Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 6, stran 4100.

  
Na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 6
1. člen 
V besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS,, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16, 67/18) se v 39. členu peta alineja (6) odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– ob dogovoru z veterinarsko upravo se kadavre vozi v ustrezno opremljene sežigalnice;«.
2. člen 
V 50. členu se:
– 1. in 8. točka prvega odstavka v celoti nadomestita z besedilom, ki se glasita:
»1. Skupna tlorisna površina stavbe predstavlja seštevek bruto površin vseh etaž stavbe, razen kletnih etaž.
8. Parcela, namenjena gradnji (gradbena parcela) je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi obstoječega ali predvidenega objekta.«
– doda nov tretji (3) odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar se pomeni izrazov iz prvega odstavka in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremenijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.«
3. člen 
V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP) v 52. členu se spremenijo določila pri posameznih EUP oziroma podEUP, in sicer:
– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE – CERKNIŠKO JEZERO | | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC, HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE v relevantnih razdelkih črtajo EUP oziroma podEUP:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BG 06
BG 06/3
CDp
/
U1/2/2
A1/1/3
0,4
15
(K) + P + 1 + M 
214. člen
1
1
2
1
A4/2
(K) + P
BG 12
BG 12/3
ZDv
OPPN*
U2/2
A5
144. člen
2
2
2
1
– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO, NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC, HRIBOVITI DEL | SLIVNICA, HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE, HRIBOVITI DEL | MENIŠIJA se v relevantne razdelke dodajo nove EUP oziroma podEUP:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CJ 01
CJ 01/9
K1
/
/
/
/
/
/
151.b člen
/
/
/
/
CJ 01/10
K1
/
/
/
/
/
/
151.b člen
/
/
/
/
CJ 01/11
K1
/
/
/
/
/
/
151.b člen
/
/
/
/
CJ 01/12
K1
/
/
/
/
/
/
151.c člen
/
/
/
/
CE 49
CE 49/3
SS
/
U2/1
A1/1/3
0,35
30
(K) + P + 1 + M
/
2
2
2
1
CE 53
CE53/5
ZDd
OPPN*
U2/2
A5
121. člen
2
2
2
2
CE 64
/
CDp
OPPN*
U2/2
A5
123.b člen
1
2
2
2
PO 05
PO05/4
PC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PO 22
/
IK
OPPN*
U2/2
A5
130. člen
2
2
2
2
SL 01
SL01/3
ZDs
/
U1/1/3
/
/
/
/
203. člen
1
1
2
1
SI 07
/
PC
/
/
/
/
/
/
211.b člen
/
/
/
/
PS 03
/
BTk
/
U1/4
A3
0,2
30
P
226.a člen
1
0
0
0
– v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO, NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN, HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE se posamezni EUP oziroma podEUP v relevantnih razdelkih spremenijo oziroma dopolnijo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CJ 01
CJ 01/2
K2 
/
/
/
/
/
/
150.a člen
/
/
/
/
GI 04
GI 04/2
SS
/
U1/2/3
A1/1/3
0,35
30
(K) + P + 1 + M
163. člen
2
2
0
1
GR 19
/
SS
OPPN*
U2/2
A5
106. člen (veljavni OPPN za južni del)
2
2
2
2
MR 05
MR 05/2
CUu
/
U1/3/2
A3
0,45
15
(K) + P + 1 + M
169.a člen
1
1
2
1
MR 07
MR 07/1
SS
/
U1/2/3
A1/1/1
0,35
30
(K) + P + 1 + M
169.b člen
1
1
2
1
CE 21
CE 21/1
SS
/
U1/2/2
A1/1/2
0,35
30
(K) + P + 1 + M
180.a člen
1
1
1
1
CE 25
/
ZK
/
U1/3/2
A3
/
/
(K) + P + M
/
1
1
1
1
CE 37
CE 37/5
ZDd
/
/
/
/
/
/
182.a člen
/
/
/
/
PO 07
PO 07/1
LN
/
U1/3/2
A4/2
/
/
(K) + P 
190.b člen
1
0
0
1
PO 07/2
LN
/
U1/3/2
A4/2 A4/3
/
/
(K) + P
190.c člen
1
1
1
1
PO 09
PO 09/1
LN
/
U1/3/2
A4/2
/
/
(K) + P
190.d člen
1
0
0
1
PO 09/2
LN
/
U1/3/2
A4/2
/
/
(K) + P
190.e člen
1
0
0
1
PO 09/3
LN
/
U1/3/2
A4/2
/
/
(K) + P
190.d člen
1
0
0
1
PO 10
/
PC
OPPN*
U2/2
A5
126. člen
2
2
2
2
RK 13 
RK 13/1
/
U1/3/2
A4/2
/
/
11 m
/
/
/
/
RK 13/2
A4/3
191.b člen
IS 13
/
As
/
U1/4
A1/2
60 m2
/
(K) + P + M 
192.a člen
1
0
0
1
RA 06
/
ZK
/
U1/3/2
A3
/
/
(K) + P + M
195.a člen
1
2
1
RA 07
/
SKs
/
U1/2/2
A1/1/1
0,4
30
(K) + P + M
195.a člen
1
1
2
1
A4/1
(K) + P
RA 37
/
SS
/
U1/2/3
A1/1/1
0,35
30
(K) + P + 1 + M
198.a člen
1
1
2
1
RA 41
/
SS
OPPN*
U2/2
A5
135. člen (veljavni OPPN za JV-del)
2
2
2
2
RA 59
RA 59/1
O
/
U1/3/2
A4/2
/
/
/
202. člen
1
2
0
1
RA 59/2
ZS
A4/3
202.a člen
RA 62
/
ZS
/
U1/3/2
A3
0,2
/
(K) + P
202.b člen
2
2
2
2
SL 03
/
SS
/
U1/2/2
A1/1/2
0,35
30
(K) + P + M
203.a člen
1
1
2
1
SL 04
SL 04/1
SS
OPPN
U2/2
A5
veljavni OPPN
2
2
2
1
SL 04/2
SS
OPPN*
U2/2
A5
0,35
30
(K) + P + 1 + M
/
2
2
2
1
SL 04/3
SS
/
U1/3/1
A1/1/1
0,35
30
(K) + P + 1 + M
/
1
1
1
1
UN 06
UN 06/2
ZDd
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
UN 13
UN 13/1
SKs
/
U1/2/2
A1/1/1
0,4
30
(K) + P + 1 + M
/
1
1
2
1
A4/1
(K) + P
UN 15
/
SKs
/
U1/2/3
A1/1/1
0,4
30
(K) + P + 1 + M
/
1
1
2
1
A4/1
(K) + P
UN 24
/
BTk
OPPN*
U2/2
A5
139.a člen
1
1
2
1
SI 01
/
K2
/
/
/
/
/
/
210.a člen
/
/
/
/
VH 01
/
G
/
/
/
/
/
/
211.c člen
/
/
/
/
BG 11
BG 11/2
SS
/
U1/2/2
A1/1/1
0,35
30
(K) + P + 1 + M
216.a člen
1
1
2
1
BG 18
BG 18/1
SS
/
U1/2/3
A1/1/3
0,35
30
(K) + P + 1 + M
216.b člen
1
1
2
1
DO 03
/
As
/
U1/4
A1/1/1
0,40
30
(K) + P + 1 + M
/
1
1
0
1
A4/1
(K) + P
ME 01
/
G
/
/
/
/
/
/
232.a člen
/
/
/
/
4. člen 
V 56. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(celotno območje OPN)«. 
5. člen 
V 58. členu se:
– druga podalineja osme alineje točke (3.3.) spremeni tako, da se glasi:
»– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2, vendar le na travniških površinah, ki se uporabljajo kot pašniki«,
– v tretji podalineji osme alineje točke (3.3) črta beseda »premični«,
– v točki (5.3.) doda alineja, ki se glasi:
»– ograje so dopustne le v izjemnih primerih (zagotavljanje splošne varnosti) v demontažni izvedbi pod pogoji in v soglasju s pristojnim soglasjedajalcem«. 
6. člen 
V 59. členu se na koncu prvega stavka tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
», kar velja tudi za rekonstrukcije in nadomestne gradnje.«
7. člen 
V 61. členu se:
– drugi stavek prve alineje točke (3.1.) dopolni tako, da se glasi:
»Manj zahtevni objekti in nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra.«
– prvi stavek prve alineje točke (3.2.) se dopolni tako, da se glasi:
»Novi zahtevni in manj zahtevni ter nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe, večje od 60 m² objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra.«
– prvi stavek prve alineje točke (4.1.) se dopolni tako, da se glasi:
»Novi zahtevni in manj zahtevni objekti ter nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra.«
8. člen 
V 63. členu se:
– beseda »praviloma« v drugem stavku tretje alineje Oblikovanje fasad v točki (5.1.1) nadomesti z besedo »pretežno«
– besedilo prvega stavka druge alineje Oblikovanje strešin v točki (5.1.3.) spremeni, tako da se glasi:
– »Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP.« 
– besedilo prvega stavka četrte alineje Oblikovanje strešin v točki (5.1.3.) spremeni, tako da se glasi:
– »Strešna kritina mora biti praviloma v spektru opečno rdeče do temno rjave barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.« 
– besedilo tretjega stavka prve alineje Velikost sedmega (7) odstavka spremeni, tako da se glasi:
– »Kadar se svojevrstna stavba umešča na območje sodobne pozidave (U1/3) je oblika tlorisa lahko poljubna, pod pogojem, da se prilagodi obstoječim stavbam na območju EUP oziroma podEUP.«
9. člen 
V 64. členu se za osmim (8) odstavkom doda nov deveti (9) odstavek, ki se glasi:
»(9) Vse prometne ceste, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (zadrževalniki, usedalniki, lovilci olj).«,
obstoječi deveti (9) odstavek pa postane deseti (10) odstavek.
10. člen 
V 65. členu se:
– v Preglednici 11 za stavbe za zdravstveno oskrbo določi minimalno število parkirnih mest (PM), in sicer »1 PM / dva zaposlena + 1 PM / 30 m2 koristne površine«
11. člen 
V 66. členu se doda nov peti (5) odstavek, ki se glasi:
»(5) Na vodnih zemljiščih objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati.«
12. člen 
V 67. členu se:
– na koncu točke (1.2.) doda nov stavek, ki se glasi:
»Ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu imajo lahko kritino v drugih materialih in barvah kot na osnovnem objektu oziroma so lahko tudi ozelenjene.«
– v tretjem (3) odstavku črta besedilo »ali zahtevni«.
13. člen 
V točki (2.2.) 69. člena se število »1,5« spremeni v »1,3«.
14. člen 
Na koncu osmega (8) odstavka 70. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, na način, da se ne bo poslabšala obstoječa stabilnost brežin vodotokov.«
15. člen 
Na koncu 71. člena se dodajo novi trije odstavki, ki se glasijo:
»(10) V 40 m varovalnem pasu avtoceste so gradnje in rekonstrukcije objektov ter izvajanje drugih del dovoljene le s soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem upravljavca avtoceste.
(11) Zaradi načrtovane širitve avtoceste je potrebno vse nove posege odmakniti minimalno 10,00 m od roba cestnega sveta obojestransko.
(12) Pri postavitvah objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je potrebno upoštevati zakon o javnih cestah.«
16. člen 
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen 
(pogoji za gradnjo v območju železnic) 
(1) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. Če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m.
(2) V progovnem pasu se smejo opravljati le dela in graditi le objekti, napeljave in naprave, ki so potrebni za delovanje in vzdrževanje železniškega sistema.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodni pridobitvi projektnih pogojev in z mnenjem upravljavca v progovnem pasu izjemoma graditi tudi drugi objekti in naprave, povezane s prevozom potnikov, nakladanjem ali razkladanjem blaga, ter napeljevati cevovodi, energetski in komunikacijski vodi ter druge podobne naprave in objekti v javnem interesu.
(4) Objekti, ki so v progovnem pasu železniških prog in ne izpolnjujejo pogojev iz tega člena, se smejo vzdrževati ali obnavljati samo v obsegu in na način, da se gabariti objektov ne povečajo. Pred začetkom del morajo lastniki takih objektov pridobiti mnenje upravljavca.
(5) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.
(6) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi predhodnega mnenja upravljavca graditi objekti ter postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.
(7) V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati dela, ki bi lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost terena (npr. drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe) ali kakorkoli drugače ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati kakršne koli naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede pomena signalov spravijo v zmoto OVKN.
(8) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov ali postavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično težavna in ekonomsko neupravičena, se ti objekti in naprave izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na razdalji, manjši od predpisane, če se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi enaka stopnja varnosti železniškega prometa, kot jo zagotavlja gradnja oziroma postavljanje objektov ali naprav na predpisani oddaljenosti od proge. Odstopanje od predpisanih pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj pridobljeno mnenje upravljavca ali upravljavca industrijskega tira.
(9) Razdalja med progo in javno ali nekatergorizirano cesto mora znašati najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje točke cestišča ceste.
(10) Vsa križanja novih cest z železniško progo je potrebno izvesti izvennivojsko.
(11) Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem progovnem pasu železniške proge je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca.«
17. člen 
Na koncu 73. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki se glasi:
»(7) Padavinske in odpadne komunalne vode iz objektov in parcel ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.«
18. člen 
Na koncu 78. člena se doda nov šesti (6) odstavek, ki se glasi:
»(6) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati klavnih odpadkov in kadavrov, potrebno pa je sanirati vsa obstoječa odlagališča gradbenih in drugih odpadkov.«
19. člen 
V 79. členu se:
– v prvem odstavku za besedilom »parcele, namenjene gradnji« doda besedilo »za predvidene objekte, ali za obstoječe objekte«;
– na koncu doda nov četrti (4) odstavek, ki se glasi:
»(4) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji zakonito zgrajen objekt, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, maksimalni faktor zazidanosti, minimalni delež zelenih površin, maksimalna etažnost, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno).«
20. člen 
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati omejitev posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda.
(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami). V primeru pojava invazivne tujerodne vrste je potrebno le-te odstraniti in izvesti vse ukrepe za preprečitev širjenja. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. V vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča odlaganje odpadkov in gradbenega materiala ni dovoljeno, vsi posegi se morajo izvajati na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja voda.
(3) Na odsekih morebitnih posegov v vodotoke, kjer bo ugotovljeno slabo stanje vodnih habitatov, morajo biti načrtovani ukrepi za izboljšanje stanja vodnih habitatov.
(4) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim se izvajajo samo v času izven drstne dobe ribe.
(5) Rekreacijski rabi voda se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine.
(6) Vsi posegi na območju makrocelote Cerkniško jezero se morajo izvajati tako, da ne more priti do onesnaženja jezera.
(7) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti pogoje, oziroma soglasje pristojnega organa.
(9) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu ZV-1 na območju prostorskega akta.
(10) Občina mora zagotavljati varno oskrbo za vse občane ter varovati vse vire pitne vode pred onesnaženjem zlasti z nevarnimi snovmi in mikroorganizmi, tudi tiste, ki še nimajo določenih vodovarstvenih območij, tako za namen rabe za gospodarske javne službe, kot za lastno oskrbo s pitno vodo, vključno s potencialnimi viri.«
21. člen 
Na koncu 89. člena se doda nov četrti (4) odstavek, ki se glasi:
»(4) Krčitve gozda za kmetijske namene do 0,5 ha naj se prioritetno izvaja neposredno ob obstoječih kmetijskih zemljiščih in v bližini obstoječih poselitvenih območjih (ogrožanje poselitvenega območja zaradi zaraščanja kmetijskih površin). Krčitve gozda v pretežno gozdno krajino naj se ne izvaja.«
22. člen 
Na koncu 90. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki se glasi:
»(7) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pridobiti projektne pogoje, oziroma soglasje / mnenje pristojnega mnenjedajalca.«
23. člen 
Na koncu 95. člena se doda nov sedmi (7) odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane proge s 3 kV DC električnim sistemom je treba izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinske naprave in objekte investitorja v bližini tirov.«
24. člen 
V tretjem odstavku 98. člena se črta besedilo, ki se glasi: », ki določa zasnovo in študijo požarne varnosti«
25. člen 
V točki (1.1) 103. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– gradnja stanovanjskih objektov ob cesti, na način, da dopolni že oblikovan ulični niz – gradnja v prvi vrsti ob komunikaciji, kot je značilno za vas«.
26. člen 
V točki (1.2.3) 106. člena se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
»– zagotoviti je potrebno dostop in možnost gospodarjenja z okoliškimi gozdovi, ki gravitirajo na gozdno vlako, ki poteka po parc. št. 710/209 k.o. Grahovo, tudi po realizaciji območja EUP GR 19 ter urediti deponijo za les in obračališče za gozdarsko transportno kompozicijo na območju OPPN ali izven območja OPPN«.
27. člen 
V točki (1.1) 108. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– na zemljišču parc. št. 1046/65 k.o. Žerovnica se dopušča gradnja skednja za potrebe kmetije«.
28. člen 
V 109. členu se:
– v naslovu črta besedilo »in MR 05/2«,
– v točki (1.2.3) črta besedilo druge alineje.
29. člen 
V točki (1.2.3.) 114. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– na zahodnem robu je potrebno izvesti cestno povezavo Cerknica–Begunje«
30. člen 
V 118. členu se:
– na koncu točke (1.2.1) doda nova alineja, ki se glasi:
»– na vzhodnem delu območja na zemljiščih parc. št. 1975/1, 1975/2, 1977/3, 1978 in 1979 k.o. Cerknica je dovoljena tudi trgovska dejavnost«,
– za prvo alinejo točke (1.2.3) doda nova alineja, ki se glasi:
»– pri oblikovanju in izboru materialov se upoštevajo osnovne značilnosti tradicionalne arhitekture območja«, 
– na koncu točke (1.2.3) doda nova alineja, ki se glasi:
»– na območju registriranega arheološkega najdišča (Cerknica – Grobišče Svinja gorica) je potrebno v postopku priprave OPPN izvesti prehodne arheološke raziskave«.
31. člen 
V 121. členu se:
– v točki (1.1) črta prva alineja;
– v točki (1.1) druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na zemljišču parc. št. 444 k.o. Cerknica in na skrajnem severnem delu zemljišča parc. št. 531/1 k.o. Cerknica, ob javni poti s parc. št. 2742/4 k.o. Cerknica, se dopušča gradnja premičnega čebelnjaka s tlorisno površino največ 20 m2 (glede oblikovanja je potrebno upoštevati določila drugega odstavka 69. člena) kot začasnega objekta, ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN«
– v točki (1.1) se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
»– na zemljišču parc. št. 542/2 k.o. Cerknica se dopušča gradnja lesenega pomožnega objekta (kozolca) za potrebe paše živine – konj, ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN«.
– v točki (1.2.3) se za peto alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– v zemeljske plasti zelenega pasu (ZDd) na območju podEUP CE 53/5 ni dovoljeno posegati
– za zemljišče parc. št. 2630 k.o. Cerknica, ki se nahaja v podEUP CE 53/1, je potrebno, glede dopustnosti posegov, prehodno izdelati neodvisno strokovno mnenje«
32. člen 
Za 123.a členom se doda nov člen, ki se glasi:
»123.b člen 
Območje EUP z oznako CE 64:
(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim in poslovnim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 25 % 
– maksimalna višina objektov: 11,0 m
(1.2.3) Druge usmeritve
– pred začetkom izdelave OPPN je potrebno za območje izdelati prostorsko preveritev glede možnosti umeščanja objektov, ki jo je potrebno uskladiti z Ministrstvom za kulturo
– za OPPN je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo, eventuelne omilitvene ukrepe pa izvesti pred ali sočasno z izvedbo načrtovanih ureditev
– dostop na območje se uredi iz obstoječih ali načrtovanih obodnih cest 
– ob obstoječi cesti, na severnem robu, je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored 
– zazidava na severnem robu mora biti mestotvorna 
– na območju registriranega arheološkega najdišča je potrebno v postopku priprave OPPN opraviti predhodne arheološke raziskave
33. člen 
V celoti se črtata 124. člen in 125. člen.
34. člen 
V 126. členu se:
– v naslovu doda besedilo »in PO 10«,
– v točki (1.1) črtata obe alineji.
35. člen 
V celoti se črtata 127. člen in 128. člen.
36. člen 
V 130. členu se:
– v naslovu doda besedilo »in PO 22«.
37. člen 
Zadnja alineja točke (1.2.3) 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– pri načrtovanju vseh gradenj ob železniški progi mora investitor gradenj izvesti protihrupne ukrepe da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene«.
38. člen 
Za 139. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»139.a člen 
Območje EUP z oznako UN 24:
(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
– Ureditev vstopne točke za Notranjski regijski park na zemljišču parc. št. 2136/1 in del 2154-del k.o. Unec
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja ureditvi vstopne info točke, gostinski ponudbi (gostilne in točilnice) in ureditvi parkirišč vključno s parkirišči za avtodome
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,7
– minimalni delež zelenih površin: /
– maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
– zagotoviti prehod za pešce do parkirišča na nasprotni strani
– pri odvodnjavanju odpadnih voda zagotoviti vse potrebne tehnične ukrepe, da ne bo prihajalo do onesnaženja kraškega podzemlja 
– izvesti je potrebno vse ukrepe za zaščito območja pred vplivi iz avtoceste
39. člen 
V 144. členu se točka (1.2.3.) Druge usmeritve spremeni tako, da se glasi:
»(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) 
– gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov 
– vrtača na območju podEUP BG 12/2 se praviloma ohranja in vključi v zeleni sistem območja
– območje je potrebno priključiti na obstoječe prometno omrežje na južnem in severnem delu 
– širina vozišča dostopnih cest mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom«
40. člen 
V točki (1.1) 146. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– v stanovanjski hiši, na zemljišču parc. št. 1214/34 k.o. Begunje pri Cerknici je dovoljena ureditev manjše pivovarne (dovoli se sprememba namembnosti ene etaže)«.
41. člen 
Na koncu 150. člena se dodata dve novi točki, ki se glasita:
»(1.10) Na severnem delu zemljišč parc. št. 2036/2, 2037 in 2038 k.o. Dolenja vas se, na lokaciji obstoječega kozolca, dovoli gradnja večjega kozolca s tlorisno površino največ 120 m², oziroma dograditev obstoječega kozolca, do skupne tlorisne površine 120 m².
(1.11) Na južnem delu zemljišča parc. št. 472/3 k.o. Otok I je dovoljena postavitev pritličnega, lesenega, enostavnega objekta (vstopna točka – ptičja opazovalnica) s tlorisno površino največ 20 m², pod pogojem, da se ne nasipava in ne spreminja morfologija terena ter da se zagotovijo vsi ukrepi za ohranjanje dobrega stanja voda. Opazovalnice ni dovoljeno osvetliti in nanjo nameščati naprave za ojačevanje zvoka.«.
42. člen 
Na koncu 150.a člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Zemljišče parcelne številke 1225 k.o. Bločice, ki je v naravi gozd, se namenja ureditvi površin za pašo živine pri čemer je potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v obdobju od septembra do februarja. Pašne površine je potrebno zavarovati pred nevarnimi zvermi z ovčarskimi pastirskimi psi, z električnimi pastirji in visoko ograjo, ki mora imeti v tla zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le-ta mora biti stalno vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine izbira govedo, drobnico naj se ponoči dosledno zapira v učinkovite varovalne ograde.«
43. člen 
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območji EUP z oznako CJ 03 in CJ 04:
Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.«
44. člen 
Za 151.a členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
»151.b člen 
Območja podEUP z oznako CJ 01/9, CJ 01/10, CJ 01/11:
Ne glede na določila (3) odstavka 58. člena tega odloka je na območjih dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v skladu z (2) odstavkom 69. člena tega odloka. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti ne smejo presegati gabaritov obstoječih objektov na tem območju. Ohranjati je potrebno obstoječe mejice z drevesno in grmovno zarastjo.
151.c člen 
Območja podEUP z oznako CJ 01/12:
V območju podEUP je dovoljena gradnja enega pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta za spravilo pridelka.«
45. člen 
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje EUP z oznako BL 02:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju naravne vrednote Bločiško polje dopušča le gradnja gospodarskega objekta do 90 m2 z dopolnilno poslovno dejavnostjo na zemljišču parc. št. 348, 1304/90 k.o. Bločice in stanovanjske stavbe na zemljišču parc. št. 1304/120, 1304/128, 1539/2 k.o. Bločice ter gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe do 30 m2 k stanovanjskim stavbam.«
46. člen 
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje podEUP z oznako BP 08/2:
Območje podEUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.«
47. člen 
Na začetku 162. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi:
»Krčitev gozda naj se izvede v obdobju od septembra do februarja.«
48. člen 
Za 169. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
»169.a člen
Območje podEUP z oznako MR 05/2:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka je v podEUP dovoljena le gasilska dejavnost in dopolnilne dejavnosti športa in rekreacije.
169.b člen
Območje podEUP z oznako MR 07/1:
Na zemljišču parc. št. 4058 k.o. Grahovo so dovoljene gradnje in posegi v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.«
49. člen 
V 171. členu se črta besedilo »je«.
50. člen 
Za 180. členom se doda nov 180.a člen, ki se glasi:
»180.a člen 
Območje EUP z oznako CE 21/1:
Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena je na območju dovoljena sprememba namembnosti stanovanjske hiše na zemljišču s parc št. *697 in 178 v oskrbovana stanovanja (maksimalno štiri oskrbovana stanovanja). Za vsako stanovanje je potrebno zagotoviti eno parkirno mesto ter eno dodatno za obiskovalce.«
51. člen 
Za 182. členom se doda nov 182.a člen, ki se glasi:
»182.a člen 
Območje podEUP z oznako CE 37/5:
Ne glede na določila (22) 57. člena je na severovzhodnem delu zemljišč parc. št. 293 in 292/2 k.o. Cerknica dovoljena postavitev lesene vrtne ute (4x4 m) in paviljona (6x6 m), pod pogojem, da se ne nasipava in ne spreminja morfologija terena ter da se zagotovijo vsi ukrepi za ohranjanje dobrega stanja voda.«
52. člen 
Za 190.a členom se dodajo novi štirje členi, ki se glasijo:
»190.b člen 
Območje podEUP z oznako PO 07/1:
Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik. Po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralne surovine) se območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni. Na severnem in zahodnem robu se oblikujejo novi gozdni robovi.
190.c člen 
Območje podEUP z oznako PO 07/2:
Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik, kjer je poleg dejavnosti določene z namensko rabo, dovoljeno izvajati še dejavnost oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (obdelava in predelava odpadkov), pod pogojem zagotovitve vseh varnostnih ukrepov. Dejavnost je dopustna samo za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarske javne službe lokalne skupnosti – javnega komunalnega podjetja.
190.d člen 
Območje podEUP z oznako PO 09/1 in PO 09/3:
Območje obstoječega kamnoloma Zelše. Po končani eksploataciji se območje sanira tako, da bo možno območje nameniti gospodarski coni Podskrajnik.
190.e člen 
Območje podEUP z oznako PO 09/2:
Območje obstoječega kamnoloma Zelše, kjer je možna ureditev nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajnikom in Rakekom, v skladu z usmeritvami določenimi v 126. členu tega odloka in pod pogojem zagotovitve vseh varnostnih ukrepov.«
53. člen 
Za 191.a členom se doda nov 191.b člen, ki se glasi:
»191.b člen 
Območje EUP z oznako RK 13/2:
Ne glede na določila (25) odstavka 57. člena tega odloka je, na območju obstoječega strelišča v upravljanju lokalnega strelskega društva, dovoljena postavitev nadstrešnice s tlorisno površino največ 50 m2 s prečnimi varnostnimi zaslonkami (blendami) ob doslednem upoštevanju lokalnega odloka o zaščiti vodnih virov.«
54. člen 
Za 192. členom se doda nov 192.a člen, ki se glasi:
»192.a člen 
Območje EUP z oznako IS 13:
Počitniškemu objektu ni potrebno upoštevati določila tretjega (3) odstavka 79. člena tega odloka.«
55. člen 
Za 195. členom se doda nov 195.a člen, ki se glasi:
»195.a člen 
Območje EUP z oznako RA 06 in RA 07:
V primeru gradnje gasilskega doma na južnem delu zemljišča s parc. št. 67/1 k.o. Rakek, se parterne ureditve kot so dostop, parkirišča, zelenice in podobno lahko uredijo tudi na zemljiščih s parc. št. 82/1, 83/1, 84/1 k.o. Rakek sosednje EUP RA 06. Parcela namenjena gradnji lahko, za potrebe pripadajočih površin k gasilskemu domu, sega tudi na sosednji EUP RA 01/1 in RA 06. V primeru gradnje gasilskega doma je dovoljen tudi stavbni tip A3.«
56. člen 
Za 198. členom se doda nov 198.a člen, ki se glasi:
»198.a člen 
Območje EUP z oznako RA 37:
Ne glede na določila točke (5.1.1.) 63. člena je stavbi na zemljišču parc. št. 944/11 k.o. Rakek dovoljena postavitev strehe s slemenom v smeri krajše stranice in nekoliko manjšem naklonu.«
57. člen 
V 202. členu se naslov spremeni tako, da se glasi »Območje EUP z oznako RA 59/1«.
58. člen 
Za 202. členom se
– doda nov 202.a člen, ki se glasi:
»202.a člen 
Območje EUP z oznako RA 59/2:
Območje se namenja ureditvi poligona terenske vožnje za motorna kolesa, izven ograjenega območja zaprtega odlagališča.«
– obstoječi 202.a člen spremeni v 202.b člen.
59. člen 
V 203. členu se v naslovu doda podEUP SL 01/3.
60. člen 
Za 203. členom se doda nov 203.a člen, ki se glasi:
»203.a člen 
Območje EUP z oznako SL 03:
Dovoz in dostop do stanovanjske hiše, na zemljišču parc. št. 2187/2 k.o. Unec, se izvede s severa preko obstoječega dostopa, ki poteka preko zemljišč parc. št. 1703, 1708/1,2 in 1672/6 k.o. Unec.«.
61. člen 
Črta se 205.a člen.
62. člen 
208. člen in 208.a člen se spremenita tako, da se glasita:
»208. člen
Območji EUP z oznakama RŠ 11 in RŠ 17:
Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.
208.a člen 
Območje EUP z oznako VJ 01:
Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.«
63. člen 
Pred 211. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi:
»210.a člen 
Območje EUP z oznako SI 01:
Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 2379/1, k.o. Cerknica je dovoljena postavitev pritličnega lesenega pomožnega objekta – zavetišča s tlorisno površino največ 25 m².«
64. člen 
Za 211.a členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
»211.b člen 
Območje EUP z oznako SI 07:
Ne glede na določila (24) odstavka 57. člena tega odloka je na južnem delu parkirišča dovoljena postavitev pomožnega lesenega začasnega objekta na točkovnih temeljih brez poseganja v tla (do 40 m²) za shranjevanje orodja in opreme smučarskega kluba. Morebitna odstranitev drevesne vegetacije naj se izvede v obdobju od septembra do marca.
211.c člen 
Območje EUP z oznako VH 01:
Zemljišču parcelne številke 73 k.o. Kožljek se v roku desetih let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z namenom ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v obdobju od septembra do februarja. Pašne površine je potrebno zavarovati pred nevarnimi zvermi z ovčarskimi pastirskimi psi, električnimi pastirji in visoko ograjo, ki ima v tla zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le-ta mora biti stalno vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine izbira govedo, drobnico se ponoči dosledno zapira v učinkovito varovalne ograde.«
65. člen 
Črta se 214. člen.
66. člen 
Za 216. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo::
»216.a člen 
Območje podEUP z oznako BG 11/2:
Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 1336/4 k.o. Begunje pri Cerknici je potrebno zagotoviti dostop do zemljišč v zaledju.
216.b člen 
Območje podEUP z oznako BG 18/1:
Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena tega odloka, se na zemljišču parc. št. 1300/51 k.o. Begunje pri Cerknici dovoli sprememba namembnosti obstoječega gospodarskega objekta v manjši gostinski lokal – okrepčevalnica z oddajanjem sob in bivalno enoto, pod pogojem upoštevanja splošnih določil PIP.
216.c člen 
Območje podEUP z oznako BG 20/1:
Na zemljiščih parc. št. 1264/96 in 1264/41, obe k.o. Begunje pri Cerknici, je, pri posegih v prostor, potrebno upoštevati okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji.«
67. člen 
Za 226. členom se doda nov 226.a člen, ki se glasi:
»226.a člen 
Območje EUP z oznako PS 03:
Ne glede na določila (17) odstavka 57. člena tega odloka je na območju dovoljena postavitev štirih robinzonskih hiš (glamping), do velikosti 20 m2, na točkovnih temeljnih brez gradbenih posegov v tla. Hišice morajo biti v leseni izvedbi, s kritino v opečni barvi, ter oblikovno utemeljene v lokalni tradiciji. Hišice ne smejo biti priključene na vodovod in elektriko. Hiške so opremljene le s kemičnimi WC-ji, ki se jih prazni na naslovu investitorja v vasi v neposredni bližini. Na SV delu se lahko uredi nadstrešek do velikosti 40 m2, kot prostor za skupno druženje, ki mora biti oblikovno usklajen z glamping hiškami. Parkiranje se mora zagotoviti v vasi, na naslovu investitorja, kjer se vrši tudi sprejem in prijava gostov.
Pogoj za izvedbo je zagotovitev vsega servisa (parkiranje, recepcija, praznjenje sanitarij, oskrba z vodo) v vasi Podslivnica.
Pri postavitvi hišic se v kar največji možni meri ohranja naravno rastje, za eventuelne hortikulturne ureditve pa se uporablja zgolj domorodne rastlinske vrste. Morebitno odstranitev lesne vegetacije je potrebno izvesti v času od septembra do marca.
Pred umestitvijo objektov mora biti ob upoštevanju določb tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova ureditve, h kateri je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.«.
68. člen 
Pred 233. členom se doda nov 232.a člen, ki se glasi:
»232.a člen 
Območje EUP z oznako ME 01:
Na zemljišču parc. št. 1071/7 k.o. Begunje pri Cerknici se, v roku deset let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z namenom ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno pašne površine zavarovati pred velikimi zvermi z elektro mrežo višine 1,6 m do 1,8 m. Le-ta mora biti pod stalno električno napetostjo in vzdrževana. Ograja mora biti fizično napeta in zakoličena v tla, da prehajanje velikih zveri pod mrežno ni možno. Drobnico je potrebno ponoči dosledno zapirati v učinkovito varovane ograje (lesene ali manjše elektro ograje z električnim pastirjem) v skladu z aktualnimi usmeritvami za varovanje drobnice pred velikimi zvermi pristojnega ministrstva.«
69. člen 
V (2) odstavku 237. člena se:
– črta prva alineja,
– na koncu druge alineje doda besedilo, ki se glasi: »– vzhodni del«
– obstoječa šesta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, št. 81/09, 54/14, 50/18);«
– na koncu dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del (Uradni list RS, št. 55/17)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JV del območja urejana RA 41 na Rakeku (Uradni list RS, št. 67/18)«.
KONČNA DOLOČBA 
70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2018
Cerknica, dne 3. julija 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost