Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1892. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 4114.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 – ZIUZEOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško 
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2020 dalje znašajo:
v EUR 
Vrtec
Starostna 
skupina 1–3 let
Starostna 
skupina 3–4 let
Kombinirani 
oddelki
Starostna 
skupina 3–6 let
Razvojni 
oddelek
1. Brestanica
800,39
443,04
480,19
400,65
2. Koprivnica
543,99
451,93
411,54
3. Krško
608,59
451,18
490,71
425,38
1.717,71
4. Leskovec
578,43
454,62
411,75
5. Podbočje
595,11
467,89
411,96
6. Raka
559,44
443,86
395,70
7. Senovo
658,68
432,36
453,14
429,91
2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,07 EUR na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2020.
Št. 605-2/2019-O704
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost