Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Št. 023-12/2020-DI/6 Ob-2449/20, Stran 1552
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javno dražbo 
za prodajo rabljene gostinske opreme 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja rabljene gostinske opreme (v nadaljnjem besedilu: oprema) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
Oprema se prodaja po prodajnem seznamu (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki je v Prilogi 1. Seznam (Priloga 1) je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Prodaja bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije. Reklamacija kvalitete po opravljeni dražbi ni možna. Na opremi, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
Javna dražba se začne s prodajo opreme v kompletu, kot je navedena v Prilogi 1. Najboljši ponudnik kupi celotno opremo v kompletu.
Če ponudnika za opremo v kompletu ne bo, se prodaja nadaljuje s prodajo opreme razdeljene na posamezne sklope, ki so navedeni v Prilogi 1. Najboljši ponudnik kupi celotni posamezni sklop opreme.
V kolikor ne bo ponudnika niti za opremo v kompletu niti za posamezni sklop opreme, se v nadaljevanju oprema prodaja posamično, po zaporedno navedenih številkah opreme, ki so navedene v Prilogi 1.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za opremo v kompletu je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklop komplet cena z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.
Izklicna cena za posamezno navedeni sklop opreme je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklopi cena z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 10,00 EUR.
Izklicna cena posamezne opreme je navedena v Prilogi 1, v stolpcu » Prodajna vrednost z DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 5,00 EUR.
4. Varščina
Varščina za udeležbo na dražbi za opremo v kompletu znaša 10 % izklicne cene.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezni sklop opreme, mora znašati najmanj 10 % izklicne cene posameznega sklopa, vendar pa znesek varščine za posamezni sklop opreme ne more biti nižji od 50,00 EUR.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezno opremo znaša 50,00 EUR.
Varščino za opremo v kompletu se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, z navedbo v polju namen: »varščina za opremo v kompletu«.
Varščino za posamezni sklop opreme se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, z navedbo v polju namen: »varščina za opremo Sklop št. _«.
Varščina za posamezno opremo se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, z navedbo v polju namen: »varščina za posamezno opremo«.
V primeru, da dražitelj plača varščino za določen sklop, lahko draži tudi za vso preostalo posamezno opremo iz drugih neprodanih sklopov.
Varščino je treba vplačati najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi.
Prodajalec zadrži varščino v primeru, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem;
– uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine;
– vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti opreme po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine, ter prevzem kupljene opreme
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino, v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014 odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.
V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014 odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev opreme uspelemu dražitelju se izvrši po prejemu plačila na transakcijski račun zavoda.
Vse morebitne stroške prevzema, demontaže in odvoza opreme nosi uspeli dražitelj. Uspeli dražitelj odgovarja za morebitno povzročeno škodo (nastalo med prevzemom, demontažo in odvozom opreme) v skladu z veljavno zakonodajo.
Uspeli dražitelj je dolžan prevzeti, demontirati in odpeljati opremo:
– po plačilu preostale kupnine, najkasneje na dan 15. 9. 2020 (dokazilo o izvedenem plačilu), na naslovu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24.
Ob predloženem dokazilu o plačilu preostale kupnine lahko kupec opremo prevzame predčasno po predhodnem dogovoru z osebo, ki vodi postopek predaje opreme. Postopek predaje opreme vodi Andrej Kastelic, tel. 01/30-77-398, mail: andrej.kastelic@zzzs.si.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24.
Javna dražba bo potekala v četrtek 13. 8. 2020, s pričetkom ob 11. uri.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati cenilec, člani prodajne komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo z vsemi dokazili na enega od predpisanih načinov:
1. priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
2. osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51, ali
3. po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si oziroma v vednost: dejan.horvat@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju (Obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo v pisni obliki (obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje pet dni pred začetkom javne dražbe v času uradnih ur prodajalca na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna ali v elektronski obliki na spletni strani ZZZS.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja opreme«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje pet dni pred začetkom javne dražbe, to je do sobote 8. 8. 2020, do 12. ure.
Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled opreme in registracija dražiteljev
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o opremi je mogoč na lokaciji Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24, na dan dražbe od 9. do 10.30.
Obvezna registracija dražiteljev in ogled opreme bo potekala na dan dražbe, od 9. do 10.30, in sicer v kletnem prostoru na M24.
Dražitelji so dolžni ob registraciji predložiti osebni dokument.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– na javni dražbi lahko sodeluje samo dražitelj, ki je predhodno vplačal varščino in predložil vso dokumentacijo v skladu s 7. točko te objave;
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja – registracija dražiteljev;
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe;
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek kot je to navedeno v 3. točki te objave;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba;
– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe takoj oziroma najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi;
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
– ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani komisije;
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en dražitelj;
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za opremo v kompletu ali posamezni sklop opreme ali za katerikoli kos opreme.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba, takoj po zaključeni dražbi oziroma najkasneje v roku petnajstih dni.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot petnajst dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec smatra posel za ničen.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podpisati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena in 77. členom ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.
Prodajalec lahko brez obrazložitve do pričetka dražbe umakne s seznama katerikoli kos opreme.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje odpisane gostinske opreme dajeta: Miha Merlak, mail: miha.merlak@zzzs.si, tel. 01/30-77-206 in Dejan Horvat, mail: dejan.horvat@zzzs.si, tel. 01/30-77-282.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Priloga: Seznam odpisane opreme 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti