Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Ob-2452/20, Stran 1511
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni razpis 
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2019, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/256 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 20),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1)
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001.4.1 z dne 20. aprila 2020,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 s spremembami z dne 19. junija 2020,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018, str. 53) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4 z dne 17. 12. 2019),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 5. 12. 2017,
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, datum potrditve: 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
– pogodbe št. C2130-20R575801 o izvajanju javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0« (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo), z dne 18. 2. 2020,
in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«, z dne 14. 7. 2020.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj navedene cilje.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto/podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum priglasitve pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazenskopravno in materialnopravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK.
8. Vlagatelj skladno z Uredbo 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– ladjedelništvo,
– proizvodnja in distribucija energije in energetske infrastrukture,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarna kmetijska proizvodnja opredeljena v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter
– prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem in lokacijo izvajanja operacije, navedene v točki 2.3 javnega razpisa. V kolikor je vlagatelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora v vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedlo zahtevani vpis v Sodni register.
2. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
3. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
4. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi nad 25 %. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upoštevajo bilančni podatki za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa bilančni podatki za leto 2020.
5. Vlagatelj je bil registriran pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).
6. Vlagatelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 ali C31 v letu 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma v letu 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).
7. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN1 (https://www.bisnode.si/produkti/bisnode-gvin/).
1 GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
8. Vlagatelj po izkazu poslovnega izida izkazuje povprečno najmanj 1,00 zaposlenega na podlagi delovnih ur. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upošteva bilančni podatek za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa bilančni podatek za leto 2020.
9. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/1, BE02-2399245-2014/II).
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastni viri in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
4. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
5. Operacija mora biti izvedena na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 %) (registracija operacije na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
6. Operacija oziroma rezultat operacije (izdelek) mora prispevati k doseganju vseh ciljev javnega razpisa.
7. Rezultat operacije (izdelek) mora biti tržno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov).
8. Vlagatelj ne more kandidirati na ta javni razpis z operacijo, ki je že predmet sofinanciranja iz drugih javnih virov.
9. Operacija/projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
10. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis. Iz vloge mora biti razviden spodbujevalni učinek subvencije.
11. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh letih.
12. Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2022.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Št.
Naziv merila
Najvišje 
število točk
Sklop
Kakovost operacije
34
1.
Predmet operacije 
12
2.
Stopnja tehnološke zahtevnosti izdelka
10
3.
Uporaba lesnih vrst
5
4.
Pretežni prodajni trg za predmet operacije
7
Sklop
Sposobnost vlagatelja
16
5.
Certifikati vlagatelja
3
6.
Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi ali v povezavi z institucijami znanja za operacijo.
6
7.
Tržna analiza, plan komercializacije in prodaje 
7
Sklop
Prispevek k doseganju ciljev razpisa*
40
8.
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
10
9.
Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi
10
10.
Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin
10
11.
Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov
10
Sklop
Lokalni kriterij
10
12.
Lokacija izvajanja operacije
10
Skupaj:
100
* Pri merilih 9. 10. in 11. mora biti vsota vsaj 5 točk, da je izpolnjen 6. pogoj za operacijo. V nasprotnem primeru se vloga kot neustrezna zavrne.
Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 8 nato št. 9, nato št. 10, nato št. 11, nato št. 3, nato št. 4, nato št. 5, nato št. 6, nato št. 7 in nazadnje bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja vlagatelja oziroma poslovni naslov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:
Dodatno merilo: Indeks razvojne ogroženosti
Št. točk
1
Pomurska
12
2
Zasavska
11
3
Primorsko-notranjska
10
4
Podravska
9
5
Koroška
8
6
Posavska
7
7
Goriška
6
8
Savinjska
5
9
Obalno-kraška
4
10
Gorenjska
3
11
Jugovzhodna Slovenija
2
12
Osrednjeslovenska
1
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se bo prilagajala vsakokratnemu veljavnemu INOP), ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR, in sicer:
Proračunska 
postavka
Programsko območje
Leto 2021
EUR
Leto 2022
EUR
Skupaj 
EUR
160057 PN3.1 – Snovna in energetska učinkovitost-les-V-14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
1.200.000,00
1.528.000,00
2.728.000,00
160058 PN3.1 – Snovna in energetska učinkovitost-les-Z-14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
2.000.000,00
1.472.000,00
3.472.000,00
Skupaj
3.200.000,00
3.000.000,00
6.200.000,00
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2021: 3.200.000,00 EUR
– leto 2022: 3.000.000,00 EUR.
V primeru, da se poviša višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh Sklada. Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo Sklad objavil na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so, glede na dosežene točke, naslednji upravičeni do državne pomoči, prerazporejeni v naslednje proračunsko leto (zamik črpanja sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu tega proračunskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada o zamiku črpanja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sprememba dinamike sofinanciranja v posameznih oziroma med posameznimi leti financiranja, praviloma ni mogoča. V posebej utemeljenih primerih, skladno s pogodbo o sofinanciranju, in v okviru razpoložljivosti sredstev ter vpliva spremembe na uspešnost črpanja evropskih sredstev, lahko upravičenec najkasneje do izteka roka za oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo v konkretnem koledarskem letu, na ministrstvo naslovi vlogo za spremembo dinamike, s katero poda vsebinsko utemeljitev prošnje.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75 %:25 %, za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija pa 70 %:30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2022. Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o izboru nosi vlagatelj.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.
Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posamezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:
– najkasneje 10. 10. 2021 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 10. 2022 za drugo izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Datumi in način izstavljanja zahtevkov za izplačilo ter način dokazovanja upravičenih stroškov so določeni v točki IV razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/1, BE02-2399245-2014/II, datum potrditve sheme: 24. 1. 2018; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov operacije),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe. V kolikor gre za specifično opremo sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov opreme, mora upravičenec predložiti dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno v skladu prejšnjim odstavkom.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 in več odstotnim deležem. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Velikost podjetja
Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija
Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija
srednja podjetja
največ 35 %
največ 20 %
mikro in mala podjetja
največ 45 %
največ 30 %
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina vloge).
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po zadnjem roku za predložitev vlog, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 (deset) let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada je navedeno v Obrazcu 4 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnosti, osebne podatke in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag financiranih operacij, lahko Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja na transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije v smislu določil 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev na transakcijski račun do dneva vračila sredstev. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedena v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na naslovu pošte bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pozorni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti ali drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost