Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Su KS 121/2020-2 Ob-2434/20, Stran 1555
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti