Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

250. Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, stran 794.

  
Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in petega odstavka 123.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila o vlaganju elektronskih pisanj upravitelja, vlaganju elektronskih vlog strank, elektronsko vročanje in opravljanje drugih elektronskih opravil v postopkih zaradi insolventnosti.
2. člen 
(uporaba pravil elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih) 
Za elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti se za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Informacijski sistem za podporo za elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-INS) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
1. vlaganje elektronskih pisanj upraviteljev in elektronskih pisanj v postopkih zaradi insolventnosti,
2. vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-vpisnik) in elektronskih spisov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-spis),
3. posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti v objavo na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti,
4. posredovanje pisanj v objavo na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti,
5. spletne storitve za posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti osebam, ki so vključene v sistem za posredovanje podatkov v informatizirani obliki.
(2) Informacijski sistem e-INS je del informacijskega sistema e-sodstvo.
(3) Elektronski postopek zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-postopek) je skupina civilnih sodnih postopkov za področje, ki ga ureja zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.
(4) Podportal e-INS je del portala e-sodstvo, prek katerega uporabniki dostopajo do izvajanja e-opravil v eINS-postopku (v nadaljnjem besedilu: eINS-opravila), ki so jih glede na izbrano uporabniško skupino ob prijavi upravičeni opravljati v tem postopku.
4. člen 
(izvajanje eINS-opravil) 
(1) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo, kot jih določa predpis iz 2. člena tega pravilnika, lahko v eINS-postopku opravljajo eINS-opravila v skladu s tem členom.
(2) Profesionalni uporabnik iz skupine upravitelji lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronske vloge upravitelja,
2. poizvedbe, ki vključujejo:
– izdelavo pregleda vseh zadev, v katerih opravlja naloge upravitelja, in
– pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem opravlja naloge upravitelja.
(3) Profesionalni uporabnik iz skupine odvetniki, Državno odvetništvo Republike Slovenije ali občinska odvetništva lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti,
3. vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti,
4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem zastopa stranko.
(4) Uporabnik iz skupine stranke ali udeleženci postopka – pravne osebe in stranke ali udeleženci postopka – fizične osebe lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti,
3. vložitev druge elektronske vloge stranke ali udeleženca v postopku zaradi insolventnosti,
4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem ima položaj stranke ali udeleženca.
(5) Pooblaščenec samostojnega uporabnika lahko v eINS-postopku opravlja samo tista e-opravila, ki jih lahko po prejšnjih odstavkih tega člena glede na posamezno skupino opravlja samostojni zunanji kvalificirani uporabnik.
(6) Ne glede na 2. člen tega pravilnika, v eINS-postopku uporabnikom ni zagotovljena elektronska vložitev elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo.
5. člen 
(vodenje eINS-vpisnika in eINS-spisa) 
V eINS-postopku se vpisnik in spis vodita v elektronski obliki kot eINS-vpisnik in eINS-spis.
6. člen 
(vročanje večjega števila pisanj upravitelju) 
(1) Če je treba upravitelju vročiti večje število pisanj (na primer prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti), se ne glede na 2. člen tega pravilnika elektronska vročitev teh pisanj opravi tako, da jih upravitelj lahko prevzame z eINS-opravilom iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se upravitelju v njegov varni elektronski predal namesto pisanja pošlje obvestilo o tem, katera pisanja naj prevzame. S prejemom tega obvestila se štejejo pisanja za vročena.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(začetek uporabe posameznih pravil) 
Določbe četrtega odstavka 4. člena pravilnika, ki se nanašajo na eINS-opravila, ki jih lahko v eINS-postopku opravljajo uporabniki iz skupine stranke ali udeleženci postopka – fizične osebe, se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10, 4/11 in 28/11).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-431/2020/16
Ljubljana, dne 22. januarja 2021
EVA 2020-2030-0045
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost