Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1859. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte, stran 4015.

  
Na podlagi 4.a člena, osmega in devetega odstavka 10. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 − uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS) določa:
– kategorije materiala za vegetativno razmnoževanje trte (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) ter zahteve, ki jih mora posamezna kategorija razmnoževalnega materiala izpolnjevati med pridelavo in na trgu;
– zahteve glede zagotavljanja sledljivosti ter glede pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala;
– podrobnejši način vlaganja zahteve za pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket dobavitelja in
– podrobnejši postopek uradne potrditve oziroma uradnih pregledov razmnoževalnega materiala.
2. člen 
(uporaba) 
Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material trte, ki se trži v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. rastline trte so rastline rodu Vitis (L.), ki so namenjene za sajenje za pridelavo grozdja ali za uporabo kot razmnoževalni material teh rastlin;
2. matični trs je rastlina trte, ki je namenjena za pridelavo razmnoževalnega materiala;
3. klon je vegetativno razmnoženo potomstvo ene rastline trte določene sorte, odbrane na podlagi sortne pristnosti, fenotipskih lastnosti in zdravstvenega stanja, ki je povsem enako odbrani rastlini trte, iz katere klon izvira;
4. razmnoževalni material so:
a) trsne sadike:
– ukoreninjeni potaknjenci ali korenjaki, ki so necepljeni ukoreninjeni deli olesenele ali zelene rozge, namenjeni sajenju necepljene trte ali za uporabo kot podlaga pri cepljenju in situ,
– trsne cepljenke, ki so s cepljenjem združeni deli olesenele ali zelene rozge (cepiča in ključa podlage), katerih podzemni del je ukoreninjen;
b) deli trte:
– olesenele rozge, ki so enoletni oleseneli poganjki trte,
– zelene rozge, ki so neoleseneli toletni poganjki trte (zelen razmnoževalni material),
– ključi podlag, ki so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so pri pridelavi trsnih cepljenk namenjeni za spodnji (podzemni) del,
– cepiči, ki so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so pri pridelavi trsnih cepljenk ali pri cepljenju rastlin in situ namenjeni za zgornji (žlahtni) del,
– potaknjenci, ki so deli olesenele ali zelene rozge, ki so namenjeni za pridelavo ukoreninjenih potaknjencev;
5. enota pridelave je matični nasad ali trsnica;
6. matični nasad je nasad matičnih trsov;
7. trsnica je nasad, v katerem se pridelujejo trsne sadike;
8. grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto rabe, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja kmetijstvo;
9. GERK-PID je identifikacijska oznaka GERK, pod katero se GERK vodi v registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
10. uradni pregledi so uradni vizualni pregledi in uradna vzorčenja ter testiranja, ki se opravijo z namenom uradnega preverjanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami tega pravilnika;
11. organ za potrjevanje je organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala;
12. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalnega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
13. praktično brez škodljivih organizmov pomeni praktično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/2072/EU).
4. člen 
(kategorije razmnoževalnega materiala) 
Kategorije razmnoževalnega materiala so:
1. izvorni material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan skladno s splošno uveljavljenimi postopki in metodami vzdrževanja sorte ali klona ter preprečevanja širjenja bolezni trte,
– ki je namenjen za pridelavo baznega ali certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material iz Priloge 1 in Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
2. bazni material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan z vegetativnim razmnoževanjem neposredno iz izvornega materiala skladno s splošno uveljavljenimi postopki in metodami vzdrževanja sorte ali klona ter preprečevanja širjenja bolezni trte,
– ki je namenjen za pridelavo certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za bazni material iz Prilog 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
3. certificiran material, ki je razmnoževalni material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan neposredno iz baznega ali izvornega materiala,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte, ki se uporabijo za pridelavo trsnih sadik, ali neposredno za pridelavo grozdja,
– ki izpolnjuje zahteve za certificiran material iz Prilog 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
4. standardni material, ki je razmnoževalni material:
– ki je sortno pristen in čist,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte, ki se uporabijo za pridelavo trsnih sadik, ali neposredno za pridelavo grozdja,
– ki izpolnjuje zahteve za standardni material iz Prilog 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke.
II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL 
5. člen 
(splošne zahteve za razmnoževalni material) 
Razmnoževalni material se lahko trži, če:
– izpolnjuje zahteve glede sorte, določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– je uradno potrjen kot izvorni material, bazni material ali certificiran material ali če je v primeru razmnoževalnega materiala, ki ni namenjen za uporabo kot podlaga, uradno pregledan kot standardni material;
– izpolnjuje zahteve, določene v Prilogah 1 in 2 tega pravilnika;
– izpolnjuje zahteve glede sledljivosti in je pakiran ter označen v skladu s tem pravilnikom.
6. člen 
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja) 
(1) Razmnoževalni material mora biti med rastjo, pri rezanju z matičnih trsov ali ob izkopu v trsnici ter med pakiranjem, skladiščenjem in prevozom ves čas ločen po partijah in označen z imenom sorte in oznako, ki zagotavlja sledljivost in prepoznavnost posamezne partije razmnoževalnega materiala. Izvorni, bazni in certificiran material mora biti v primeru klonov označen tudi z oznako klona.
(2) Razmnoževalni material se lahko trži le v homogenih partijah in v pakiranjih ali snopih, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala se označijo z uradno etiketo iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala morajo biti zapakirani uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval pečat oziroma da bi bila odstranjena uradna etiketa in ne da bi bili, kadar gre za pakiranje, na embalaži vidni poskusi odpiranja. Da se zagotovi pravilno pečatenje, mora mehanizem za pečatenje vsebovati najmanj uradno etiketo ali uraden pečat. Pakiranja in snopi razmnoževalnega materiala se lahko ponovno zapakirajo samo uradno ali pod uradnim nadzorom.
(4) Z eno uradno etiketo se lahko označi tudi več pakiranj ali snopov iste partije razmnoževalnega materiala, ki imajo enake lastnosti. Pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala morajo biti v tem primeru povezani z veznim trakom, na katerega se pritrdi uradna etiketa tako, da se pri ločevanju pakiranj in snopov vezni trak poškoduje in ga ni mogoče ponovno namestiti, ne da bi bilo to opazno. V tem primeru ponovno zapakiranje razmnoževalnega materiala ni dovoljeno.
7. člen 
(zahteve za uradno etiketo in spremni dokument) 
(1) Uradna etiketa, s katero se označijo pakiranja ali snopi razmnoževalnega materiala, mora izpolnjevati zahteve iz točke A Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Pritrjena mora biti na zunanji strani vsakega pakiranja ali snopa razmnoževalnega materiala.
(2) Uradna etiketa mora biti bele barve z vijolično črto za izvorni material, bele barve za bazni material, modre barve za certificiran material in temno rumene barve za standardni material.
(3) Za posamezno pošiljko razmnoževalnega materiala se lahko poleg uradne etikete izda tudi enotni dokument, ki spremlja to pošiljko od pošiljatelja do prejemnika pošiljke razmnoževalnega materiala (v nadaljnjem besedilu: spremni dokument). Spremni dokument se izda v skladu z zahtevami iz točke B Priloge 4 tega pravilnika. Prejemnik pošiljke razmnoževalnega materiala hrani uradne etikete in spremne dokumente najmanj eno leto in jih mora dati na razpolago uradnemu nadzornemu organu.
(4) Na uradno etiketo se vključi rastlinski potni list, če so za to izpolnjeni pogoji in zahteve iz 85. in 86. člena Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10. 2019, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU). Rastlinski potni list se na uradno etiketo vključi v skladu s petim odstavkom 83. člena Uredbe 2016/2031/EU.
8. člen 
(izjeme za majhna pakiranja in za posebna pakiranja) 
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 6. člena tega pravilnika se lahko razmnoževalni material trži v majhnih pakiranjih ali snopih, v katerih je število kosov razmnoževalnega materiala manjše od najmanjšega števila kosov v enem pakiranju ali snopu, določenega za posamezno vrsto razmnoževalnega materiala v Prilogi 3 tega pravilnika. Število kosov razmnoževalnega materiala, ki so v majhnem pakiranju ali snopu, se navede na uradni etiketi iz prejšnjega člena.
(2) Če je v majhnih pakiranjih, namenjenih za trženje končnim uporabnikom, samo po en kos razmnoževalnega materiala, na uradni etiketi iz prejšnjega člena ni treba navesti naslednjih podatkov:
– vrsta razmnoževalnega materiala;
– kategorija;
– referenčna oznaka partije;
– količina materiala v pakiranju ali snopu;
– dolžina ključev podlag;
– leto pridelave.
(3) Če so trsne sadike posajene v rastnem substratu v lončkih, zabojčkih ali škatlah, ki zaradi svoje narave ne morejo izpolnjevati zahtev glede pakiranja in označevanja iz 6. in 7. člena tega pravilnika, morajo take trsne sadike izpolnjevati najmanj naslednje zahteve:
– hraniti se morajo v ločenih partijah;
– označene morajo biti z imenom sorte in oznako klona ter številom trsnih sadik v enem pakiranju;
– pri trženju jih mora spremljati spremni dokument iz točke B Priloge 4 tega pravilnika.
9. člen 
(posebne zahteve glede označevanja) 
(1) Če se trži razmnoževalni material gensko spremenjenih sort, mora biti na vsaki etiketi oziroma spremnem dokumentu, ki spremlja partijo tega materiala, ne glede na to, ali sta etiketa ali dokument uradna ali ne, jasno označeno, da je bila sorta gensko spremenjena, gensko spremenjeni organizem pa mora biti poimenovan. Poleg tega mora dobavitelj, ki trži razmnoževalni material gensko spremenjenih sort, v svojih prodajnih katalogih vsako tako sorto jasno označiti in navesti namen genske spremembe.
(2) Razmnoževalni material, ki ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje v skladu s tem pravilnikom in ki se začasno trži z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), se označi z uradno etiketo, ki je:
– enake barve, kot je za posamezno kategorijo razmnoževalnega materiala določena v drugem odstavku 7. člena tega pravilnika, če ta razmnoževalni material ne izpolnjuje vseh zahtev, predpisanih za to kategorijo;
– rjave barve, če ta razmnoževalni material ne izpolnjuje zahteve glede sorte, določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(3) Na uradnih etiketah iz prejšnjega odstavka se navede, da razmnoževalni material ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje.
10. člen 
(dokazila in zapisi, ki jih hrani in vodi dobavitelj) 
(1) Za izpolnitev obveznosti dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, hrani in vodi dobavitelj zlasti naslednja dokazila in zapise:
1. o matičnem nasadu:
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim matičnim nasadom,
– dokazila o nabavi in poreklu razmnoževalnega materiala, uporabljenega za posaditev matičnega nasada,
– zapise o pregledih in morebitnih vzorčenjih, ki jih v matičnem nasadu izvaja dobavitelj za zagotovitev skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami tega pravilnika,
– poročila o rezultatih testiranj vzorcev, ki jih odvzame dobavitelj v skladu s prejšnjo alinejo,
– zapisnike o opravljenih vsakoletnih uradnih pregledih matičnega nasada,
– podatke o matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu (število matičnih trsov po sorti in klonu, če obstaja, kategoriji in oznaki partije ali drugi oznaki, ki zagotavlja njihovo sledljivost in omogoča njihovo prepoznavnost),
– o morebitni odstranitvi matičnih trsov iz matičnega nasada in o razlogih za njihovo odstranitev;
2. o trsnici:
– kopijo katastrskega načrta z vrisano trsnico, sadilni načrt trsnice (z označenimi vrstami, cepljenimi kombinacijami: sorta oziroma klon cepiča in podlage),
– dokazila o nabavi in poreklu razmnoževalnega materiala, ki je bil uporabljen pri pridelavi trsnih cepljenk,
– zapise o pregledih in morebitnih vzorčenjih, ki jih v trsnici izvaja dobavitelj za zagotovitev skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami tega pravilnika,
– poročila o rezultatih testiranj vzorcev, ki jih odvzame dobavitelj v skladu s prejšnjo alinejo,
– zapisnike o opravljenih uradnih pregledih trsnice,
– podatke o trsnih cepljenkah, posajenih v trsnici (o razmnoževalnem materialu, uporabljenem za cepljenje: sorta in klon, če obstaja, kategorija in oznaka partije; število posajenih trsnih cepljenk).
(2) Dokazila in zapisi iz prejšnjega odstavka se vodijo in hranijo za vsak matični nasad in trsnico posebej.
(3) Zapisi iz šeste in sedme alineje 1. točke prvega odstavka tega člena se za matični nasad vodijo v matični knjigi matičnega nasada (v nadaljnjem besedilu: matična knjiga), v katero se vpne tudi kopija katastrskega načrta z vrisanim matičnim nasadom.
11. člen 
(evidenca uvoženega razmnoževalnega materiala) 
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega razmnoževalnega materiala na podlagi podatkov iz kopije odločbe, s katero fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz razmnoževalnega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. V evidenci Uprava za vsako uvoženo partijo razmnoževalnega materiala vodi podatke o:
– vrsti in sorti oziroma klonu; pri trsnih cepljenkah se ta podatek navede za podlago in za cepič;
– kategoriji;
– vrsti razmnoževalnega materiala;
– državi pridelave razmnoževalnega materiala in o njenem pristojnem uradnem organu:
– državi izvoznici, če ni ista kot država pridelave;
– uvozniku;
– količini razmnoževalnega materiala.
(2) Uprava podatke iz prejšnjega odstavka posreduje drugim državam članicam EU in Evropski komisiji.
III. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA 
12. člen 
(splošno) 
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala (cepičev, ključev podlag in trsnih cepljenk kategorije izvorni, bazni in certificiran material), ki se prideluje oziroma pripravlja za trg v Republiki Sloveniji, izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja.
(2) Dobavitelj lahko vloži prijavo za uradno potrditev posamezne vrste in kategorije razmnoževalnega materiala iz prejšnjega odstavka na obrazcu, ki ga pripravi organ za potrjevanje in vsebuje podatke iz drugega odstavka 13. člena, drugega odstavka 15. člena ali drugega odstavka 17. člena tega pravilnika. Predloge obrazcev so dostopne pri organu za potrjevanje in na njegovi spletni strani.
(3) Za uradno potrjen razmnoževalni material izda organ za potrjevanje uradne etikete iz 7. člena tega pravilnika.
13. člen 
(uradna potrditev cepičev in ključev podlag kategorije izvorni material) 
(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi cepiče in ključe podlag kategorije izvorni material, če:
1. so izvorni matični trsi, ki se uporabijo za pridobitev cepičev in ključev podlag, sprejeti v postopek uradne potrditve v skladu 14. členom tega pravilnika ter posajeni v nasadu izvornih matičnih trsov, ki izpolnjuje pogoje iz 4. točke in točke 5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika;
2. nasad izvornih matičnih trsov izpolnjuje:
– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika,
– splošne zahteve glede zdravja rastlin iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika in
– posebne zahteve glede zdravja rastlin, predpisane za kategorijo izvorni material v točki 5.3 Priloge 1 tega pravilnika;
3. so v nasadu izvornih matičnih rastlin izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika;
4. cepiči in ključi podlag izpolnjujejo:
– posebne zahteve glede zdravja rastlin, ki so v točki 5.3 Priloge 1 tega pravilnika predpisane za območje, mesto pridelave in enoto pridelave razmnoževalnega materiala kategorije izvorni material,
– zahteve za razmnoževalni material iz Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag kategorije izvorni material se vloži najpozneje do 30. aprila. V prijavi dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji nasada izvornih matičnih trsov navede za vsak izvor ali partijo izvornih matičnih trsov najmanj naslednje podatke:
– ime vinske sorte ter oznako klona, če obstaja, ime sorte podlage ter oznako klona podlage, če obstaja;
– postopek odbire izvornih matičnih klonov iz 1. ali 2. točke Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
– oznako ali številko partije izvornih matičnih trsov;
– število izvornih matičnih trsov posameznega izvora ali partije;
– številko potrjene selekcijske knjige in potrdila o sprejetju izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve iz šestega odstavka ali sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika;
– predvideno količino cepičev ali ključev podlag, ki jih namerava pridobiti od prijavljenih izvornih matičnih trsov.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz druge in tretje alineje 2. točke prvega odstavka tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom, ki vključuje:
– vizualni pregled nasada izvornih matičnih trsov na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za testiranje v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika in
– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za ponovno testiranje na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3; vzorčenje se opravi v skladu s tretjim odstavkom točke 5.2.1 Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri tudi, če:
– nasad izvornih matičnih trsov še izpolnjuje zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika ter pogoje iz 4. točke in točke 5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika;
– so v nasadu izvornih matičnih rastlin izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo izvorni material.
(5) Izpolnjevanje zahtev iz 4. točke prvega odstavka tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom v času priprave cepičev in ključev podlag za trženje.
14. člen 
(sprejem izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve) 
(1) Organ za potrjevanje sprejme izvorne matične trse v postopek uradne potrditve, če:
1. so odbrani in preverjeni v skladu s 1. točko Priloge 5 tega pravilnika ter je bilo s testiranjem, ki je bilo izvedeno v skladu s četrtim odstavkom 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, zanje ugotovljeno, da so brez prisotnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3, izvorni matični trsi podlag pa tudi brez prisotnosti Grapevine fleck virusa;
2. z uradnimi pregledi, ki jih izvaja najmanj dve zaporedni rastni dobi, ugotovi, da:
– so posajeni v nasadu izvornih matičnih trsov, ki izpolnjuje pogoje iz 4. točke in točke 5.3.1 Priloge 1 tega pravilnika,
– izpolnjujejo zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika,
– izpolnjujejo splošne zahteve glede zdravja rastlin iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika ter posebne zahteve glede zdravja rastlin, predpisane za kategorijo izvorni material v 5. točki Priloge 1 tega pravilnika,
– so izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo izvorni material.
(2) Organ za potrjevanje sprejme v postopek uradne potrditve izvorne matične trse klona, če:
1. so odbrani in preverjeni v skladu z 2. točko Priloge 5 tega pravilnika ter je bilo s testiranjem, ki je bilo izvedeno v skladu s četrtim odstavkom 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, zanje ugotovljeno, da so brez prisotnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3, izvorni matični trsi podlag pa tudi brez prisotnosti Grapevine fleck virusa;
2. z uradnimi pregledi, ki jih izvaja najmanj dve zaporedni rastni dobi, ugotovi, da izpolnjujejo zahteve iz 2. točke prejšnjega odstavka;
3. so izpolnjene naslednje dodatne zahteve glede klona:
– je klon istoveten s sorto, iz katere izhaja,
– je klon prepoznaven po svojih morfoloških, fizioloških in drugih lastnosti, navedenih v ampelografskem opisu klona, ki je sestavni del poročila o opravljenem preverjanju klona iz sedmega odstavka 3. točke Priloge 5 tega pravilnika, in je znana njegova uporabna vrednost,
– ima klon primerno oznako klona; oznaka klona je lahko vsaka oznaka, sestavljena iz najmanj 3 znakov, ki so lahko številke, črke ali kombinacija številk in črk, če ta oznaka ni registrirana blagovna znamka ali geografska oznaka in je ni mogoče zamenjati z imenom katerekoli splošno znane sorte trte.
(3) Uradne preglede iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave za sprejem izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve, ki jo dobavitelj vloži po pridobitvi izvornih matičnih trsov. V prijavi poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji nasada izvornih matičnih trsov navede še najmanj naslednje podatke o izvornih matičnih trsih:
– ime vinske sorte ter oznako klona, če obstaja, ime sorte podlage ter oznako klona podlage, če obstaja;
– o postopku odbire izvornih matičnih klonov iz 1. ali 2. točke Priloge 5 tega pravilnika;
– oznako ali številko partije izvornih matičnih trsov;
– število izvornih matičnih trsov posameznega izvora.
(4) Če se prijava iz prejšnjega odstavka nanaša na izvorne matične trse klona, dobavitelj priloži prijavi tudi poročilo o opravljenem preverjanju klona iz sedmega odstavka 3. točke Priloge 5 tega pravilnika, ki vključuje ampelografski opis klona in rezultate preverjanja uporabne vrednosti klona iz sedmega odstavka 3. točke Priloge 5 tega pravilnika, vključno z rezultati mikrovinifikacije.
(5) Uradni pregledi iz prvega in drugega odstavka tega člena vključujejo:
– pregled evidenc in zapisov ter dokazil, ki jih o izvedeni zdravstveni in sortni selekciji ali klonski selekciji vodi in hrani dobavitelj v selekcijski knjigi iz osmega odstavka 1. točke Priloge 5 tega pravilnika, ali v selekcijski knjigi klona iz sedmega odstavka 2. točke Priloge 5 tega pravilnika;
– pregled rezultatov testiranja, ki je bilo izvedeno v postopku odbire in preverjanja trsov, namenjenih za izvorne matične trse, na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1, Grapevine leafroll associated virusa 3 in Grapevine fleck virusa;
– pregled rezultatov preverjanja klona, opravljenega v skladu s 3. točko Priloge 5 tega pravilnika, če gre za izvorne matične trse klona;
– vizualni pregled nasada izvornih matičnih trsov, s katerim preveri izpolnjevanje zahtev iz 2. točke prvega odstavka tega člena;
– uradno vzorčenje izvornih matičnih trsov za testiranje v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;
– uradno vzorčenje zemlje ali substrata, v katerem so posajeni izvorni matični trsi, na prisotnost škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.
(6) Če izvorni matični trsi izpolnjujejo pogoje in zahteve iz prvega odstavka tega člena, organ za potrjevanje potrdi dobavitelju selekcijsko knjigo in izda potrdilo o sprejetju izvornih matičnih trsov v postopek uradne potrditve.
(7) Če izvorni matični trsi klona izpolnjujejo pogoje in zahteve iz drugega odstavka tega člena, organ za potrjevanje potrdi dobavitelju selekcijsko knjigo klona in izda potrdilo o sprejetju izvornih matičnih trsov klona v postopek uradne potrditve.
15. člen 
(uradna potrditev cepičev in ključev podlag kategorije bazni in certificiran material) 
(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi cepiče in ključe podlag kot bazni ali certificiran material, če:
1. so bili cepiči in ključi podlag pridelani v matičnem nasadu, ki je bil sprejet v uradno potrditev kot bazni matični nasad ali kot certificiran matični nasad v skladu s 16. členom tega pravilnika;
2. bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta:
– pogoje za posaditev matičnega nasada iz 4. točki Priloge 1 tega pravilnika,
– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti ter zdravja rastlin iz 1., 2. in 5. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
3. so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
4. pridobljeni cepiči in ključi podlag izpolnjujejo zahteve, predpisane za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala v točki 5.3 Priloge 1 in v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag kategorije bazni in certificiran material se vloži najpozneje do 30. aprila. V prijavi dobavitelj poleg podatkov navede poleg podatkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:
1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji baznega ali certificiranega matičnega nasada (GERK-PID oznako in domače ime GERK-a ali katastrsko občino in parcelno številko) in o površini,
– kategoriji matičnega nasada;
2. matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu; za vsako partijo ali izvor matičnih trsov se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter oznaka klona podlage, če obstaja,
– kategorija in izvor matičnih trsov,
– oznaka partije matičnih trsov,
– število matičnih trsov,
– številka potrdila o sprejetju matičnega nasada v postopek uradne potrditve iz četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika,
– predvidena količino cepičev ali ključev podlag, ki bo v letu prijave pridelana v matičnem nasadu.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka opravi organ za potrjevanje uradni pregled, s katerim preveri izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka tega člena in ki vključuje:
– pregled matične knjige iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika in evidenc ter dokazil, ki jih mora hraniti dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– pregled, s katerim preveri, ali bazni in certificirani matični nasad izpolnjujeta zahteve iz 1., 2. in 4. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
– vizualni pregled matičnih trsov, posajenih v baznem in certificiranem matičnem nasadu, na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega pravilnika; pregled opravi najmanj enkrat med rastjo;
– uradno vzorčenje za ponovno testiranje na prisotnost Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3; vzorčenje opravi v skladu s prvim odstavkom točke 5.2.2 in prvim odstavkom točke 5.2.3 Priloge 1 tega pravilnika;
– uradno vzorčenje matičnih trsov za testiranje v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;
– vizualni pregled cepičev in ključev podlag, pridelanih v baznem in certificiranem matičnem nasadu; pregled opravi v času priprave cepičev in ključev podlag za trženje.
(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri tudi, če:
– bazni in certificirani matični nasad še izpolnjujeta zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala.
16. člen 
(sprejem baznega in certificiranega matičnega nasada v postopek uradne potrditve) 
(1) Organ za potrjevanje sprejme bazni ali certificiran matični nasad v postopek uradne potrditve, če z uradnimi pregledi, ki jih izvaja najmanj dve zaporedni rastni dobi pred nameravano prvo pridelavo cepičev in ključev podlag, ugotovi, da:
1. je bil za posaditev baznega matičnega nasada uporabljen uradno potrjen razmnoževalni material kategorije izvorni material, za posaditev certificiranega matičnega nasada pa uradno potrjene trsne cepljenke kategorije bazni material ali v primeru matičnega nasada podlag uradno potrjeni ključi podlag kategorije bazni material;
2. bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta:
– pogoje za posaditev matičnega nasada iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika,
– zahteve glede sortne pristnosti in čistosti ter splošne in posebne zahteve glede zdravja rastlin iz 1., 2. in 5. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
3. so v baznem in certificiranem matičnem nasadu izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala.
(2) Uradne preglede iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave za sprejem baznega in certificiranega matičnega nasada v postopek uradne potrditve, ki jo dobavitelj vloži najpozneje do 30. aprila. V prijavi navede poleg podatkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:
1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji baznega ali certificiranega matičnega nasada (GERK-PID oznako in domače ime GERK-a ali katastrsko občino in parcelno številko) in o površini,
– kategoriji matičnega nasada;
2. matičnih trsih, posajenih v matičnem nasadu; za vsako partijo ali izvor matičnih trsov se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter oznaka klona podlage, če obstaja,
– kategorija in izvor matičnih trsov,
– oznaka partije matičnih trsov,
– leto posaditve matičnih trsov,
– število matičnih trsov.
(3) Uradni pregledi iz prvega odstavka tega člena vključujejo:
– pregled matične knjige iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika in evidenc ter dokazil, ki jih mora hraniti dobavitelj v skladu zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– pregled, s katerim preveri, ali bazni in certificirani matični nasad izpolnjujeta zahteve iz 1., 2. in 4. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
– vizualni pregled matičnih trsov, posajenih v baznem in certificiranem matičnem nasadu, na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega pravilnika; pregled opravi najmanj enkrat med rastjo;
– uradno vzorčenje matičnih trsov, posajenih v baznem in certificiranem matičnem nasadu, za testiranje v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika;
– uradno vzorčenje zemlje v baznem in certificiranem matičnem nasadu na prisotnost škodljivih organizmov, ki so prenašalci virusov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 4. točke Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Če bazni in certificiran matični nasad izpolnjujeta pogoje in zahteve iz prvega odstavka tega člena, izda organ za potrjevanje potrdilo o sprejetju baznega in certificiranega matičnega nasada v postopek uradne potrditve.
17. člen 
(uradna potrditev baznih in certificiranih trsnih cepljenk) 
(1) Organ za potrjevanje uradno potrdi trsne cepljenke kategorije bazni material (v nadaljnjem besedilu: bazne trsne cepljenke) in kategorije certificiran material (v nadaljnjem besedilu: certificirane trsne cepljenke), če:
– so bili za pridelavo baznih trsnih cepljenk uporabljeni uradno potrjeni cepiči in ključi podlag kategorije bazni material, za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk pa uradno potrjeni cepiči in ključi podlag kategorije certificiran material;
– se bazne in certificirane trsne cepljenke pridelujejo v trsnici, ki izpolnjuje pogoje za posaditev trsnice iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– bazne in certificirane trsne cepljenke izpolnjujejo zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– bazne in certificirane trsne cepljenke med rastjo izpolnjujejo splošne in posebne zahteve glede zdravja rastlin iz 2. in 5. točke Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
– so v trsnici izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala;
– pridelane bazne in certificirane trsne cepljenke izpolnjujejo zahteve, predpisane za odgovarjajočo kategorijo razmnoževalnega materiala v točki 5.3 Priloge 1 in v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Prijava za uradno potrditev cepičev in ključev podlag kategorije bazni in certificiran material se vloži najpozneje do 10. junija. V prijavi dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju navede še najmanj naslednje podatke o:
1. enoti pridelave, in sicer o:
– lokaciji trsnice (GERK-PID oznako in domače ime GERK-a ali katastrsko občino in parcelno številko) in površini,
– kategoriji trsnice;
2. trsnih cepljenkah, posajenih v trsnici; za vsako partijo trsnih cepljenk se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime sorte ter oznaka klona, če obstaja, ime podlage ter oznako klona podlage, če obstaja,
– kategorija, izvor in oznaka partije cepičev in ključev podlag, uporabljenih pri cepljenju,
– število posajenih trsnih cepljenk.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz četrte alineje prvega odstavka tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom trsnih cepljenk med rastjo, ki vključuje:
– vizualni pregled trsnice na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz 3. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– uradno vzorčenje za testiranje v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz točke 3.2 Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri tudi, če:
– trsnica izpolnjuje zahteve glede sortne pristnosti in čistosti iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika ter pogoje iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika;
– so v trsnici izvedeni ukrepi za zagotovitev skladnosti s splošnimi in posebnimi zahtevami glede zdravja rastlin iz 2. točke in točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo izvorni material.
(5) Izpolnjevanje zahtev iz šeste alineje prvega odstavka tega člena preveri organ za potrjevanje z uradnim pregledom trsnih cepljenk v času priprave trsnih cepljenk za trženje.
18. člen 
(označevanje pod uradnim nadzorom) 
(1) Organ za potrjevanje v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, dobavitelju dovoli, da sam označi razmnoževalni material kategorije certificiran material z uradnimi etiketami, ki jih je izdal organ za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje dovoli dobavitelju na njegovo zahtevo tudi, da za uradno potrjen razmnoževalni material izda spremni dokument iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Dobavitelj mora v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena voditi evidenco o uporabljenih uradnih etiketah in hraniti izvode izdanih spremnih dokumentov. Po končanem pakiranju in označevanju mora organu za potrjevanje vrniti neporabljene etikete skupaj s podatki o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije razmnoževalnega materiala.
(4) Organ za potrjevanje izvede pri dobavitelju iz prvega odstavka tega člena uradni nadzor najmanj enkrat v času pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira in označuje razmnoževalni material v skladu s 7. členom in Prilogo 4 tega pravilnika in ali v skladu s prejšnjim odstavkom vodi evidence o uporabljenih uradnih etiketah in hrani izvode izdanih spremnih dokumentov.
19. člen 
(ponovna uradna potrditev razmnoževalnega materiala) 
(1) Razmnoževalni material, ki je že bil uradno potrjen, se lahko na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi z novimi uradnimi etiketami.
(2) Ponovno uradno potrditev izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja. V prijavi za ponovno uradno potrditev poleg podatkov o dobavitelju navede tudi podatke z uradnih etiket, s katerimi je označen razmnoževalni material ali pa priloži njihovo kopijo, podatek o količini razmnoževalnega materiala, ki bo ponovno uradno potrjen, ter o potrebni količini novih uradnih etiket.
(3) Organ za potrjevanje ponovno uradno potrdi razmnoževalni material in ga označi z uradnimi etiketami, če z uradnim pregledom razmnoževalnega materiala ugotovi, da razmnoževalni material še izpolnjuje zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika.
20. člen 
(obveščanje) 
(1) O prejetih prijavah za uradno potrditev in ponovno uradno potrditev v skladu s tem pravilnikom organ za potrjevanje obvesti Upravo vsako leto najpozneje do:
– 15. maja, če gre za pridelavo cepičev in ključev podlag v matičnem nasadu;
– 20. junija, če gre za pridelavo trsnih cepljenk v trsnici.
(2) Organ za potrjevanje vsako leto najpozneje do 1. maja pošlje Upravi poročilo o dokončanih postopkih uradne potrditve razmnoževalnega materiala, ki je bil prijavljen v uradno potrditev v preteklem koledarskem letu, vključno s podatki o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala po sortah in kategorijah.
IV. DODATNE ZAHTEVE ZA TRŽENJE STANDARDNEGA MATERIALA 
21. člen 
(splošno) 
(1) Kot standardni material se tržijo cepiči, pridelani v standardnem matičnem nasadu, in trsne cepljenke, pridelane v trsnici, ki izpolnjujeta zahteve za matične nasade in trsnice iz Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo standardni material. Pred trženjem mora standardni material izpolnjevati zahteve, predpisane za to kategorijo razmnoževalnega materiala v točki 5.3 Priloge 1 in v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka je odgovoren dobavitelj.
(3) Če standardni material izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka tega člena, ga dobavitelj označi z uradnimi etiketami za standardni material iz 7. člena tega pravilnika. Na zahtevo prejemnika pošiljke standardnega materiala izda za ta material tudi spremni dokument iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
22. člen 
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja) 
(1) Etikete in spremni dokument za standardni material iz tretjega odstavka prejšnjega člena izda dobavitelj, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Vzorci uradne etikete in spremnega dokumenta za standardni material, ki jih dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, morajo biti pripravljeni v skladu s 7. členom in Prilogo 4 tega pravilnika.
23. člen 
(uradni pregled standardnega materiala) 
(1) Dobavitelj inšpektorju, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pristojen za nadzor dobaviteljev, ki imajo dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektor), sporoči poleg podatkov o dobavitelju še najmanj naslednje podatke o:
1. enoti pridelave, in sicer o:
– vrsti enote pridelave: matični nasad, trsnica,
– lokaciji enote pridelave (domače ime GERK in GERK-PID ali naziv in naslov ali katastrska občina in parcelna številka);
2. matičnih trsih ali trsnih cepljenkah na prijavljeni enoti pridelave, po sortah; za vsako sorto matičnih trsov ali trsnih cepljenk se navede:
– ime sorte in v primeru trsnih cepljenk tudi ime ali oznaka sorte podlage,
– kategorija posajenih matičnih trsov ali trsnih cepljenk,
– število posajenih matičnih trsov ali vloženih trsnih cepljenk.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka dobavitelj sporoči pristojnemu inšpektorju najpozneje do:
– 30. aprila, če gre za pridelavo cepičev in ključev podlag v matičnem nasadu;
– 10. junija, če gre za pridelavo trsnih cepljenk v trsnici.
(3) Pristojni inšpektor opravi v okviru nadzora dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, najmanj en uradni pregled enote pridelave, pri katerim preveri, ali matični nasad ali trsnica izpolnjujeta zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo standardni material. Pri tem preveri tudi, ali dobavitelj izvaja ukrepe iz točke 5.3 Priloge 1 tega pravilnika za kategorijo standardni material.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(prehodne določbe za uradno potrjen razmnoževalni material in za standardni material) 
(1) Za razmnoževalni material, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala iz Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se šteje, da izpolnjuje zahteve za uradno potrjen razmnoževalni material po tem pravilniku.
(2) Postopki uradne potrditve razmnoževalnega materiala, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
(3) Za klone, ki so bili sprejeti v postopek uradne potrditve v skladu s Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05), se šteje, da so sprejeti v postopek uradne potrditve v skladu s tem pravilnikom.
(4) Za standardni material, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje iz Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05) za kategorijo standardni material, se šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje standardnega materiala po tem pravilniku.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2020
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EVA 2020-2330-0051
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost