Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1894. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško, stran 4115.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na dozidavo stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št. 2157/5, k.o. Senuše in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, 40/17 – obv. razl. in 61/19) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) VEV 05 z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja).
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1525.
II. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje.
Ne glede na določilo 113. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško je na območju stavbnega dela zemljišča s parcelno številko 2157/5, k.o. Senuše, k obstoječemu stanovanjskemu objektu dopustno izvesti prizidavo, ki presega 40  % osnovnega tlorisa. Prizidavo je dopustno izvesti pod pogojem, da skupna tlorisna velikost stanovanjskega objekta ne presega 150 m2 in so upoštevani vsi ostali prostorski izvedbeni pogoji, določeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Krško za to območje.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2019-O509
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost