Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1898. Cenik za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran, stran 4117.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   C E N I K 
za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 29. junija 2020.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18), je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 29. junija 2020 sprejel naslednji
C E N I K 
za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran 
1. SKLOP: Najem stavbnega zemljišča za kmetijski namen
Višina najemnine se izračuna po naslednjih merilih: osnova za izračun najemnine je osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča, pomnožena z velikostjo zemljišča, ki je predmet najema, pomnožena s faktorjem za kmetijsko namembnost, pomnožena s faktorjem za velikost ter pomnožena s faktorjem za lokacijo zemljišča.
Cn = Oc x Fv x v x Fl x Fk 
 
Cn = višina letne najemnine (EUR/leto)
Oc = osnovna cena na 1 m2 (EUR/m2/leto)
Fv = faktor velikosti
v = velikost (m2)
Fl = faktor lokacije
Fk = faktor za kmetijsko rabo (= 0,2)
FAKTOR LOKACIJE (po grafiki):*
A.
Strogi center Portoroža (avditorij, ves Portorož)
F= 1,50
B.
Območje zahodno in južno od Belokriške ceste in Koprske ceste ob robu južne pozidave Lucan ter Kampolin ter Fazan 
in ob regionalni cesti do bivše tovarne Droga
F= 1,30
C.
Območje naselbinskih jeder Sečovelj, Dragonje, Strunjana, Padne, Nove vasi 
in Sv. Petra
F= 1,10
D.
Druga območja nestrnjene naselbinske sestave
F= 0,90
* Grafična priloga z mejami območij je sestavni del tega cenika, ki se objavi na spletni strani Občine Piran. Obseg za izračunavanje faktorja lokacije je za primere najema kmetijskega zemljišča ohranjen iz Cenika za obračun zakupnin za oddajo stavbnih zemljišč v zakup (Uradni list RS, št. 36, 26. september 2003).
FAKTOR VELIKOSTI:*
Do 100 m2
F= 1,20
100 do 300 m2
F= 1,00
300 do 700 m2
F= 0,80
700 m2 do 1000 m2
F= 0,60
1000 do 2000 m2
F= 0,30
2000 do 5000 m2
F= 0,20
Nad 5000 m2
F= 0,10
* Pri odločitvi o uporabi faktorja za velikost se upošteva, da če ima najemnik več zemljišč v najemu (združena celota), se faktor velikosti upošteva za celotno površino zemljišč v najemu. Za zemljišča, ki pa se med seboj ne stikajo, se upošteva vsaka površina zemljišč posebej.
Za izračun letne najemnine se upošteva osnovna cena na 1 m2 zemljišča v višini 0,60 EUR/m2, ki se korigira s faktorjem za dejavnost (kmetijstvo) v višini 0,2.
Ne glede na izračun najemnine po tem ceniku letna najemnina ne more biti manjša od 60 EUR.
2. SKLOP: Najem stavbnih zemljišč za namene turizma in trgovine, industrije in obrti ter za stanovanjski namen
Za namen izračunavanja letne najemnine za najem stavbnih zemljišč za namene turizma in trgovine, industrije in obrti ter za stanovanjski namen se najemnina izračuna po naslednjih merilih:
Cn = Fl x Fd x Oc x v 
 
Cn = višina letne najemnine (EUR/leto)
Oc = osnovna cena na 1 m2 (EUR/m2/leto)
Fl = faktor lokacije
Fd = faktor dejavnosti
v = velikost (m2)
Za izračun letne najemnine se upošteva osnovna cena na 1 m2 zemljišča v višini 1,00 EUR/m2.
Ne glede na izračun po tem ceniku letna najemnina ne more biti manjša od 60 €.
FAKTOR DEJAVNOSTI:
1.
Turizem, trgovina
F= 2,0
2.
Industrija, obrt
F= 1,1
3.
Stanovanjski namen
F= 1,0
FAKTOR LOKACIJE: (po grafiki)*
A.
Območje KS Portorož, Piran, Lucija, »zaledje«
F= 1,0
B.
Območje Strunjanske doline – senčne lege
F= 0,70
C.
Območje KS Sečovlje
F= 0,70
D.
Območje KS Sv. Peter
F= 0,50
E.
Območje KS Nova vas
F= 0,50
F.
Območje Piran, Portorož in Lucija, obmorski del – najboljše lokacije 
in OC Lucija
F= 1,30
G.
Območje Strunjana, obmorski del, vključno s Salinero
F= 1,15
H.
Območje KS Padna
F= 0,50
* Grafična priloga z mejami območij je sestavni del tega cenika, ki se objavi na spletni strani Občine Piran. Uvedena so nova območja glede na prej veljavni model zakupov (najemov).
3. SKLOP: Drugi primeri najemov stavbnih zemljišč
Parkirni prostor. Za namen izračunavanja letne najemnine za najem stavbnega zemljišča za izključni namen parkirnega prostora se določi fiksni znesek za najem 1 m2 v višini 13,00 EUR/m2/leto.
Za namen izračunavanja letne najemnine za uporabo zemljišča za oddajanje stavbnih zemljišč za namene postavitve kioskov po naslednjih merilih: pri določanju vrednosti najema stavbnega zemljišča za namen postavitve kioska se v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, naroči cenitev, saj gre za začasni objekt z omejeno dobo najema.
Letna najemnina, določena ob sklenitvi najemne pogodbe, osnovna cena na m2 zemljišča ter minimalni znesek letne najemnine se enkrat letno revalorizira oziroma uskladi z uradno objavljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Letno izhodiščno najemnino določi župan s sklepom. Prav tako župan Občine Piran s sklepom uskladi z uradno objavljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu letno najemnino, osnovno ceno za m2 ter minimalni znesek letne najemnine.
Najemnika, ki ni zmožen poplačati najemnine po tem ceniku, se oprosti obveznosti plačila najemnine, pri čemer mora tak najemnik izkazati s pravnomočno odločbo pristojnega organa, da je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
Z uveljavitvijo tega cenika preneha veljati Cenik za izračun zakupnin za oddajo stavbnih zemljišč v zakup (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 36/2003).
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 29. junija 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/2014 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A  I L  S E G U E N T E  T A R I F F A R I O 
per il calcolo dei canoni d'affitto per i terreni edificabili di proprietà del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 15a seduta ordinaria del 29 giugno 2020.
N. 46506-1/2001
Pirano, 9 luglio 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 15ª seduta ordinaria del 29 giugno 2020 approva il seguente
T A R I F F A R I O 
per il calcolo dei canoni d’affitto per i terreni edificabili di proprietà del Comune di Pirano 
1a SEZIONE: Affitto di terreno edificabile a scopo agricolo
L’ammontare del canone d’affitto si calcola in base ai seguenti criteri: la base per il calcolo del canone d’affitto è il prezzo base per m2 di terreno edificabile, moltiplicato per le dimensioni del terreno in oggetto, moltiplicato per il coefficiente per la destinazione d’uso agricolo, moltiplicato per il coefficiente per le dimensioni e moltiplicato per il coefficiente per la posizione del terreno.
Cn = Oc x Fv x v x Fl x Fk 
 
Cn = ammontare del canone annuale (EUR/anno)
Oc = prezzo base per 1 m2 (EUR/m2/anno)
Fv = coefficiente per le dimensioni
v = dimensioni (m2)
Fl = coefficiente per la posizione
Fk = coefficiente per l’uso agricolo (= 0,2)
COEFFICIENTE DI POSIZIONE (in base alla grafica):*
A.
Centro di Portorose (Auditorio, Portorose intera)
F= 1,50
B.
Area occidentale e meridionale dalla Strada 
di Croce Bianca e della Strada di Capodistria lungo il margine meridionale edificato di Luzzano e Campolino nonché Fasano e lungo la strada regionale fino alla ex fabbrica Droga
F= 1,30
C.
Area dei nuclei abitati di Sicciole, Strugnano, Padna, Nova vas e Sv. Peter
F= 1,10
D.
Altre aree di composizione insediativa sparsa
F= 0,90
* L’allegato grafico con i confini delle aree è parte integrante del presente tariffario, che si pubblica sul sito istituzionale del Comune di Pirano. Il calcolo del coefficiente di posizione è previsto per i casi di affitto di terreno agricolo mantenuto come dal Tariffario per il calcolo dei canoni di affitto per i terreni edificabili in affitto (GU RS n. 36, 26. 9. 2003).
COEFFICIENTE DI DIMENSIONE:*
Fino a 100 m2
F= 1,20
100 fino a 300 m2
F= 1,00
300 fino a 700 m2
F= 0,80
700 m2 fino a 1000 m2
F=0,60
1000 fino a 2000 m2
F= 0,30
2000 fino a 5000 m2
F= 0,20
Oltre 5000 m2
F= 0,10
* Nella decisione di utilizzo del coefficiente di dimensione, se l’affittuario ha in affitto più terreni (un insieme unificato), si considera lo stesso coefficiente per l’intera superficie dei terreni in affitto. Per i terreni che non sono adiacenti, si considera ogni superficie di terreno separatamente.
Per il calcolo del canone d’affitto annuale, si considera il prezzo base per 1 m2 di terreno pari a 0,60 EUR/m2, che si corregge con il coefficiente per l’attività (agricola) pari a 0,2.
Il canone di affitto annuale, a prescindere dal calcolo del canone in base al presente tariffario, non può essere inferiore a 60 EUR.
2a SEZIONE: L’affitto di terreni edificabili a scopo turistico e commerciale, industriale e artigianale nonché a scopo residenziale
Per il calcolo del canone d’affitto annuale per l’affitto di terreni edificabili a scopo turistico e commerciale, industriale e artigianale nonché a scopo residenziale, il canone di affitto si calcola in base ai seguenti criteri:
Cn = Fl x Fd x Oc x v 
 
Cn = ammontare del canone annuale (EUR/anno)
Oc = prezzo base per 1 m2 (EUR/m2/anno)
Fl = coefficiente di posizione
Fd = coefficiente per l’attività
v = dimensioni (m2)
Per il calcolo del canone d’affitto annuale, si considera il prezzo base per 1 m2 di terreno pari a 1,00 EUR/m2.
Il canone annuale, a prescindere dal calcolo in base al presente tariffario, non può essere inferiore a 60 €.
COEFFICIENTE PER L’ATTIVITÀ:
1.
Turismo, commercio
F= 2,0
2.
Industria, artigianato
F= 1,1
3.
Scopo residenziale
F= 1,0
COEFFICIENTE DI POSIZIONE: (in base alla grafica)*
A.
Area CL di Portorose, Pirano, Lucia, 
ed »entroterra«
F= 1,0
B.
Area della valle di Strugnano – posizioni in ombra
F= 0,70
C.
Area CL di Sicciole
F= 0,70
D.
Area CL di Sv. Peter
F= 0,50
E.
Area CL di Nova vas
F= 0,50
F.
Area di Pirano, Portorose e Lucia, parte sul lungomare – le migliori posizioni 
e la zona artigianale di Lucia
F= 1,30
G.
Area di Strugnano, parte sul lungomare, con inclusa l’area di Salinera
F= 1,15
H.
Area CL di Padna
F= 0,50
* L’allegato grafico con i confini delle aree è parte integrante del presente tariffario, che si pubblica sul sito istituzionale del Comune di Pirano. Sono state introdotte nuove aree rispetto al precedente modello di affitto.
3a SEZIONE: Altri esempi di affitto di terreni edificabili
Parcheggio – stallo di sosta. Ai fini del calcolo dell'affitto annuale per l'affitto di un terreno edificabile a scopo esclusivo di parcheggio – stallo di sosta, si determina un importo fisso per l'affitto di 1 m2 pari a 13,00 EUR/m2/anno.
Ai fini del calcolo dell'affitto annuale per l’utilizzo del terreno per l’affitto di terreni edificabili, allo scopo di ubicare chioschi in base ai seguenti criteri: nel determinare il valore di affitto del terreno edificabile destinato all’ubicazione del chiosco, in conformità alla legge vigente che regola il patrimonio disponibile dello Stato e degli Enti locali autonomi, si ordina l’estimazione poiché si tratta di un fabbricato temporaneo con un periodo di affitto limitato.
L'affitto annuale determinato alla stipula del contratto di affitto, il prezzo base per m2 di terreno e l'importo minimo dell'affitto annuale vengono rivalutati una volta all'anno ovvero adeguati all'indice dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità pubblicato ufficialmente nell'anno precedente. L’affitto annuale iniziale è stabilito dal sindaco con delibera. Il Sindaco del Comune di Pirano, altresì adegua con delibera l'affitto annuale, il prezzo base per m2 e l’importo minimo di affitto annuale all'indice dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità pubblicato ufficialmente nell'anno precedente.
L’affittuario che non è in grado di pagare l’affitto in base al presente tariffario, si esonera dall’onere di pagamento del canone di affitto, per cui tale affittuario deve dimostrare con una decisione definitiva dell’organo competente, di essere beneficiario dell’aiuto sociale ai sensi delle norme dell’assistenza sociale.
Con l’entrata in vigore del presente tariffario cessa la validità del Tariffario per il calcolo degli affitti per i terreni edificabili (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 36/2003).
Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 46506-1/2001
Pirano, 29 giugno 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost