Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Št. 1411-0001/2019-202 Ob-2438/20, Stran 1520
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2020) Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2020
1. Podatki o naročniku: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2020.
Za namen prilagoditev bivalnih prostorov se namenijo sredstva za sofinanciranje:
– Preureditev sanitarij v nepremičnini v status invalidnih sanitarij v skladu z normativi in standardi gradbene zakonodaje,
– Preureditve elektroinštalacije v nepremičnini,
– Ureditev klančin za nemoten vstop v nepremičnino,
– Nakup in montažo držal ob stopniščih,
– Nakup in vgradnjo kopalniških pripomočkov,
– Zamenjavo in nakup stavbnega pohištva – vhodnih in notranjih vrat,
– Nakup in vgradnjo dvigala za nemoten dostop v nepremičnino.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev in najvišja višina sofinanciranja
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v letu 2020, je 10.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.
Občina Ravne na Koroškem bo prijavitelju sofinancirala nakup največ do višine 80 % vrednosti pripomočka ali naprave za izboljšanje kvalitete življenja invalidov. Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno investicijo ali nakup enega invalidskega pripomočka oziroma naprave.
4. Upravičenci do razpisanih sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe invalidi, ki imajo odločbo o invalidnosti in mnenje zdravnika, da potrebujejo določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne osebe – nevladne organizacije za svoje člane invalide in gibalno ovirane osebe. V primeru upravičenosti do sredstev, se sredstva lahko nakažejo tudi v funkcionalni obliki izvajalcu storitve.
Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika specialista),
– Oseba, ki je stara 80 in več let in za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja pripomoček za gibanje,
– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo za radi gibalne oviranosti ali
– Oseba, ki je na podlagi odločbe CSD upravičena do dodatka za tujo nego in pomoč zaradi gibalne oviranosti.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe invalidi, gibalno ovirane osebe, občani Občine Ravne na Koroškem (imajo stalno prebivališče v občini), morajo imeti odločbo o invalidnosti in mnenje zdravnika, da invalid potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar aktivno vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svoje člane invalide, ki so občani Občine Ravne na Koroškem. Za člane, za katere zaprošajo, morajo k vlogi priložiti invalidsko odločbo z mnenjem zdravnika, da invalid potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v razpisnem roku,
– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo in pridobljen predračun za invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja ter zagotovljen najmanj 20 % delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, porabijo v letu 2020.
6. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
6.1. Prijavitelj je nevladna organizacija, ki prijavlja nakup invalidskega pripomočka ali naprave za potrebe svojih članov nevladne organizacije:
A: Invalidski pripomoček ali naprava se nabavlja za potrebe več članov, uporabnikov nevladne organizacije: 100 točk
6.2. Prijavitelj je fizična oseba – invalid ali gibalno ovirana oseba, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za lastne potrebe, ali je prijavitelj nevladna organizacija, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za enega svojega člana:
A: Višina tekočega periodičnega dohodka invalida
B: Višina dodatka za pomoč in postrežbo
C: Višina dodatka za tujo nego in pomoč
A. Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida do 500,00 EUR: 50 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od 501 do 580,00 EUR: 40 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od 581 do 650,00 EUR: 30 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od 651 do 700,00 EUR: 20 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od 701 do 750,00 EUR: 10 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida nad 751,00 EUR: 0 točk
(V* tekoče periodične dohodke invalida se štejejo: plača, pokojnina, nadomestilo za invalidnost, invalidnina, preživnina, denarna socialna pomoč, starševski dodatek, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč, nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, veteranski dodatek in drugi redni dodatki in dohodki)
B. Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini 418,88 EUR: 50 točk
Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini 292,11 EUR: 40 točk
Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini 146,06 EUR: 20 točk
C. Višina dodatka za tujo nego in pomoč – v višini 206,03 EUR: 50 točk
Višina dodatka za tujo nego in pomoč – v višini 103,02 EUR: 40 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj, je 100 točk.
7. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 17. 7. 2020 na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni občine.
Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami,
– parafiran Vzorec pogodbe.
Občina po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokumentacijo.
8. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Javni razpis – sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2020 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine.
Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno ali bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji iz razpisa.
Občina Ravne na Koroškem lahko javni razpis po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.
9. Odpiranje vlog, obravnava vlog ter obvestilo o izboru
Odpiranje vlog ter vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma v roku 3 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2020 in ga predložila občinski upravi, ki bo izdala odločbe o dodelitvi sredstev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem roku za oddajo vlog.
Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku osmih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
Po dokončnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
10. Rok porabe dodeljenih sredstev
Upravičenec, s katerim je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, mora za izplačilo proračunskih sredstev, najkasneje do 30. 11. 2020, Občini Ravne na Koroškem dostaviti zahtevek za izplačilo sredstev s kopijami računov za izveden nakup invalidskega pripomočka ali naprave in slikovnim gradivom.
Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. Rok, do katerega mora upravičenec občini posredovati končno poročilo o porabi sredstev, je 31. 1. 2021.
11. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji svetovalki II, Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137, elektronski naslov: darja.cepin@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost