Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1909. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
1910. Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih
1911. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Odloki

1912. Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike

Sklepi

1913. Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

MINISTRSTVA

1859. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja
1861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
1862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1863. Naznanilo o prejetju potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči SA.57725 (2020/XA)
1864. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2020

USTAVNO SODIŠČE

1865. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členoma ter v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

BANKA SLOVENIJE

1866. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1867. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1868. Kolektivni dogovor
1869. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1870. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1871. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1872. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

OBČINE

Ajdovščina

1873. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina

Ankaran

1874. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Bovec

1875. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bovec

Cerknica

1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 6

Cerkno

1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

1878. Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrepolje

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020

Dobrna

1879. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Idrija

1906. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020

Krško

1880. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jožefa na Trški Gori pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1881. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Zdolah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1882. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
1883. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Martina v Veliki vasi pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1884. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1885. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Nemški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
1886. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Urha na Vihrah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1887. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1888. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
1889. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kapucinskega samostana, starega pokopališča in mavzoleja družine Hočevar v Krškem za kulturne spomenike lokalnega pomena
1890. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1891. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
1892. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1893. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1894. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško
1895. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju Stolovnika – EUP STO 135

Ljubno

1907. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljubno

Murska Sobota

1896. Cenik o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

1897. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

Piran

1898. Cenik za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran

Slovenj Gradec

1899. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec
1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
1902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 11.5)

Straža

1903. Sklep o prenehanju veljavnosti Občinskega programa varnosti
1904. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

1908. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti