroma uspešnosti tako z vidika dojemanja ključnih deležnikov kot z vidika strateške in operativne uspešnosti delovanja. Za vsako področje rezultatov nato vnese ključne rezultate (v obliki in na način, ki najbolje omogoča uporabo RADAR metodologije za ocenjevanje rezultatov: Relevantnost in uporabnost podatkov in rezultatov ter Uspešnost delovanja).
Poleg vnosov v predvidena polja za ključne informacije, za kratke povzetke posameznih meril, za opise uporabljanih pristopov ter za prikaz ključnih rezultatov, lahko prijavitelj po presoji k vsaki od teh vsebin priloži podporne dokumente (največ pet), ki dodatno pojasnjujejo in potrjujejo vnesene vsebine. Menedžersko poročilo mora biti pisano v slovenskem jeziku skladno z merili Modela EFQM in elementi RADAR matrike. Vključevati mora opise izpolnjevanja meril modela in prijaviteljeve odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Ko prijavitelj zaključi z vnosom menedžerskega poročila, o tem z e-pošto obvesti SPIRIT Slovenija, javno agencijo. Skrajni rok za oddajo je 18. 6. 2021 do 24. ure. Pravočasnost in ustreznost menedžerskega poročila bo preverila komisija v treh delovnih dneh po oddaji in o tem obvestila prijavitelja.
SPIRIT Slovenija, javna agencija v ocenjevalni platformi nato prijavitelju zapre možnost nadaljnjega vnosa v menedžersko poročilo in članom ocenjevalne skupine dodeli pravice za pričetek procesa ocenjevanja.
Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav s ciljem dviga odličnosti in konkurenčnosti poslovanja oproščeni plačila prijavnine, stroškov in licence za uporabo ocenjevalne platforme. Prijavitelj se s prijavnico v postopek PRSPO zavezuje, da bo v primeru odstopa od sodelovanja poravnal strošek nakupa licence v višini 500 EUR ter sorazmerni del nastalih stroškov, katerih višina se določi glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.
3. Terminski načrt aktivnosti za leto 2021:1
1 Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi spremeni.
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – od 16.–27. 8. 2021
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 1.–15. 9. 2021
– Seznanitev prijaviteljev z oceno in ponovni dostop do ocenjevalne platforme in do končnega poročila – 5. 10. 2021
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – 18. do 22. 10.
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost – januar 2022.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija, javne agencije www.spiritslovenia.si. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2020 in pripadajoče obrazce.
5. Oddaja prijave in managerskega dokumenta: rok za prijavo – izjavo o nameri za sodelovanje v letošnjem postopku je 31. 3. 2021. Rok za vnos menedžerskega dokumenta je 18. 6. 2021. Kot pravočasne se štejejo vsi vnosi v ocenjevalno platformo, ki so zaključeni najkasneje do 24. ure (polnoči) tega dne in o čemer prijavitelj z e-pošto obvesti SPIRIT Slovenija, javno agencijo na podlicnost@spiritslovenia.si.
6. Pregled in potrditev menedžerskih poročil
Za pravilno pripravljene se štejejo menedžerska poročila, skladna z določili točke 3. tega razpisa.
Pregled in potrditev menedžerskih poročil bo izvedeno v treh delovnih dneh od roka za oddajo v skladu s 5. točko. Pravočasnost in ustreznost menedžerskega poročila bo preverila komisija v treh delovnih dneh po oddaji in o tem obvestila prijavitelja.
7. Ocenjevanje odličnosti organizacij
Skupina neodvisnih članov ocenjevalne komisije izvede ocenjevanje dosežene ravni odličnosti prijavitelja na osnovi menedžerskega poročila ter informacij, zbranih med obiskom na lokaciji prijavitelja. Kriteriji, ki jih pri svojem delu uporablja ocenjevalna komisija, so Model EFQM in RADAR matrike ocenjevanja.
Postopek ocenjevanja z vidika prijavitelja vključuje usklajevalni sestanek z ocenjevalno komisijo ter obisk ocenjevalne komisije na lokaciji oziroma lokacijah prijavitelja. Usklajevalni sestanek s prijaviteljem je namenjen medsebojnemu spoznavanju, razumevanju organizacije in njene dejavnosti ter razjasnitvi predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Obisk ocenjevalne komisije na lokaciji prijavitelja poteka v skladu s predhodno dogovorjenim planom obiska 3 delovne dni. Namenjen je zbiranju dodatnih informacij in dokazil o uporabljanih pristopih in doseženih rezultatih, zato večinoma poteka skozi individualne in skupinske razgovore ter skozi pregled podatkov, informacij in dokumentacije. S ciljem čim hitrejšega in uspešnejšega potrjevanja dosežkov organizacije je prijavitelj dolžan ocenjevalcem omogočiti poln dostop do vseh relevantnih podatkov, informacij, dokumentacije ter seveda odgovornih vodij in drugih zaposlenih ter, po potrebi, ključnih deležnikov.
8. Dodatne informacije: za dodatne informacije, povezane z razpisom, z možnostjo osebne predstavitve postopka ocenjevanja za priznanje ali Modela EFQM ter z odprtimi vprašanji in dilemami pri uporabi ocenjevalne platforme in pripravi menedžerskega poročila se obrnite na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si oziroma pokličite 0590/89-511.
Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 

AAA Zlata odličnost