Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja, stran 4034.

  
Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 98/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kategorije in stopnje semenskega krompirja, zahteve za trženje in izjeme glede zahtev za trženje semenskega krompirja, zahteve glede sortiranja, pakiranja, pečatenja in označevanja semenskega krompirja, barvo, obliko in vsebino uradne etikete, pogoje za uradno potrditev in postopek uradne potrditve posamezne kategorije in stopnje semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja, izmenjavo podatkov o uvozu semenskega krompirja ter naknadno kontrolo semenskega krompirja v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/56/ES),
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena direktiva 2014/20/EU) in
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 39), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena direktiva 2014/21/EU).«.
2. člen 
V 10. členu, v prvem odstavku 11. člena, v prvi in drugi alineji 1. točke drugega odstavka 11. člena, v prvi in drugi alineji 2. točke drugega odstavka 11. člena, v prvi in drugi alineji 3. točke drugega odstavka 11. člena, v prvem odstavku 12. člena, v prvi in drugi alineji 1. točke drugega odstavka 12. člena ter v prvi in drugi alineji 2. točke drugega odstavka 12. člena se beseda »Direktive« nadomesti z besedilom »Izvedbene direktive«.
3. člen 
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na uradno etiketo se vključi rastlinski potni list, če so za to izpolnjeni pogoji in zahteve iz 85. in 86. člena Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU). Rastlinski potni list se na uradno etiketo vključi v skladu s petim odstavkom 83. člena Uredbe 2016/2031/EU.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
V 13. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje črtata vejica in beseda »in«, četrta alineja pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uradno potrjen semenski krompir se označi z uradnimi etiketami iz 8. člena tega pravilnika, ki jih izda organ za potrjevanje.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »za uradno etiketo iz priloge 3 tega pravilnika«.
5. člen 
V 14. členu se v 3. točki pod a) in 3. točki pod b) v drugi alineji številka »2« nadomesti s številko »3«.
6. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(izjeme glede pakiranja in označevanja majhnih pakiranj) 
(1) Ne glede na določbe 7. člena in prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se lahko semenski krompir kategorije certificirano seme trži v majhnih pakiranjih v vrečkah, kartončkih, škatlah, zabojčkih ali v drugi primerni embalaži z neto maso do 10 kg. Majhna pakiranja semenskega krompirja morajo biti zaprta tako, da je jasno vidno vsako odpiranje pakiranja in vsaka odstranitev ter ponovna pritrditev uradne etikete.
(2) Majhna pakiranja se označijo z uradnimi etiketami za majhna pakiranja, ki jih izda organ za potrjevanje. Uradne etikete za majhna pakiranja so enake barve kot uradne etikete iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika. Na uradnih etiketah za majhna pakiranja se navede podatek »Majhno pakiranje« in podatki iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika, razen navedbe »Pravila in standardi EU«. Namesto podatka o masi pakiranja se lahko navede število gomoljev v pakiranju.
(3) Za uradne etikete za majhna pakiranja se zahteva glede najmanjše velikosti iz 2. točke priloge 3 tega pravilnika ne uporablja.
(4) Določba četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika se za majhna pakiranja ne uporablja.
(5) Za majhna pakiranja organ za potrjevanje ne izda potrdila o uradni potrditvi iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika.«.
7. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji številka »3« nadomesti s številko »4«.
Na koncu druge alineje se vejica nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
V četrtem odstavku se črta sedma alineja, dosedanja osma alineja pa postane sedma alineja.
8. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta vejica in besedilo »in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: FITO-register)«.
V drugi alineji se črta besedilo »in FITO-register«.
9. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »s točko 1.1. pod b)« nadomesti z besedilom »s 4. točko«.
10. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo »in FITO-register«.
11. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku v prvi in šesti alineji črta besedilo »in FITO-register«.
12. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v točki a) v drugi alineji besedilo »s točko 2.5.« nadomesti z besedilom »s točko 2.4.«.
13. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
15. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
16. člen 
V prilogi 5 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti iz prve in druge alineje prejšnje točke so za posamezno kategorijo in stopnjo navedena v preglednici iz te priloge.
Preglednica: Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti za partije semenskega krompirja
utežni  %
Predosnovno seme
Osnovno seme
Certificirano seme
IS-TC
IS
vse stopnje
vse stopnje
1. Poškodovani gomolji in gomolji z znamenji bolezni:
1.1 gomolji, ki jih je prizadela gniloba (razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe), 
– od tega mokra gniloba
 
0,2 
 
0,5 
 
0,2
0,5 
 
0,2
1.2 gomolji z navadno krastavostjo krompirja (z več kot 1/3 prizadete površine gomolja)
0
5,0
5,0
5,0
1.3 gomolji, uveli zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja
0
0,5
1,0
1,0
1.4 gomolji z zunanjimi poškodbami (npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji)
0
3,0
3,0
3,0
1.5 gomolji s simptomi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov:
 
 
– Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
0
0
0
0
– Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
0
0
0
0
– bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]
0
1,0
5,0
5,0
– prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]
0
1,0
3,0
3,0
Skupaj dovoljena odstopanja iz točke 1.1. do 1.5.
6,0
6,0
8,0
2. Prisotnost zemlje in tujih primesi 
0,5
1,0
1,0
2,0
«. 
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2330-0050
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost