Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1895. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju Stolovnika – EUP STO 135, stran 4116.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju Stolovnika – EUP STO 135 
I. 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP STO 135 na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt, d. d. CKŽ 59, 8270 Krško.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1545.
II. 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 93/4-del, 95-del in 625/3-del, vse k. o. Stolovnik, kjer se predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča (A oz. Ak). Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na območju zemljišč s parcelnimi številkami 103/1-del, 95-del, in 625/3-del, vse k.o. Stolovnik. Hkrati se na navedenih delih zemljišč (območje EUP STO 135) stavbno zemljišče poveča za 596,49 m2.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP STO 135 znaša 4006,52 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2019-O509
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko

AAA Zlata odličnost