Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1871. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 4087.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,
A N E K S   š t.   9 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
(vsebina) 
S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in v plačne razrede uvrščajo nova delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija v plačnih skupinah G in J.
2. člen 
(uvrstitev delovnih mest) 
Nova delovna mesta se uvrstijo v naslednje plačne razrede v plačni skupini G:
Zap. št.
Šifra_DM ZSPJS
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
477
G026066
Asistent televizijske in filmske režije VI
VI
0
32
42
479
G026068
Operater avdio video strežniškega sistema
VI
0
30
40
480
G026069
Restavrator filmskega gradiva VI
VI
0
28
38
481
G026070
Snemalec – montažer VI
VI
0
29
39
482
G026071
Napovedovalec realizator
VI
0
32
42
483
G027157
Snemalec specialist VII/1
VII/1
0
31
41
484
G027158
Specialist avdio video strežniškega sistema
VII/1
0
32
42
485
G027159
Vodja oddelka VII/1
VII/1
0
32
42
486
G027160
Kamerman mojster
VII/2
0
40
50
487
G027161
Kreator maske mojster
VII/2
0
39
49
488
G027162
Mojster avdio video strežniškega sistema
VII/2
0
34
44
489
G027163
Mojster zvoka producent
VII2
0
44
54
490
G027164
Napovedovalec realizator VII/2
VII/2
0
38
48
491
G027165
Področni glasbeni urednik voditelj
VII/2
0
42
52
492
G027166
Producent specialist
VII/2
0
38
48
493
G027167
Restavrator filmskega gradiva specialist
VII/2
0
38
48
494
G027168
Režiser specialist
VII/2
0
45
55
495
G027169
Tolmač slovenskega znakovnega jezika
VII/2
0
39
49
496
G027170
Video producent
VII/2
0
35
45
Nova delovna mesta se uvrstijo v naslednje plačne razrede v plačni skupini J:
Zap. št.
Šifra_DM ZSPJS
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
497
J015072
Operater v režiji
V
0
22
32
498
J015073
Tehnik za antene nadzornik
V
0
25
35
499
J015074
Tehnik za antene projektant
V
0
25
35
500
J016091
Inženir strojnik specialist
VI
0
29
39
501
J016092
Inženir za antene nadzornik
VI
0
31
41
502
J016093
Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VI
VI
0
29
39
503
J016094
Tehnični urednik VI
VI
0
29
39
504
J017324
Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VII/1
VII/1
0
31
41
505
J017325
Planer izvedbe VII/1
VII/1
0
29
39
506
J017326
Tehnični koordinator v Glasbeni produkciji
VII/1
0
31
41
507
J017327
Tehnični urednik VII/1
VII/1
0
30
40
508
J017328
Vodja oddelka VII/1
VII/1
0
32
42
509
J017329
Notranji revizor – vodja
VII/2
0
49
57
510
J017330
Samostojni strokovni sodelavec specialist
VII/2
0
45
55
511
J017331
Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami
VII/2
0
33
43
512
J017332
Tehnični urednik specialist VII/2
VII/2
0
36
46
513
J018010
Pravnik – zastopnik zavoda
VIII
0
47
57
514
J035138
Upravljavec strojne mehanizacije specialist
V
0
24
34
515
J036040
Operater elektro energetik specialist
VI
0
29
39
516
J036041
Operater strojni energetik specialist
VI
0
29
39
517
J037020
Terenski kontrolor VII/1
VII/1
0
29
39
518
J037021
Projektni inženir specialist
VII/2
0
46
56
519
J037022
Samostojni strokovni sodelavec za gradnje
VII/2
0
40
50
3. člen 
(osnovna plača – nova pogodba o zaposlitvi) 
Javnim uslužbencem ali uslužbenkam, s katerimi bo zavod sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta iz prejšnjega člena, se višina osnovne plače glede na plačo pred uveljavitvijo tega aneksa ne sme znižati.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. julija 2020
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod Igor Kadunc
generalni direktor
Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik
predsednik 
Sindikat kulturnih 
in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač 
predsednik 
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost