Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1891. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško, stran 4113.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odločba US RS, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško 
1. člen
V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 48/16) se 6. člen spremeni tako, da po novem glasi:
»(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.
(2) Občina Krško vsako leto najkasneje v mesecu februarju objavi razpis za vpis otrok v vrtce za vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. V ta namen vrtci najkasneje do 10. 2. vsako leto občinski upravi posredujejo podatke o razpisu za vpis otrok v vrtec, ki poskrbi za objavo navedenega razpisa v mesecu februarju v lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletnih straneh Občine Krško, na katerih se objavi tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec. Vrtci občinski upravi posredujejo tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec istočasno z vsebino razpisa. Obrazec za vpis mora vsebovati tudi podatke o morebitnih prijavah oziroma vpisu otroka v druge vrtce na območju občine Krško.
(3) Na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, vrtec sprejema prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer praviloma do 18. 3. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav, vrtec za vpis otrok, bi bodo do vključno 28.februarja tekočega leta izpolnili zakonski pogoj za sprejem otroka v vrtec, pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto v skladu z 2. členom tega pravilnika.
(4) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok in sicer tako o vlogah danih v času razpisa kot vlogah danih po končanem razpisu, upoštevajoč sedmi odstavek tega člena. Sestavo komisije (število predstavnikov zaposlenih v vrtcu, število predstavnikov staršev, število predstavnikov sveta vrtca ipd.) za sprejem otrok v vrtec in kriterije za sprejem otrok v vrtec določi župan na predlog sveta vrtca. Člane komisije za sprejem otrok imenuje ravnatelj.
(5) Komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključijo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(6) Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Vrtec na podlagi informacij o prostih mestih drugih vrtcev obvesti starše otrok o možnosti vpisa v drug vrtec v občini Krško. V primeru, da se otrok vpiše v drug vrtec, izgubi pravico do uvrstitve na čakalni seznam. V primeru, da je starš zavrnil podpis pogodbe posredovan s strani vrtca v občini Krško, se uvrsti na konec čakalne liste vrtca prvotne izbire.
(7) Prijave za vpis oddane po izteku prijavnega roka, se lahko upoštevajo v primeru, da so v vrtcu prosta mesta oziroma se po sprejetem predlogu organizacije s strani Občinskega sveta občine Krško sprostijo nova prosta mesta. Po podpisu pogodb o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, v skladu s 7. členom tega pravilnika, se lahko ponovno preveri stanje prostih mest in se na novo oblikuje čakalni seznam, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi vloge, prispele po končanem razpisu. Vse nadaljnje prijave za vpis, potem, ko je na novo oblikovan čakalni seznam se dodajajo na rep čakalnega seznama po datumu prejetja. Če vrtec nima oblikovanega čakalnega seznama, se v primeru prostih mest vrši vpis glede na prosta mesta v vrtcu in upoštevaje kriterije in postopek za vpis, če prostih mest ni dovolj.
(8) Vrtec sprotno obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče sprejeti v vrtec in možnostih spremembe organizacije.
(9) V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še in če so razpoložljiva mesta.
(10) V primeru, ko otrok, ki je vključen v vrtec več kot 1 mesec ne obiskuje vrtca, starši pa vzroka otrokove odsotnosti v tem času ne sporočijo in jih s strani vrtca tudi ni mogoče kontaktirati (jih ni mogoče dobiti pisno, telefonsko, preko elektronske pošte ...), se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca.«.
2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-5/2016-O704
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost