Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2442. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2443. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
2444. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan

Pozivi

2446. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2518. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
2519. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2520. Uredba o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
2521. Uredba o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline

MINISTRSTVA

2447. Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja
2448. Pravilnik o vodni knjigi
2449. Pravilnik o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo
2450. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
2522. Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru

USTAVNO SODIŠČE

2451. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2452. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in države

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2453. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2454. Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij
2455. Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
2456. Slovenski poslovnofinančni standard 3 –Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin
2457. Slovenski poslovnofinančni standard 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje
2458. Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca
2459. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev
2460. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa

OBČINE

Ajdovščina

2461. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina
2462. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov

Ankaran

2463. Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič
2464. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje

Celje

2465. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje
2466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

Dolenjske Toplice

2467. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018

Jesenice

2468. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

2469. Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper
2470. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018

Kozje

2471. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje
2472. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018
2473. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje

Lendava

2474. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lendava
2475. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava

Log-Dragomer

2512. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
2513. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer za volilno leto 2018

Murska Sobota

2476. Sklep o preklicu Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka

Pivka

2477. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka
2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka
2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
2482. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Pivka
2483. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

Postojna

2484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
2485. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
2486. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
2487. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
2488. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
2489. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
2490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna

Puconci

2514. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2018

Razkrižje

2491. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2017
2492. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Razkrižje

Semič

2515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018
2516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Sežana

2493. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana
2494. Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja
2495. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

Slovenska Bistrica

2496. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod«
2497. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018
2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici
2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
2500. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2501. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

2502. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2503. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2504. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

2505. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17

Šentjur

2506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2

Škocjan

2507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II«

Žirovnica

2508. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
2509. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
2510. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
2511. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti