Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1870. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 4083.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,
A N E K S   š t.   8 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
(vsebina) 
S sklenitvijo tega aneksa h kolektivni pogodbi se izvedejo:
– uvrstitve delovnih mest v plačne razrede,
– natančnejša opredelitev večopravilnosti,
– določitev posebnih delovnih mest in uvrstitve v plačne razrede,
– in ustanovitev komisija za razlago kolektivne pogodbe.
2. člen 
(uvrstitev delovnih mest) 
S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in v plačne razrede uvrščajo naslednja delovna mesta plačne skupine B:
Zap. št.
Šifra DM – ZSPJS
Delovno mesto v javnem sektorju Uredba o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 68/17, 4/18 in 30/18)
Šifra DM RTV S
Delovno mesto v RTV Slovenija Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 –
odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14)
Tarifni razred
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
470
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
72003
Direktor Radia Slovenija
VII/2
59
59
471
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
72002
Direktor Televizije Slovenija
VII/2
59
59
472
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
72007
Strokovni direktor
VII/2
58
58
473
B017390
Direktor javnega zavoda
72001
Generalni direktor RTV Slovenija
VII/2
60
60
474
B017400
Pomočnik direktorja
72006
Pomočnik generalnega direktorja
VII/2
55
55
475
B017400
Pomočnik direktorja
72004
Pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono narodno skupnost
VII/2
51
51
V primeru sprememb uvrstitev v plačne razrede na ravni javnega sektorja se pri delovnih mestih iz prejšnjega odstavka tega člena višina plačnih razredov uveljavlja neposredno.
3. člen 
(večopravilnost in združevanje dela) 
Na delovnih mestih, na katerih se uveljavlja večopravilnost, ki ni vključena v opisu delovnega mesta, se javni uslužbenec lahko, če izpolnjuje pogoje določene v Pravilniku o večopravilnosti in združevanju dela, uvrsti do štiri (4) plačne razrede višje od plačnega razreda delovnega mesta za določen čas.
Plačni razredi pridobljeni na podlagi določb Pravilnika o večopravilnosti in združevanju dela, se javnemu uslužbencu ne štejejo za napredovanje kot plačni razredi iz naslova Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19).
4. člen 
(uvrstitev posebnih delovnih mest) 
Poleg delovnih mest »Poklicni član sveta delavcev« s šifro »J017300«, »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija« s šifro »J037016« in »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija« s šifro »J037017«, se v plačne razrede uvrstijo še delovna mesta v ostalih tarifnih skupinah in plačnih skupinah:
Zap. št.
Šifra DM
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
413
J011001
Poklicni član sveta delavcev
I
0
43
53
414
J012001
Poklicni član sveta delavcev
II
0
43
53
415
J013002
Poklicni član sveta delavcev
III
0
43
53
416
J014004
Poklicni član sveta delavcev
IV
0
43
53
417
J015071
Poklicni član sveta delavcev
V
0
43
53
418
J016090
Poklicni član sveta delavcev
VI
0
43
53
419
J017323
Poklicni član sveta delavcev
VII/1
0
43
53
420
J018009
Poklicni član sveta delavcev
VIII
0
43
53
421
J019009
Poklicni član sveta delavcev
IX
0
43
53
422
G021001
Poklicni član sveta delavcev
I
0
43
53
423
G022001
Poklicni član sveta delavcev
II
0
43
53
424
G023001
Poklicni član sveta delavcev
III
0
43
53
425
G024002
Poklicni član sveta delavcev
IV
0
43
53
426
G025073
Poklicni član sveta delavcev
V
0
43
53
427
G026062
Poklicni član sveta delavcev
VI
0
43
53
428
G027151
Poklicni član sveta delavcev
VII/1
0
43
53
429
G027152
Poklicni član sveta delavcev
VII/2
0
43
53
430
G028010
Poklicni član sveta delavcev
VIII
0
43
53
431
G029015
Poklicni član sveta delavcev
IX
0
43
53
432
J031005
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
I
0
43
53
433
J032032
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
II
0
43
53
434
J033033
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
III
0
43
53
435
J034125
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IV
0
43
53
436
J035136
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
V
0
43
53
437
J036038
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VI
0
43
53
438
J037018
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/1
0
43
53
439
J038001
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VIII
0
43
53
440
J039001
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IX
0
43
53
441
G021002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
I
0
43
53
442
G022002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
II
0
43
53
443
G023002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
III
0
43
53
444
G024003
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IV
0
43
53
445
G025074
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
V
0
43
53
446
G026063
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VI
0
43
53
447
G027153
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/1
0
43
53
448
G027154
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/2
0
43
53
449
G028011
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VIII
0
43
53
450
G029016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IX
0
43
53
451
J031006
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
I
0
50
57
452
J032033
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
II
0
50
57
453
J033034
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
III
0
50
57
454
J034126
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IV
0
50
57
455
J035137
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
V
0
50
57
456
J036039
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VI
0
50
57
457
J037019
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/1
0
50
57
458
J038002
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VIII
0
50
57
459
J039002
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IX
0
50
57
460
G021003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
I
0
50
57
461
G022003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
II
0
50
57
462
G023003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
III
0
50
57
463
G024004
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IV
0
50
57
464
G025075
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
V
0
50
57
465
G026064
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VI
0
50
57
466
G027155
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/1
0
50
57
467
G027156
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/2
0
50
57
468
G028012
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VIII
0
50
57
469
G029017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IX
0
50
57
5. člen 
(plača, dodatki, nadomestila, povračila) 
Javni uslužbenec, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član sveta delavcev«, »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija« ali »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija« je upravičen do dodatkov, nadomestil plač, povračil stroškov in ostalih prejemkov pod enakimi pogoji kot drugi javni uslužbenci.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Varuh pravic gledalcev in poslušalcev«.
6. člen 
(delovna uspešnost) 
Član sveta delavcev, predsednik sveta delavcev ali sindikalni zaupnik, ne glede na to ali opravlja funkcijo poklicno ali ne, je upravičen do dela plače iz naslova delovne uspešnosti najmanj v višini povprečne delovne uspešnosti v zavodu.
7. člen 
(letno ocenjevanje delovne uspešnosti) 
Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Varuh pravic gledalcev in poslušalcev«, vsako leto na pisni predlog Programskega sveta RTV Slovenija oceni generalni direktor. Če programski svet do 1. marca ne pošlje predloga ocene, ga oceni generalni direktor in o tem obvesti programski svet.
Določba prejšnjega odstavka tega člena je veljavna, ko Programski svet RTV Slovenija k njej poda pisno soglasje.
Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija«, vsako leto na pisni predlog sveta delavcev oceni generalni direktor. Če svet delavcev do 1. marca ne pošlje predloga ocene, ga do 15. marca oceni generalni direktor in o tem obvesti svet delavcev.
Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija«, vsako leto na pisni predlog organa sindikata, ki ga je imenoval, oceni generalni direktor. Če organ sindikata do 1. marca generalnemu direktorju ne pošlje predloga ocene, ga oceni generalni direktor in o tem obvesti sindikat.
Javnega uslužbenca, ki ima za opravljanje mandatne funkcije sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član sveta delavcev«, vsako leto oceni predsednik sveta delavcev in o oceni obvesti generalnega direktorja.
V primeru, ko javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka tega člena poleg mandatne funkcije opravlja tudi dela na drugem delovnem mestu, mora ocenjevalec pridobiti mnenje in oceno drugega ocenjevalca.
V primeru, ko se oceni iz prejšnjega odstavka tega člena razlikujeta, o skupni oceni odloči generalni direktor, vendar ta ne sme biti nižja od povprečne ocene zavoda.
8. člen 
(napredovanje) 
Javni uslužbenec, s katerim se za opravljanje mandatne funkcije sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član sveta delavcev«, »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija« ali »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija«, obdrži že doseženo število plačnih razredov iz naslova napredovanj na svojem delovnem mestu in je upravičen do napredovanj v času opravljanja funkcije in sicer tako, da napreduje najmanj na štiri (4) leta ali glede na prejete ocene, če je to zanj ugodnejše.
9. člen 
(ustanovitev komisije za razlago) 
Stranke podpisnice se s tem aneksom dogovorijo o ustanovitvi komisije za razlago KPJZRTVS.
Komisija razlaga tista določila KPJZRTVS, za katera stranke pogodbe skupno ugotovijo, da se pogledi strank v zvezi z njihovim izvajanjem bistveno razlikujejo ter da obstaja možnost poenotenja stališč na miren način.
10. člen 
(sestava komisije, mandat) 
Komisijo za razlago sestavlja šest (6) članov, od katerih vsaka stran (delodajalska in delojemalska) imenuje po tri (3) člane. Vsak član ima lahko svojega namestnika.
Mandat komisije traja štiri (4) leta.
11. člen 
(sedež, poslovnik, vodenje seje) 
Sedež komisije je na naslovu delodajalca.
Način dela komisija določi s poslovnikom.
Sejo vodi izmenjaje vsakič ena od strani, seje lahko potekajo tudi izven sedeža komisije.
12. člen 
(odločanje) 
Komisija sprejema odločitve z absolutno večino vseh članov. Odločitve so veljavne, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.
13. člen 
(prekinitev seje) 
Če do odločitve iz prejšnjega člena ne pride, se seja komisije prekine do pridobitve dodatnih mnenj, utemeljitev ali ponovne presoje komisije, vendar največ za štirinajst (14) dni.
14. člen 
(odločitev o razlagi) 
Ko komisija sprejme odločitev o razlagi posameznih določil kolektivne pogodbe, o svoji odločitvi obvesti stranke podpisnice, razlago pa objavi na običajni način. Razlaga se šteje za obvezno.
Razlaga komisije se šteje za sestavni del kolektivne pogodbe in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
(zaključek) 
Če komisija odločitve o razlagi ne sprejme in ugotovi, da do nje v nadaljevanju ni mogoče priti, o tem obvesti stranke podpisnice, poročilo o delu pa objavi na običajni način.
Z objavo razlage iz prvega odstavka prejšnjega člena ali poročila o delu iz prvega odstavka tega člena je delo komisije za posamezno vprašanje razlage določil kolektivne pogodbe zaključeno.
16. člen 
(nadomestilo za osebno garderobo) 
Izplačilo nadomestila zaposlenim, ki morajo uporabljati osebno garderobo v skladu s kodeksom oblačenja, se uredi s splošnim aktom javnega zavoda.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati 4., 6. in 8. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija z dne 1. julij 2008 (Uradni list RS, št. 69/08 z dne 8. julij 2008) in določbe členov prejšnjih aneksov, ki uvrščajo delovna mesta v plačne razrede, razen Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija.
18. člen 
(prehodna določba) 
Komisijo za razlago KPJZRTVS iz 9. do 15. člena tega aneksa stranke podpisnice ustanovijo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega aneksa.
19. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. julija 2020
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod Igor Kadunc
generalni direktor
Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik
predsednik 
Sindikat kulturnih 
in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač 
predsednik 
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost