Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020, stran 4132.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 10. redni seji dne 14. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 se spremenita 2. člen ter 13. člen Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19).
2. člen 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Rebalans 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.009.878
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.768.625
70
DAVČNI PRIHODKI
3.168.811
700
Davki na dohodek in dobiček
2.771.476
703
Davki na premoženje
298.325
704
Domači davki na blago in storitve
99.010
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
599.814
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
341.921
711
Takse in pristojbine
5.000
712
Globe in denarne kazni
21.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
52.998
714
Drugi nedavčni prihodki
178.795
72
KAPITALSKI PRIHODKI
132.183
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
114.000
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
18.183
73
PREJETE DONACIJE
100
730
Prejete donacije iz domačih virov
100
731
Prejete donacije it tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.108.970
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.621.982
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
486.988
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.885.195
40
TEKOČI ODHODKI
1.459.330
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
334.022
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
61.077
402
Izdatki za blago in storitve
959.210
403
Plačila domačih obresti
26.000
409
Rezerve
79.020
41
TEKOČI TRANSFERI
1.775.288
410
Subvencije
110.500
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.068.600
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
144.297
413
Drugi tekoči domači transferi
451.891
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.531.718
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.531.718
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
118.860
431
Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
98.870
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.990
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–875.317
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.076.742
50
ZADOLŽEVANJE
1.076.742
500
Domače zadolževanje
1.076.742
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
201.425
55
ODPLAČILA DOLGA
201.425
550
Odplačila domačega dolga
201.425
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
875.317
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
875.317
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
318.651
« 
3. člen 
V 13. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Občina se lahko zadolži za dokončanje projekta Projektiranje in gradnja športne dvorane – JVIZ OŠ Dobrepolje, izgradnjo komunalne opremljenosti s čistilno napravo v OC Predstruge ter rekonstrukcijo občinskih cest v vrednosti 1.000.000 EUR.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2020
Videm, dne 14. julija 2020
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost