Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Št. 430-14/2020-3 Ob-2440/20, Stran 1523
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2020 – Sredstva za enkratne finančne pomoči 2020 (v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca) med katere sodijo udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd. in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti Občine Sežana.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana.
3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2020 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana za leto 2020;
– da imajo za prijavljen program oziroma projekt izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za njihovo izvedbo;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov oziroma projektov.
5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni: 
do 5 točk;
ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV programov oziroma projektov iz Občine Sežana: 
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
5 točk,
10 točk,
15 točk;
ŠTEVILO UPORABNIKOV iz Občine Sežana: 
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:
5 točk,
10 točk,
15 točk;
PROMOCIJA – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:
do 20 točk;
KVALITETA IN REALNOST – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
do 20 točk;
INOVATIVNOST – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: 
do 10 točk;
SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana:
do 10 točk;
REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:
do 5 točk;
DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci 
– 50–60 % lastnih sredstev:
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več kot 80 %:
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.
6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 88.404,00 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 040321 – Sredstva za enkratne finančne pomoči.
7. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Financer bo odobrena finančna sredstva na podlagi izdanega sklepa prijavitelju nakazal v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Prijavitelj je dolžan po zaključku programa oziroma projekta, vendar pa najkasneje do 30. 11. 2020 financerju dostaviti zaključno poročilo o izvedbi programa, izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, skupaj z dokazili (račun, potrdilo o plačilu ipd.), ki izkazujejo namensko porabo proračunskih sredstev. Na podlagi prejetega poročila bo financer najkasneje do 31. 12. 2020 prijavitelju nakazal preostalih 30 % odobrenih sredstev. Vsa poročila morajo biti dostavljena Občini Sežana najkasneje do 30. 11. 2020.
V kolikor bo prijavitelj program oziroma projekt izvedel v mesecu decembru 2020 lahko poročilu priloži predračun, ki ga bo do konca decembra 2020 potrdil z računom o izvedenem programu oziroma projektu.
8. Razpisni rok
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Rok za predložitev prijav je do vključno 31. 8. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti v zapečateni ovojnici opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za enkratne finančne pomoči 2020«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja oziroma prijavitelja.
Slika 1
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
V kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni ovojnici.
10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana;
– komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav;
– odpiranje prijav ne bo javno;
– v primeru formalno nepopolnih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija;
– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. V kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk;
– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. Zoper sklep je možna pritožba na župana. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. V kolikor se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na razpis;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Lara Dušan, 05/73-10-101, kabinet.zupana@sezana.si.
13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– izjava, da je bila fotokopija odločbe o registraciji društva priložena že k lanskem javnem razpisu ter, da v tem času ni bilo spremembe zakonitega zastopnika,
– izjava, da se statut društva v zadnjem letu ni spremenil,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2020,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– izjavo o točnosti in resničnosti podatkov, o preverjanju namenske porabe sredstev ter o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisano in žigosano pogodbo.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti