Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Št. 3310-50/2019/3 Ob-2432/20, Stran 1507
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Shema državne pomoči:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA).
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.400.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 4.800.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
– 1.600.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 12. oktobra 2020 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
Cilj operacije:
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
II. Predmet podpore: podpora je v skladu s 66. členom Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
III. Upravičenec: upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je določen v 67. členu Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 69., 100. in 101. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so do podpore v okviru operacije ureditev gozdne infrastrukture upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,
– prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe brez stroškov pripadajoče opreme, in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe se višina upravičenih stroškov določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
– če vrednosti upravičenih stroškov niso določene v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške, določene v 96. členu Uredbe.
4. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu, določena pa so tudi v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_10._sprememba.pdf.
2. Vstopna meja točk znaša 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopne meje točk iz prejšnje točke.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je lastnik gozdnih zemljišč.
5. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
Maks. število točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
60
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
20
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
20
Število vključenih lastnikov gozdov
20
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
10
3. PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
10
Dolžina in vrsta gozdnih prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na javni razpis
10
4. PRISPEVEK K HORIRONTALNIM CILJEM
20
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
20
Skupaj
100
Vstopna meja točk
30
Ocenitve:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
1. ODPRTOST GOZDOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upošteva se odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami za območja, kjer se bodo gradile gozdne prometnice, ki je razvidna iz elaborata ZGS. Ocenjuje se stanje pred naložbo. Ločeno se ocenjuje za odprtost z gozdnimi cestami, če se ureja gozdna cesta, ali odprtost z gozdnimi vlakami, če se ureja gozdna vlaka. Če se ureja gozdne ceste in gozdne vlake, se ocenjuje odprtost z gozdnimi cestami.
Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečna stopnja odprtosti, izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1(m/ha) + x2(m/ha) + x3(m/ha)… / N (število gozdnih prometnic).
Gozdne ceste 
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 5 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 5 do vključno 9,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 10 do vključno 14,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 15 do vključno 19,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 20 do vključno 27,6 m/ha.
Gozdne vlake 
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 50 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 50 do vključno 79,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 80 do vključno 99,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 100 do vključno 119,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 120 do vključno 153,99 m/ha.
2. DELEŽ ZMANJŠANJA SPRAVILNIH STROŠKOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež zmanjšanja spravilnih stroškov, kot je razvidno iz elaborata ZGS: x = (spravilni stroški pred naložbo – spravilni stroški po naložbi) / spravilni stroški pred naložbo X 100 (%). Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečni delež zmanjšanja spravilnih stroškov, izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število gozdnih prometnic).
20 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 odstotkov;
16 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 odstotkov;
12 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 39,99 odstotkov;
8 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 29,99 odstotkov;
4 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 odstotkov.
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po čigar parcelah se urejajo gozdne prometnice. Podatek je razviden iz Elaborata ničelnic ali Elaborata vlak, katere pripravi ZGS.
20 – gozdna prometnica vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel;
10 – gozdna prometnica vključuje dva lastnika gozdnih parcel;
5 – gozdna prometnica vključuje enega lastnika gozdnih parcel.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se nameravajo graditi gozdne prometnice. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Če se v okviru ene vloge gradi gozdne prometnice na področju več občin, se upošteva povprečna stopnja gozdnatosti, izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število občin). Če se gozdne prometnice nahajajo na območju dveh ali več občin, se upošteva tista občina, na območju katere bo zgrajen daljši del gozdnih prometnic.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PROIZVODNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. DOLŽINA IN VRSTA GOZDNIH PROMETNIC, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se vsota dolžin prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis na prijavnem obrazcu. Pri gozdnih vlakah se skupna dolžina deli z 10.
10 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini nad 800 m;
8 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 500 do 800 m;
6 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 200 do manj kot 500 m;
4 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini manj kot 200 m.
IV. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
6. UREDITEV GOZDNIH PROMETNIC IZVEN OBMOČIJ NATURA 2000 (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upravičenec pridobi dodatne točke, če se gozdne prometnice urejajo izven območij Natura 2000. Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva večje število gozdnih prometnic, katerih pretežni del se nahaja izven območij Natura 2000.
20 – polovica ali več dolžin gozdnih prometnic se ureja izven območja Natura 2000.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 73. in 106. členu Uredbe.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 74. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
6. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 20 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov;
– proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe: 10 odstotkov.
7. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 72. in 102. členom Uredbe.
2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti