Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020, stran 4130.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A)), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2, 31/20) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 16. redni seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Predlog 
1. Rebalansa 2020
1
2
3
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
27.203.815,11
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.059.250,26
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
13.222.965,53
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.747.483,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.184.582,53
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
290.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.836.284,73
(710+711+712+713+714)
 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.801.554,02
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.800,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
6.550,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.000.380,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.561.970,71
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
105.805,71
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.456.165,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
9.582.594,14
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
5.026.190,44
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
4.556.403,70
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
29.089.772,21
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.890.065,89
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.824.213,66
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST
291.257,43
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.519.204,80
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
51.390,00
409
REZERVE
204.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
7.398.873,07
410
SUBVENCIJE
150.500,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.396.866,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
742.460,07
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.094.047,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.434.537,85
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
15.434.537,85
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
366.295,40
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
203.544,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
162.751,40
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–1.885.957,10
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
50.000,00 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
 
50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
950.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
950.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.002.990,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.002.990,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.938.947,10
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
–52.990,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.885.957,10
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.938.947,10
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.410-0018/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost