Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1893. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 4115.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19 in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško 
I. 
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 21,05 EUR za efektivno uro storitve od 15. 7. 2020 dalje.
II. 
Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 14,74 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,36 EUR na uro,
– stroškov vodenja in koordiniranja 2,51 EUR na uro (koordinator upoštevan nad določenim kadrovskim normativom),
– 70  % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,87 EUR na uro.
III. 
Prispevek uporabnika znaša 6,31 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 8,83 EUR na uro, ob praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 9,46 EUR na uro.
IV. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 7. 2020 dalje.
Št. 122-1/2020-O702
Krško, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost