Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1906. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020, stran 4133.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 13. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. št. 20/19, 46/19, 62/19, 79/19, 78/20) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun 
leta 2020
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.304.028
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.619.167
70
DAVČNI PRIHODKI
10.441.778
700
Davki na dohodek in dobiček
9.007.448
703
Davki na premoženje
1.173.900
704
Domači davki na blago in storitve
260.430
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.177.389
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.634.081
711
Takse in pristojbine
6.000
712
Globe in druge denarne kazni
44.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.310
714
Drugi nedavčni prihodki
477.998
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.195.395
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
504.392
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
691.003
73
PREJETE DONACIJE
17.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
17.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.233.572
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.200.552
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.033.020
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
238.894
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
238.894
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
18.722.285
40
TEKOČI ODHODKI
4.973.970,38
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
811.990
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
120.394
402
Izdatki za blago in storitve
3.779.249,38
403
Plačila domačih obresti
34.480
409
Rezerve
227.857
41
TEKOČI TRANSFERI
5.435.660,58
410
Subvencije
246.802
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.138.280
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
603.140
413
Drugi tekoči domači transferi
1.447.438,58
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.911.064,04
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.911.064,04
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
401.590
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
214.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
187.590
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.418.257
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.469.249
50
ZADOLŽEVANJE
2.469.249
500
Domače zadolževanje
2.469.249
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
470.580
55
ODPLAČILA DOLGA
470.580
550
Odplačila domačega dolga
470.580
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–419.588
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.998.669
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.418.257
 
XII. STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
419.588
« 
2. člen 
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za 2.469.249 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 16. julija 2020
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost