Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 4127.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2); (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19 – v nadaljevanju: uredba), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18 – v nadaljevanju: pravilnik) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2 in 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 16. seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah, preračunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele (Cpo) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto), so določeni na podlagi pravilnika, s katerim so opredeljeni povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere in znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
Plinovodno omrežje
3,80
7,00
Vročevodno omrežje
10,00
10,00
Javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, znaša:
– delež gradbene parcele stavbe (Dpo), znaša 0,4;
– delež površine objekta (Dto), znaša 0,6.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerim je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta Fn, ki jih določa ta odlok in so za posamezne objekte naslednji:
CC-SI - klasifikacijska objektov
Fn
1 STAVBE
11 STANOVANJSKE STAVBE
111
Enostanovanjske stavbe Op.: 1
0,9
112
Večstanovanjske stavbe Op.: 1
1,2
113
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine Op.: 1
1,2
12 NESTANOVANJSKE STAVBE
121
Gostinske stavbe Op.: 1
0,9
122
Poslovne in upravne stavbe Op.: 1
0,9
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti Op.: 1
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij Op.: 1
0,9
125
Industrijske in skladiščne stavbe Op.: 1
0,9
126
Stavbe splošnega družbenega pomena Op.: 1
0,9
127
Druge nestanovanjske stavbe Op.: 1
(razen za CC-SI 1273 Kulturna dediščina, ki se uporablja za druge namene)
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
1272
Obredne stavbe
0,9
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,9
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE
211 Ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21122
Samostojna parkirišča Op.: 1
(razen za objekte grajenega javnega dobra lokalnega pomena v javni lasti)
0,3
213 Letališke steze
2130 Letališke steze
21301
Letališke steze in ploščadi Op.: 1
(samo za objekte za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov; pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča; drugi objekti, namenjeni za varni zračni promet in obratovanje letališča)
0,3
23 INDUSTRIJSKI GRADBENI KOMPLEKSI
230 Industrijski gradbeni kompleksi
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
23010
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin Op.: 1,2
(NE za rudarske objekte za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje 
in skladiščenje mineralnih surovin, ki se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo) 
(DA za druge objekte)
0,3
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti
23020
Elektrarne in drugi energetski objekti Op.: 1,2
0,3
2303 Objekti kemične industrije
23030
Objekti kemične industrije Op.: 1,2
0,3
2304 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
23040
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje Op.: 1,2
0,3
24 DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411 Športna igrišča
24110
Športna igrišča Op.: 1,2
0,3
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: 
otroška in druga javna igrišča; zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki; igrišča za golf; vzletišča; konjeniški centri; javni vrtovi in parki; trgi; živalski 
in botanični vrtovi; urejena naravna kopališča; kampi; smučišča na vodi; kajakaške proge na divjih vodah Op.: 1,2
(razen otroška in druga javna igrišča; vzletišča; javni vrtovi in parki; trgi; urejena naravna kopališča; smučišča na vodi; kajakaške proge na divjih vodah)
 
0,3
skakalnice
0,3
razgledne ploščadi in opazovalnice Op.: 1
0,3
bazen za kopanje Op.: 1,2
0,3
242 Drugi gradbeni inženirski objekti
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti
24202
Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti 
ribogojnice Op.: 1
 
0,3
24203
Objekti za ravnanje z odpadki 
odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov Op.: 1,2
(razen za objekte za izvajanje gospodarske javne službe)
 
0,3
odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov Op.: 1,2
(razen za objekte za izvajanje gospodarske javne službe)
0,3
3 DRUGI GRADBENI POSEGI
31 TRAJNO RELIEFNO PREOBLIKOVANJE TERENA
311 Trajno reliefno preoblikovanje terena Op.: 1
(samo za CC-SI 31130 utrjene površine)
0,3
33 DRUGI GRADBENI POSEGI, KI NISO RAZVRŠČENI DRUGJE
331 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje Op.: 1,2
(samo za CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu in CC-SI 33120 Grajeni prostori
na vodi)
0,3
Op.1: Pri odločitvi glede odmere komunalnega prispevka je treba upoštevati določbe Zakona o urejanju prostora glede izpolnjevanja pogoja zavezanca ter zakonske in morebitne občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.
Op.2: Če gre za ureditev funkcionalno zaokroženega območja, v katerem je več med seboj funkcionalno povezanih stavb in gradbeno inženirskih objektov (GIO), se komunalni prispevek odmeri samo za posamezne stavbe in GIO na območju.
7. člen 
(računski faktor površine (Fp))
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega ali drugega odstavka tega člena ali na drug način, ki ga določajo predpisi o graditvi objektov, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo (fundusa) in računskega faktorja površine Fp, ki znaša za vse vrste objektov 1,5.
8. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, znaša:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
Cestno omrežje
40
Vodovodno omrežje
70
Kanalizacijsko omrežje
30
Plinovodno omrežje
100
Vročevodno omrežje
100
Javne površine 
40
III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA
9. člen 
Komunalni prispevek se ne plača za novo in obstoječo komunalno opremo v primerih, ki jih določa zakon in so naslednji:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
10. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je Mestna občina Slovenj Gradec in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov v višini 100 %,
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI:1271) v višini 50 %,
– poslovnih in upravnih stavb (CC-SI: 122), trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti (CC-SI: 123) in industrijskih stavb (CC-SI: 1251), katerih investitor je gospodarska družba, ki je vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad, v višini 50 %,
– mladim družinam, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje, za gradnjo enostanovanjskih stavb (CC-SI 111), pri čemer se za mlado družino šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let, kot mlade družine pa se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse druge družinske oblike, v višini 50 %.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se lahko oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je država oziroma pravna oseba v lasti države in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. O predmetni oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloči Mestni svet na predlog župana.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
11. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– da se komunalni prispevek odmerja zavezancu za obstoječo komunalno opremo zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta. Izračuna se tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan,
– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljenja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/16), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/16) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 50/18).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost