Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1869. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 4072.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc, MBA,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, predsednik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter Kosmač, predsednik,
A N E K S   š t.   7 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
(ugotovitev) 
Stranke podpisnice uvodoma soglasno ugotavljajo, da je v Aneksu št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 3/19 z dne 11. 1. 2019), sklenjenem na podlagi dogovora med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z dne 3. 12. 2018 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju – Uradni list RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018), pri uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede izpadel stolpec najvišjih plačnih razredov z napredovanji, da z aneksom niso bila uvrščena vsa delovna mesta iz kolektivne pogodbe, da vsa delovna mesta niso bila uvrščena v pravilne plačne skupine, plačne podskupine, tarifne razrede in plačne razrede, da vse uvrstitve niso sovpadale s časovno dinamiko iz dogovora ter da vsa imena delovnih mest niso bila pravilno zapisana.
2. člen 
(namen) 
S sklenitvijo tega aneksa h kolektivni pogodbi se uvrstijo delovna mesta v plačne razrede skladno z vsebino dogovora iz prejšnjega člena in izvedejo ostali popravki v skladu z zakonom.
3. člen 
(popravek imena delovnega mesta) 
Spremenijo se zaporedna številka »19«, ime delovnega mesta »Kostumograf stilist« in šifra delovnega mesta »G017054« iz 2. člena Aneksa h KPJZRTVS (Uradni list RS, št. 69/08) in sicer tako, da se po novem pravilno glasi: »91«, »Kostumograf specialist«. Uvrstitev delovnega mesta v plačni razred določa 7. člen tega aneksa.
4. člen 
(sprememba tarifnega razreda delovnega mesta) 
Spremeni se tarifni razred delovnega mesta »Svetovalec generalnega direktorja« s šifro »J017248« iz 2. člena Aneksa h KPJZRTVS (Uradni list RS, št. 69/08) in sicer tako, da se tarifni razred tega delovnega mesta iz »VIII« spremeni v »VII/2«. Uvrstitev delovnega mesta v plačni razred določa 7. člen tega aneksa.
5. člen 
(ukinitev delovnega mesta) 
Delovno mesto »Arhivski tehnik« z zaporedno številko »2« in šifro delovnega mesta »G025002« iz 2. člena Aneksa h KPJZRTVS (Uradni list RS, št. 69/08) se ukine in se črta iz kataloga delovnih mest RTV Slovenija.
6. člen 
(popravek plačne skupine in šifre delovnega mesta) 
V katalogu se popravijo šifre delovnih mest, ki so bila nepravilno uvrščena v plačno skupino G in se nadomestijo z novimi šiframi plačne skupine J:
– Vodja oddelka I, TR VII/2 – šifra G027915 se nadomesti s šifro J017991,
– Vodja oddelka II, TR VII/2 – šifra G027917 se nadomesti s šifro J017992,
– Vodja službe I, TR VII/2 – šifra G027925 se nadomesti s šifro J017993,
– Vodja službe II, TR VII/2 – šifra G027927 se nadomesti s šifro J017994,
– Vodja službe III, TR VII/2 – šifra G027929 se nadomesti s šifro J017995.
Popravek plačne skupine in šifre delovnega mesta iz prejšnjega odstavka tega člena ne pomeni sprememb del in nalog, tarifnega razreda, plačnega razreda ali drugih lastnosti delovnega mesta v sistemizaciji ter ne glede na popravek plačne skupine in podskupine ne šteje kot prehod na drugo delovno mesto s posledico prekinitve napredovalnega obdobja v smislu določbe drugega odstavka 8. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19). Nobeno od teh delovnih mest se ne ukinja in ne sme pomeniti kakršnekoli spremembe ali poslabšanja pravnega položaja tistih javnih uslužbencev, ki so zaposleni na teh delovnih mestih. Ta sprememba ne pomeni podlage za kakršnokoli reorganizacijo.
7. člen 
(uvrstitev delovnih mest) 
S sklenitvijo tega aneksa se delovna mesta kataloga RTV Slovenija uvrščajo v naslednje plačne razrede:
Zap. št.
Šifra_DM ZSPJS
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
G016008
Likovni TV oblikovalec
VI
0
27
37
2
G017007
Dramaturg
VII/2
0
35
45
3
G017010
Glasbeni urednik
VII/2
0
37
47
4
G017012
Inšpektor orkestra
VII/2
0
34
44
5
G017014
Koncertni mojster
VII/2
0
45
55
6
G017017
Kostumograf
VII/2
0
32
42
7
G017019
Namestnik koncertnega mojstra
VII/2
0
39
49
8
G017033
Priznani dramaturg
VII/2
0
44
54
9
G017036
Priznani orkestrski glasbenik
VII/2
0
42
52
10
G017037
Priznani solistični orkestrski glasbenik
VII/2
0
44
54
11
G017040
Režiser
VII/2
0
43
53
12
G017041
Scenarist
VII/2
0
36
46
13
G017042
Scenograf
VII/2
0
33
43
14
G017049
Drugi solist
VII/2
0
37
47
15
G017050
Glasbeni producent
VII/2
0
38
48
16
G017051
Glasbeni producent orkestra
VII/2
0
40
50
17
G017052
Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
45
55
18
G017053
Koncertni mojster – prvi trobentač
VII/2
0
45
55
19
G017054
Kostumograf specialist
VII/2
0
35
45
20
G017055
Kreator maske
VII/2
0
36
46
21
G017056
Namestnik solista
VII/2
0
38
48
22
G017057
Namestnik solista godalca
VII/2
0
38
48
23
G017058
Namestnik solista improvizatorja
VII/2
0
38
48
24
G017059
Režiser prvak
VII/2
0
52
57
25
G017060
Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist
VII/2
0
41
51
26
G017061
Solist improvizator
VII/2
0
39
49
27
G017062
Solist radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
39
49
28
G017063
Stilist
VII/2
0
33
43
29
G017064
Tuttist
VII/2
0
35
45
30
G017065
Tuttist namestnik
VII/2
0
36
46
31
G017066
Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra
VII/2
0
41
51
32
G017067
Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
44
54
33
G017068
Drugi solist improvizator
VII/2
0
37
47
34
G017069
Scenograf mojster
VII/2
0
40
50
35
G017070
Kostumograf mojster
VII/2
0
40
50
36
G017071
Mojster mešalec slike specialist
VII/2
0
40
50
37
G017072
Mojster zvoka VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
38
G017073
Kostumograf specialist
VII/2
0
35
45
39
G025004
Dokumentalist fotograf
V
0
23
33
40
G025038
Arhivar glasbenega sestava
V
0
22
32
41
G025039
Asistent TV snemalca
V
0
23
33
42
G025040
Organizator izvedbe V
V
0
22
32
43
G025043
Tehnik magnetoskopa
V
0
23
33
44
G025045
Tehnik osvetljave
V
0
23
33
45
G025046
Tehnik predvajanja
V
0
23
33
46
G025050
Videotehnik kontrolor kamere
V
0
23
33
47
G025051
Zvokovni tehnik
V
0
23
33
48
G025052
Asistent montažer V
V
0
18
28
49
G025053
Filmski tehnik V
V
0
23
33
50
G025054
Garderober mojster V
V
0
21
31
51
G025055
Kašer mojster V
V
0
20
30
52
G025056
Kostumska šivilja/krojač mojster V
V
0
21
31
53
G025057
Masker V
V
0
21
31
54
G025058
Medijski asistent V
V
0
20
30
55
G025059
Monter scene mojster V
V
0
21
31
56
G025060
Nototekar V
V
0
20
30
57
G025061
Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V
V
0
20
30
58
G025062
Oblikovalec TV grafike V
V
0
23
33
59
G025063
Rekviziter mojster V
V
0
25
35
60
G025064
Rekviziter V
V
0
19
29
61
G025065
Scenski mizar mojster V
V
0
21
31
62
G025066
Scenski slikar mojster V
V
0
21
31
63
G025067
Tajnica režije V
V
0
23
33
64
G025068
Tajnica uredništva V
V
0
21
31
65
G025069
Tajnica v poročilih V
V
0
21
31
66
G025070
Tapetnik mojster V
V
0
20
30
67
G025071
RTV Arhivar
V
0
20
30
68
G025072
Asistent realizacije
V
0
23
33
69
G026020
Tajnica režije skript
VI
0
26
36
70
G026024
Asistent TV in filmskega snemalca
VI
0
27
37
71
G026025
Kolorist
VI
0
27
37
72
G026028
Koordinator media planiranja
VI
0
27
37
73
G026029
Koordinator programa
VI
0
25
35
74
G026030
Mešalec slike
VI
0
28
38
75
G026031
Montažer multimedije
VI
0
28
38
76
G026032
Monter scene vodja gradnje
VI
0
26
36
77
G026033
Načrtovalec sporeda VI
VI
0
26
36
78
G026034
Oblikovalec maske VI
VI
0
26
36
79
G026036
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
VI
0
27
37
80
G026037
Organizator dnevne priprave programov
VI
0
26
36
81
G026038
Organizator izvedbe VI
VI
0
28
38
82
G026041
Programer osvetljave
VI
0
27
37
83
G026042
Realizator oddaj VI
VI
0
29
39
84
G026043
Specialist obdelave filma
VI
0
27
37
85
G026044
Spiker
VI
0
29
39
86
G026045
Inženir magnetoskopa VI
VI
0
27
37
87
G026046
Inženir predvajanja VI
VI
0
27
37
88
G026047
Inženir videa VI
VI
0
27
37
89
G026048
Media planer VI
VI
0
25
35
90
G026049
Medijski arhivar VI
VI
0
24
34
91
G026050
Tehnični vodja VI
VI
0
29
39
92
G026051
Uglaševalec VI
VI
0
27
37
93
G026052
Redaktor VI
VI
0
28
38
94
G026053
Snemalec VI
VI
0
27
37
95
G026054
Kamerman VI
VI
0
27
37
96
G026055
Montažer slike in zvoka VI
VI
0
27
37
97
G026056
Oblikovalec video
VI
0
27
37
98
G026057
Glasbeni redaktor VI
VI
0
27
37
99
G026058
Medijski arhivist
VI
0
27
37
100
G026059
Scenski fotograf VI
VI
0
27
37
101
G026060
Asistent režije VI
VI
0
28
38
102
G026061
Tajnica režije I
VI
0
29
39
103
G027006
Kamerman
VII/2
0
31
41
104
G027013
Mojster mešalec slike
VII/2
0
34
44
105
G027014
Mojster osvetljave
VII/2
0
34
44
106
G027015
Mojster zvoka
VII/2
0
34
44
107
G027016
Montažer
VII/2
0
31
41
108
G027017
Napovedovalec
VII/2
0
32
42
109
G027027
Producent
VII/2
0
35
45
110
G027029
Snemalec
VII/2
0
31
41
111
G027042
Urednik internega glasila
VII/2
0
35
45
112
G027046
Turnusni urednik
VII/2
0
40
50
113
G027051
Urednik oddaj
VII/2
0
43
53
114
G027053
Voditelj osrednjih oddaj
VII/2
0
47
57
115
G027055
Urednik uredništva
VII/2
0
47
57
116
G027056
Odgovorni urednik programa
VII/2
0
52
57
117
G027057
Asistent TV/RA režije
VII/1
0
33
43
118
G027058
Asistent scenografa
VII/1
0
30
40
119
G027059
Direktor fotografije
VII/2
0
43
53
120
G027060
Direktor fotografije prvak
VII/2
0
50
57
121
G027061
Ekspert področja
VII/2
0
45
55
122
G027062
Fonetik lektor
VII/2
0
37
47
123
G027063
Glasbeni redaktor
VII/1
0
31
41
124
G027064
Glasbeni urednik voditelj
VII/2
0
40
50
125
G027065
Glavni kamerman
VII/2
0
40
50
126
G027066
Glavni načrtovalec TV sporedov
VII/2
0
37
47
127
G027067
Glavni producent
VII/2
0
51
57
128
G027068
Glavni snemalec
VII/2
0
41
51
129
G027069
Kamerman specialist
VII/2
0
36
46
130
G027070
Kamerman VII/1
VII/1
0
29
39
131
G027074
Lektor jezikovni svetovalec
VII/2
0
37
47
132
G027075
Lektor prevajalec
VII/2
0
38
48
133
G027076
Mojster kolorist
VII/2
0
34
44
134
G027077
Mojster likovnega TV oblikovanja
VII/2
0
34
44
135
G027078
Mojster montažer
VII/2
0
40
50
136
G027079
Mojster osvetljave specialist
VII/2
0
40
50
137
G027080
Mojster predvajanja
VII/2
0
34
44
138
G027081
Mojster videa
VII/2
0
34
44
139
G027082
Mojster zvoka specialist
VII/2
0
40
50
140
G027083
Montažer napovednikov
VII/2
0
33
43
141
G027084
Montažer specialist
VII/2
0
36
46
142
G027085
Montažer VII/1
VII/1
0
29
39
143
G027086
Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov
VII/2
0
33
43
144
G027087
Načrtovalec TV sporedov VII/2
VII/2
0
34
44
145
G027088
Napovedovalec voditelj
VII/2
0
37
47
146
G027089
Oblikovalec 3D
VII/1
0
31
41
147
G027090
Oblikovalec glasbe
VII/2
0
33
43
148
G027091
Oblikovalec maske VII/1
VII/1
0
31
41
149
G027092
Oblikovalec osvetljave
VII/1
0
31
41
150
G027093
Oblikovalec zvočne podobe
VII/2
0
40
50
151
G027094
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1
VII/1
0
31
41
152
G027096
Pomočnik direktorja PPE
VII/2
0
50
57
153
G027097
Prevajalec redaktor
VII/2
0
37
47
154
G027098
Producent oglasnih vsebin
VII/2
0
35
45
155
G027099
Producent programa I
VII/2
0
46
56
156
G027100
Producent programa II
VII/2
0
40
50
157
G027101
Realizator oddaj VII/2
VII/2
0
34
44
158
G027102
Realizator predvajanja
VII/2
0
34
44
159
G027103
Režiser zvoka
VII/2
0
43
53
160
G027104
Scenograf specialist
VII/2
0
35
45
161
G027105
Snemalec reporter
VII/2
0
36
46
162
G027106
Snemalec VII/1
VII/1
0
29
39
163
G027107
Tehnični vodja RA/TV produkcije
VII/2
0
37
47
164
G027108
Tehnolog scene
VII/2
0
34
44
165
G027109
TV in filmski snemalec
VII/2
0
37
47
166
G027110
Urednik predvajanja
VII/2
0
37
47
167
G027111
Urednik programa
VII/2
0
50
57
168
G027112
Urednik scenarist
VII/2
0
39
49
169
G027113
Varuh pravic gledalcev in poslušalcev
VII/2
0
57
57
170
G027114
Vodja programskega projekta
VII/2
0
42
52
171
G027115
Dokumentalist arhivar
VII/1
0
29
39
172
G027116
Dokumentalist informator
VII/2
0
33
43
173
G027117
Dokumentalist nototekar
VII/2
0
34
44
174
G027118
Dokumentalist raziskovalec
VII/2
0
37
47
175
G027119
Strokovni sodelavec za avtorske pravice
VII/2
0
33
43
176
G027120
Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost
VII/2
0
34
44
177
G027121
Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo
VII/2
0
34
44
178
G027122
Redaktor VII/2
VII/2
0
31
41
179
G027123
Realizator specialist
VII/2
0
38
48
180
G027124
Tehnični vodja RA/TV produkcije
VII/1
0
35
45
181
G027128
Realizator VII/1
VII/1
0
33
43
182
G027129
Likovni TV oblikovalec VII/1
VII/1
0
29
39
183
G027130
Asistent kostumografa
VII/1
0
29
39
184
G027131
Mešalec slike VII/1
VII/1
0
29
39
185
G027132
Montažer napovednikov VII/1
VII/1
0
29
39
186
G027133
Inženir videa VII/1
VII/1
0
29
39
187
G027134
Inženir predvajanja VII/1
VII/1
0
30
40
188
G027135
Producent VII/1
VII/1
0
31
41
189
G027136
Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
190
G027137
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist
VII/2
0
40
50
191
G027138
Mojster osvetljave VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
192
G027139
Mojster mešalec slike VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
193
G027140
Realizator napovednikov
VII/2
0
37
47
194
G027141
Realizator napovednikov specialist
VII/2
0
40
50
195
G027142
Mojster videa VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
196
G027143
Mojster videa specialist
VII/2
0
40
50
197
G027144
Glasbeni producent glasbenih sestavov
VII/2
0
43
53
198
G027145
Aranžer specialist
VII/2
0
39
49
199
G027146
Mojster predvajanja programov VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
200
G027147
Mojster predvajanja programov specialist
VII/2
0
40
50
201
G027148
Glasbeni vodja orkestra
VII/2
0
47
57
202
G027149
Glasbenik
VII/1
0
34
44
203
G027150
Tehnični producent
VII/2
0
42
52
204
G027914
Vodja oddelka I
VII/2
0
42
52
205
G027916
Vodja oddelka II
VII/2
0
39
49
206
G027918
Vodja organizacijske enote I
VII/2
0
53
57
207
G027919
Vodja organizacijske enote II
VII/2
0
51
57
208
G027920
Vodja organizacijske enote OZ
VII/2
0
55
57
209
G027921
Vodja programsko produkcijske enote MMC
VII/2
0
53
57
210
G027922
Vodja regionalnega centra
VII/2
0
55
57
211
G027923
Vodja skupine
VII/2
0
36
46
212
G027924
Vodja službe I
VII/2
0
50
57
213
G027926
Vodja službe II
VII/2
0
46
56
214
G027928
Vodja službe III
VII/2
0
42
52
215
G028009
Ekspert področja
VIII
0
50
57
216
G029014
Ekspert področja
IX
0
54
57
217
J014003
Referent IV
IV
0
15
25
218
J015005
Ekonomski referent V (I)
V
0
20
30
219
J015009
Finančno računovodski delavec V
V
0
22
32
220
J015043
Finančni koordinator V
V
0
20
30
221
J015044
Finančni referent V
V
0
22
32
222
J015045
Internetni administrator V
V
0
23
33
223
J015046
Kadrovski referent V
V
0
22
32
224
J015047
Planer V
V
0
20
30
225
J015048
Prodajni komercialist V
V
0
19
29
226
J015049
Računalniški tehnik V
V
0
23
33
227
J015050
Referent za izvajalske in avtorske pravice V
V
0
21
31
228
J015051
Referent za javna naročila V
V
0
22
32
229
J015052
Referent za obračun RTV prispevka V
V
0
22
32
230
J015053
Referent za počitniške domove V
V
0
22
32
231
J015054
Statistik V
V
0
19
29
232
J015055
Tehnik elektroenergetik V
V
0
21
31
233
J015056
Tehnik laboratorija V
V
0
23
33
234
J015057
Tehnik mobilne produkcije V
V
0
23
33
235
J015058
Tehnik radiodifuzije V
V
0
23
33
236
J015059
Tehnik strojni energetik V
V
0
21
31
237
J015060
Tehnik za antene V
V
0
23
33
238
J016007
Glavni računovodja VI
VI
0
27
37
239
J016046
Finančni referent VI
VI
0
26
36
240
J016047
Finančni realizator VI
VI
0
27
37
241
J016048
Internetni oblikovalec VI
VI
0
26
36
242
J016049
Inženir elektro energetik VI
VI
0
26
36
243
J016050
Inženir laboratorija VI
VI
0
28
38
244
J016052
Inženir mobilne produkcije VI
VI
0
26
36
245
J016054
Inženir produkcijskih sistemov VI
VI
0
29
39
246
J016055
Inženir radiodifuzije VI
VI
0
28
38
247
J016056
Inženir strojni energetik VI
VI
0
26
36
248
J016057
Inženir strojnik VI
VI
0
26
36
249
J016058
Inženir telekomunikacij VI
VI
0
27
37
250
J016060
Inženir za antene VI
VI
0
29
39
251
J016061
Kadrovski referent VI
VI
0
26
36
252
J016063
Oddajničar specialist VI
VI
0
29
39
253
J016064
Operativni inženir VI
VI
0
29
39
254
J016065
Področni planer VI
VI
0
25
35
255
J016066
Prodajni komercialist VI
VI
0
25
35
256
J016067
Realizator oglasnih vsebin VI
VI
0
25
35
257
J016068
Referent za javna naročila VI
VI
0
26
36
258
J016069
Referent za obračun RTV prispevka VI
VI
0
26
36
259
J016070
Referent za upravno izvršbo VI
VI
0
26
36
260
J016071
Skrbnik podpore uporabnikom VI
VI
0
28
38
261
J016072
Skrbnik spletnega portala VI
VI
0
26
36
262
J016073
Statistik VI
VI
0
24
34
263
J016074
Strokovni sodelavec za varnost VI
VI
0
26
36
264
J016075
Tehnični dokumentalist VI
VI
0
25
35
265
J016077
Tehnolog kalkulant VI
VI
0
25
35
266
J016078
Kontrolor tehnoloških procesov VI
VI
0
26
36
267
J016079
Oblikovalec operater VI
VI
0
26
36
268
J016080
Posredovalec programskih vsebin VI
VI
0
23
33
269
J016081
Programer VI
VI
0
26
36
270
J017016
Finančnik VII/1
VII/1
0
30
40
271
J017024
Gradbeni nadzornik VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
272
J017036
Kadrovik VII/1
VII/1
0
30
40
273
J017056
Notranji revizor VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
274
J017081
Programer aplikacij VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
275
J017092
Računovodja VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
276
J017095
Razvojni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
277
J017104
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
278
J017111
Sekretar nadzornega sveta
VII/2
0
35
45
279
J017128
Sodelavec za javna naročila VII/1
VII/1
0
28
38
280
J017129
Sodelavec za javna naročila VII/2
VII/2
0
32
42
281
J017159
Varnostni inženir VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
282
J017200
Administrator baze podatkov
VII/2
0
36
46
283
J017205
Finančni tajnik
VII/2
0
35
45
284
J017206
Inženir laboratorija specialist
VII/1
0
32
42
285
J017207
Inženir projektant
VII/1
0
31
41
286
J017208
Inženir radiodifuzije specialist
VII/2
0
37
47
287
J017209
Inženir tehnolog
VII/2
0
35
45
288
J017210
Inženir varnosti IS
VII/2
0
41
51
289
J017211
Načrtovalec aplikacij
VII/2
0
38
48
290
J017212
Načrtovalec informacijskih sistemov
VII/2
0
39
49
291
J017213
Notranji revizor specialist
VII/2
0
43
53
292
J017214
Oddajničar koordinator
VII/2
0
34
44
293
J017215
Operativni inženir VII/2
VII/2
0
35
45
294
J017216
Pravni svetovalec
VII/2
0
40
50
295
J017217
Pravnik specialist
VII/2
0
35
45
296
J017218
Preizkušeni davčnik
VII/2
0
40
50
297
J017219
Projektni inženir
VII/2
0
43
53
298
J017220
Raziskovalec – statistik
VII/2
0
33
43
299
J017221
Samostojni kontroler
VII/2
0
40
50
300
J017222
Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo
VII/2
0
40
50
301
J017223
Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje
VII/2
0
40
50
302
J017224
Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila
VII/2
0
40
50
303
J017225
Samostojni strokovni sodelavec za kadre
VII/2
0
40
50
304
J017226
Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo
VII/2
0
40
50
305
J017227
Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/2
0
40
50
306
J017228
Samostojni strokovni sodelavec za trženje
VII/2
0
40
50
307
J017229
Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/2
0
40
50
308
J017230
Sekretar zavoda
VII/2
0
40
50
309
J017231
Sistemski inženir informatik
VII/2
0
37
47
310
J017232
Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij
VII/1
0
32
42
311
J017233
Sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/1
0
30
40
312
J017234
Sodelavec za odnose z javnostmi
VII/1
0
30
40
313
J017235
Sodelavec za trženje
VII/1
0
30
40
314
J017236
Sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/1
0
30
40
315
J017238
Strokovni sodelavec za CPS
VII/2
0
34
44
316
J017239
Strokovni sodelavec za izobraževanje
VII/2
0
35
45
317
J017240
Strokovni sodelavec za javna naročila
VII/2
0
35
45
318
J017241
Strokovni sodelavec za kadre
VII/2
0
35
45
319
J017244
Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/2
0
35
45
320
J017245
Strokovni sodelavec za tehniko
VII/2
0
40
50
321
J017246
Strokovni sodelavec za trženje
VII/2
0
35
45
322
J017247
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/2
0
35
45
323
J017248
Svetovalec generalnega direktorja
VII/2
0
50
57
324
J017249
Kontroler VII/2
VII/2
0
35
45
325
J017250
Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2
VII/2
0
31
41
326
J017251
Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2
VII/2
0
34
44
327
J017252
Planer izvedbe VII/2
VII/2
0
31
41
328
J017300
Poklicni član sveta delavcev
VII/2
0
43
53
329
J017301
Operativni inženir VII/1
VII/1
0
33
43
330
J017991
Vodja oddelka I
VII/2
0
42
52
331
J017992
Vodja oddelka II
VII/2
0
39
49
332
J017993
Vodja službe I
VII/2
0
50
57
333
J017994
Vodja službe II
VII/2
0
46
56
334
J017995
Vodja službe III
VII/2
0
42
52
335
J018008
Ekspert področja VIII
VIII
0
50
57
336
J019008
Ekspert področja IX
IX
0
54
57
337
J024003
Kurir IV
IV
0
15
25
338
J025008
Pisarniški referent V (II)
V
0
19
29
339
J025019
Tajnica V
V
0
18
28
340
J026004
Poslovni sekretar VI
VI
0
23
33
341
J026012
Koordinator fotokopirnice VI
VI
0
24
34
342
J027005
Poslovni sekretar VII/1
VII/1
0
27
37
343
J033030
Oskrbnik studia III
III
0
14
24
344
J034020
Hišnik IV
IV
0
17
27
345
J034055
Rekviziter IV
IV
0
17
27
346
J034060
Skladiščnik IV
IV
0
17
27
347
J034079
Telefonist informator IV
IV
0
15
25
348
J034084
Varnostnik IV
IV
0
17
27
349
J034098
Garderober IV
IV
0
18
28
350
J034099
Oskrbnica oddajnega centra IV
IV
0
15
25
351
J034100
Scenski monter IV
IV
0
17
27
352
J034101
Scenski monter električar IV
IV
0
17
27
353
J034102
Šivilja krojač IV
IV
0
17
27
354
J034103
Tehnični asistent IV
IV
0
17
27
355
J034104
Voznik terenskih ekip IV
IV
0
17
27
356
J034114
Tapetnik dekorater
IV
0
18
28
357
J034115
Oblikovalec plastike in stiroporja
IV
0
18
28
358
J034116
Slikar pleskar
IV
0
18
28
359
J034117
Kašer
IV
0
18
28
360
J034118
Scenski mizar
IV
0
18
28
361
J034119
Monter scene – rekviziter
IV
0
18
28
362
J035042
Nabavni referent V
V
0
19
29
363
J035056
Receptor V
V
0
18
28
364
J035059
Skladiščnik V
V
0
19
29
365
J035095
Glavni skladiščnik V
V
0
21
31
366
J035096
Gospodar upravnik V
V
0
21
31
367
J035097
Gradbeni nadzornik V
V
0
21
31
368
J035099
Koordinator avtoparka V
V
0
22
32
369
J035106
Oddajničar V
V
0
23
33
370
J035107
Opremljevalec oddaj V
V
0
19
29
371
J035108
Oskrbnik voznik reportažnega vozila V
V
0
21
31
372
J035113
Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V
V
0
19
29
373
J035114
Terenski kontrolor V
V
0
21
31
374
J035115
Voznik asistent V
V
0
20
30
375
J035116
Voznik strojnik V
V
0
19
29
376
J035131
Voznik avtobusa
V
0
22
32
377
J036027
Upravnik počitniških domov VI
VI
0
26
36
378
J036028
Vodja skupine VI
VI
0
28
38
379
J036035
Samostojni referent VI
VI
0
29
39
380
J036036
Gradbeni nadzornik
VI
0
26
36
381
J037010
Inženir energetik
VII/1
0
29
39
382
J037011
Varnostni inženir VII/1
VII/1
0
30
40
383
J037012
Inženir tehnolog VII/2 (I)
VII/2
0
37
47
384
J037013
Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2
VII/2
0
40
50
385
J037014
Upravitelj produkcijskih sistemov
VII/2
0
37
47
386
J037015
Strokovni sodelavec specialist
VII/2
0
37
47
387
J037016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/2
0
43
53
388
J037017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/2
0
50
57
389
G017047
Vrhunski glasbenik
VII/2
0
54
57
S 1. septembrom 2020 se delovna mesta kataloga RTV Slovenija uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št.
Šifra_DM ZSPJS
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z 
napr.
215
G028009
Ekspert področja
VIII
0
51
57
216
G029014
Ekspert področja
IX
0
55
57
335
J018008
Ekspert področja VIII
VIII
0
51
57
336
J019008
Ekspert področja IX
IX
0
55
57
8. člen 
(uvrstitev delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb) 
S sklenitvijo tega aneksa se v katalog RTV Slovenija in v plačne razrede uvrščajo naslednja delovna mesta:
Zap. št.
Šifra_DM ZSPJS
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra N
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
390
I015003
Gasilec
V
0
24
34
391
J015038
Strokovni delavec V
V
0
21
31
392
J016028
Referent VI
VI
0
23
33
393
J016033
Sistemski tehnik VI
VI
0
24
34
394
J016039
Varnostni inženir VI
VI
0
25
35
395
J017003
Analitik VII/1
VII/1
0
29
39
396
J017026
Informatik VII/2
VII/2
0
32
42
397
J017031
Inženir tehničnih strok VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
398
J017049
Koordinator projektov VII/2
VII/2
0
34
44
399
J017063
Organizator dela VII/1
VII/1
0
30
40
400
J017090
Računovodja VII/1
VII/1
0
30
40
401
J017093
Računovodja VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
402
J017113
Sistemski administrator VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
403
J017136
Strokovni sodelavec VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
404
J017150
Tehnični urednik VII/2
VII/2
0
31
41
405
J017154
Upravitelj obrambnih načrtov VII/2
VII/2
0
31
41
406
J017157
Varnostni inženir VII/2
VII/2
0
34
44
407
J017158
Varnostni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
408
J024006
Voznik kurir IV
IV
0
16
26
409
J025010
Poslovni sekretar V
V
0
20
30
410
J027006
Poslovni sekretar VII/2
VII/2
0
32
42
411
J035007
Delovodja V
V
0
23
33
412
J036005
Glavni skladiščnik VI
VI
0
26
36
9. člen 
(prehodne določbe) 
Z javnimi uslužbenci ali uslužbenkami, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za delovna mesta iz prvega odstavka 6. člena, se v pogodbi o zaposlitvi ustrezno popravi samo šifra delovnega mesta in sicer najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega aneksa, pri čemer mora aneks k pogodbi ali nova pogodba smiselno vsebovati določbo iz drugega odstavka 6. člena.
Delovni mesti Glavni računovodja VI (J016007) in Sodelavec za javna naročila VII/1 (J017128), za kateri so stranke podpisnice soglašale vsaj z eno od ugotovitev iz 1. člena tega aneksa, bi se morali glede na dogovor iz istega člena v pravilni časovni dinamiki uvrstiti v pravilni plačni razred tako, da bi se Glavni računovodja VI (J016007) s 1. julijem 2017 uvrstil v 26. in s 1. januarjem 2019 v 27. plačni razred ter Sodelavec za javna naročila VII/1 (J017128) s 1. julijem 2017 v 27. in s 1. januarjem 2019 v 28. plačni razred. Za javne uslužbence ali uslužbenke, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto Glavni računovodja VI (J016007) ali Sodelavec za javna naročila VII/1 (J017128) in so zaradi nepravilnih uvrstitev v plačne razrede prejemali nižjo plačo, kot bi jo morali, se opravi poračun s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega aneksa.
O delovnih mestih iz 8. člena tega aneksa, ki so bila v katalog delovnih mest RTV Slovenija naknadno uvrščena iz drugih kolektivnih pogodb javnega sektorja, stranke podpisnice KPJZRTVS najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega aneksa pričnejo kolektivna pogajanja z namero uskladitve del in nalog ter uvrstitev v plačne razrede s sistemizacijami ostalih primerljivih subjektov javnega sektorja.
V primeru sprememb 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki v drugem odstavku za delovna mesta in nazive v plačnih skupinah od C1 do J3 kot najvišji možni razred določa 57. plačni razred, se najvišji plačni razredi delovnih mest oziroma razponi plačnih razredov delovnih mest v katalogu RTV Slovenija ustrezno korigirajo skladno z zakonsko spremembo.
10. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. julija 2020
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod Igor Kadunc
generalni direktor
Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik
predsednik 
Sindikat kulturnih 
in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač 
predsednik 
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost