Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1868. Kolektivni dogovor, stran 4072.

  
K O L E K T I V N I   D O G O V O R 
Stranke podpisnice tega dogovora
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,
sklenejo dogovor z vsebino naslednjih točk:
1. 
Stranke podpisnice tega dogovora uvodoma soglasno ugotavljajo, da sta Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija na podlagi izdanih odločb pristojnega ministrstva določena kot reprezentativna sindikata na področju radijske in televizijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Reprezentativnost na področju dejavnosti velja za vse poklice, ki so v dejavnosti zastopani. Sindikata sta tudi sopodpisnika Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS).
2. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da se dogovorjene vsebine iz tega dogovora realizira tako, da stranke sklenejo aneks ali anekse h KPJZRTVS, razen če ta dogovor ne določa drugače.
Ugotovljene napake ali nepravilnosti iz aneksov h KPJZRTVS pri uvrščanju sistemiziranih delovnih mest RTV Slovenija v plačne razrede se odpravi s sklenitvijo novega aneksa ali novih aneksov.
3. 
Delovna mesta, ki niso uvrščena v plačno skupino B, a so vezana na trajanje mandatov voljenih funkcij ali funkcij z imenovanji organa, so posebnost znotraj kataloga delovnih mest.
Posebna delovna mesta so »Sindikalni zaupnik RTV Slovenija«, »Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija«, »Poklicni član sveta delavcev« in »Varuh pravic gledalcev in poslušalcev«, pri čemer gre za voljeno funkcijo v organ soupravljanja, za funkcijo na podlagi imenovanja organa sindikata in za funkcijo na podlagi imenovanja Programskega sveta RTV Slovenija. Za čas opravljanja funkcij se z izvoljenimi ali imenovanimi javnimi uslužbenci ali uslužbenkami (v nadaljevanju: uslužbenci – ne glede na spol) sklene pogodbe o zaposlitvi.
Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Sindikalni zaupnik RTV SLO« se sklene le z javnim uslužbencem, ki je izvoljen s strani reprezentativnega sindikata v zavodu in ga organ sindikata imenuje na funkcijo.
Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Predsednik sveta delavcev RTV SLO« se sklene le z javnim uslužbencem, ki je na neposrednih volitvah izvoljen v svet delavcev, je s strani organa izvoljen za predsednika sveta delavcev in ga svet delavcev s sklepom o opravljanju poklicne funkcije imenuje za poklicnega predsednika sveta delavcev.
Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Poklicni član sveta delavcev« se sklene le z javnim uslužbencem, ki je na neposrednih volitvah izvoljen v svet delavcev in ga svet delavcev s sklepom o opravljanju funkcije imenuje za poklicnega člana.
Pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »Varuh pravic gledalcev in poslušalcev« se sklene le z javnim uslužbencem, ki ga na to mesto imenuje Programski svet RTV Slovenija.
Ostale vsebine v zvezi s posebnimi delovnimi mesti, vezane na uvrstitev v plačne razrede, plačo, dodatke, nadomestila, povračila, delovno uspešnost, letno ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanja, stranke dogovorijo z aneksom h KPJZRTVS.
Šteje se, da je varuh pravic gledalcev in poslušalcev, sindikalni zaupnik, predsednika sveta delavcev ali poklicni član sveta delavcev postavljen v manj ugoden položaj, če prejme del plače iz naslova delovne uspešnosti nižji od povprečja zavoda ali če je ocenjen z nižjo oceno od povprečne ocene v zavodu. Enako se šteje, če dela plače iz naslova delovne uspešnosti ne prejme ali če ni ocenjen.
4. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da vsebine iz naslova obračuna nadomestil plač, določanja dni letnega dopusta, dela na dela proste dni ter določitve delovnih dni in njihovega števila v letnem razporedu delovnega časa, uskladijo z veljavnimi predpisi in sklenejo v petih mesecih od sklenitve tega dogovora.
5. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da pričnejo sistematični pregled sistemizacije delovnih mest z namenom izvedbe posodobitve in uskladitve z zakonom v devetih mesecih od sklenitve tega dogovora.
6. 
Stranke tega dogovora so soglasne, da pričnejo s pogajanji o določitvi kriterijev za število poklicnih sindikalnih zaupnikov v treh mesecih od sklenitve tega dogovora.
7. 
Stranke tega dogovora se zavezujejo, da si bodo z vsemi sredstvi prizadevale za pravilno izvajanje tega dogovora in njegovih določb. Izvajanje v nasprotju z določbami tega dogovora šteje kot kršitev dogovora.
8. 
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. julija 2020
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 
Igor Kadunc 
generalni direktor
Sindikat 
delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik
predsednik 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač 
predsednik 
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost