Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1888. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 4112.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odločba US RS, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen
V Odloku o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07 in 99/08) se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na parcelah št. 2/1, 2/2, 5/3, 5/4, 5/5, *1/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/10,10/11, 10/12, 14/22 – del, 17/2, *475, *548, 7342.«.
2. člen
V Odloku o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena se črta 4. člen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-2/2004 -O703
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost